Slaan oor na inhoud

ART 004: 2006-05-24 Waarom is juis ons volk die teiken van die Nuwe Orde Wêreldmag?

2013/03/19

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Bloemfontein.

VRAAG: Walter

Wat sou die doel of oogmerk wees van die aanslag teen die Afrikanervolk? Hoekom nou juis ons?

ANTWOORD:

Die verhaal dui aan dat die aanslag nie net teen ons gemik is nie, maar teen Duitsland ook. Maar daar is belangrike verskille in die redes vir hierdie tweeledige aanval, asook die doel daarmee.

Die enigste rede wat ek ten opsigte van Duitsland kon identifiseer is heeltemal histories en sekulêr van aard, want hulle beklee ‘n heel ander posisie in jou vraag as die Afrikanervolk. Hierdie land se mense is oppervlakkig gesien nie meer so konserwatief soos vroeër jare nie, maar hulle het nogtans ‘n manier om politieke verskille eenkant toe te stoot en saam te staan as hul land onder druk kom. Ek weet nie of jy ooit in diepte oor Otto von Bismarck gelees het nie, maar indien nié kan jy gerus die verskillende biografieë oor hom onder oë neem. Dit is fassinerend om te sien hoe hy dit reggekry het om ‘n verenigde Duitsland te skep, maar ook om ‘n nasionale trots onder hulle te kweek. Hy het ‘n baie fyn diplomatieke spel gespeel met die verskillende Duitssprekende groepe, maar dan ook met die omringende lande soos Oostenryk, Frankryk, Rusland, Italië en selfs Groot Brittanje en Amerika om dit reg te kry. Jy sal dan ook agterkom dat hy baie groot moeite gedoen het om Duitsland tot ‘n ongelooflike sterk militêre mag op te bou. Hy kon eintlik ook nie anders nie, want Duitsland beklee ‘n uiters strategiese, maar tog ook baie blootgestelde posisie in Europa. Wie Duitsland ookal beheer, beheer nie net Europa nie maar die toegang tot Rusland óók.

Maar, daar is twee verdere redes hiervoor ook, en die eerste gaan om Duitsland se ekonomiese en finansiële krag. Want behalwe dat dit ‘n baie groot en gesogte prys is om te wen, moet jy noodwendig ook daardie ekonomiese krag beheer as jy Europa wil beheer.

Die ander rede is meer kontroversieel van aard, want dit betrek [per definisie] die sogenaamde ‘conspiracy theory’. Die feit van die saak is dat Duitsland, onder aanvoering van die Vatikaan, besig is om in ‘n nuwe supermoondheid in die plek van Amerika te ontwikkel [wat deur hulle vernietig is in elk geval!] Die idee is dat die Vatikaan en Duitsland die voormalige Heilige Romeinse Ryk vir ‘n sewende keer wil laat herleef sodat dit as treeplank tot die oprigting van die aardse Ryk van Satan kan lei. Terloops, die Roomse kerk is in werklikheid niks anders as die kultus van Marduk, die god van Babilon wat in die vorm van ‘n ‘Christelike kerk’ deur Konstantyn aan die Weste afgesmeer is. Marduk is in werklikheid die Satan, en sy ander name in die Bybel is Bel en ook Merodog.

Wat jou vraag oor ons volk betref gaan ek weereens nét op die inligting in die verhaal konsentreer, want die antwoord wat jy soek lê daarin weggesteek. Daar het egter wel bepaalde verdere insigte vir my oopgegaan tydens my navorsing, en ek verwys dan ook kortliks daarna in die boek. (Daar het ook nóg verdere ‘openbaring’ gekom nadat die boek gepubliseer is, maar dit ondersteun en bou maar net uit wat in elk geval in die visioenêre verhaal na vore kom.)

Niemand hoef seker met my saam te stem hieroor nie, maar die Boere/Afrikanervolk is ‘n baie spesiale volk, want ons is Jesus Christus se persoonlike eiendom. Ek glo dit al vir baie, baie jare lank, en die besondere invloed wat die wit groep in Siener se verhaal uitoefen het dit bloot maar net aan my bevestig. Ek moet hier byvoeg dat dit onmoontlik is om die inligting in en rondom die visioene te kan verbuig om hierdie soort aanspraak op ‘n subjektiewe wyse te kan fabriseer. Die ontkennings hiervoor is hoogs subjektief en kunsmatig van aard, want dit kom van mense af wat nét as bittere vyande beskryf kan word. Die rigtingwysers in my navorsing én die visioene wat my aanspraak ondersteun is daarenteen heeltemal rigied en onbuigbaar. Jammer vir ons haters, maar dit is ongelukkig vir hulle hoe dit is.

Kom ons kyk eerstens na die ooreenkomste en verskille tussen ons en die Duitsers. Ek weet nie of jý dit weet nie, maar navorsing het aan die lig gebring dat soveel as 62% van die gemiddelde Boer se genetiese samestelling uit Duitsland kom, en NIE Nederland nie.

Maar dit beteken in elk geval dat daar tog ‘n redelike direkte verwantskap tussen ons twee volke bestaan, en dit word dan ook op ‘n baie subtiele wyse deur die simboliek aangetoon en ondersteun. So sien ons dat die wel en weë van die twee lande nie net baie nou aan mekaar verbonde is in die verhaal nie, maar dit kom veral na vore in die kleure wat in die verhaal voorkom. Die kleur vaal, wat vêrregse Afrikanerpolitiek aandui, is vir alle praktiese doeleindes presies dieselfde as die Duitse kleur wit-skimmel, wat na ekstreme vêrregse Duitse politiek verwys [Naziisme]. En aan die einde van die verhaal onderskryf almal, wat die Duitse volk volledig insluit, dieselfde ideologie, naamlik ‘God Almagtig se Ideologie’!

Maar dít sommer net so terloops, want dit maak darem ook nie tweedehandse Duitsers van ons nie. As ‘n groep is hulle as ‘gelowiges’ in elk geval nie in dieselfde klas as die Boervolk in die algemeen nie. En ek dink ons moet hier maar krediet begin gee waar dit toekom, want ten spyte van wat so maklik gesê word sit daar nog steeds sommer baie toegewyde en sterk gelowiges in bv. die NG Kerk. (Ek self tref in hierdie verband ‘n verskil tussen die begrippe kerk en Kerk, oftewel kerklike organisasie en die Gemeenskap van God Almagtig se Opregte Kinders.)

Jy sou uit die vorige antwoord agtergekom het dat daar ‘n baie groot verskil tussen die vier soorte Boere in die verhaal bestaan, maar ons gaan hier net op die verskil tussen die twee basiese groepe konserwatiewes konsentreer. Die verskil tussen die wit groep teenoor die blou en groen groepe (geestelike wit teenoor sekulêre politieke bruin) lê in die onderliggende basis van die ideologie wat elke groep bely. Die bruines bestaan ooglopend uit mense wat hul geestelike en emosionele krag uit die partypolitieke proses put, én daaraan toewy, terwyl die wit groep baie duidelik hul bestaansreg vanuit God Almagtig se invloed op ons lewens ontvang. Hierdie groep is, met ander woorde, letterlik God se ‘hande en voete’ in die verhaal, en Hy word daarom in werklikheid redelik direk deur hulle verteenwoordig.

Ons sien dan ook dat Hy telkens direk by die gebeure betrokke raak deur die optrede van [die leierselement van] hierdie wit groep. Die heel sterkste argument aan my kant in hierdie saak is miskien dan ook dat die oorlewendes van die blou en groen partypolitieke groepe hulself aan die einde van die verhaal vrywilliglik aan die wit groep se ‘ideologie’ en leierskap onderwerp. Hulle kan eintlik nie anders nie, want die politieke staat en maatskaplike stelsel wat hulle aanhang gaan totaal en al verlore. Ons kan, op grond van die strekking van hierdie verhaal, dus nie anders as om te aanvaar dat die ‘wit stelsel’ inderdaad God Almagtig se toekomsplan vir ons volkslewe is nie.

Maar hierdie is eintlik ook net die punt van die ysberg, want die [heeltemal openlike en direkte] invloed van hierdie wit groep draai letterlik die gety van die oorlog in Europa om tot die voordeel van die Christusgelowige wêreld. Dit is belangrik om hier in gedagte te hou dat die basis van die wit groep se uitgangspunte op die idee van ‘n komende suiwer en volmaakte Teokrasie berus. So sien ons dat dit nie soseer die WAT in hul optrede is wat hulle van die ander groepe onderskei nie, maar veral die GEES waarin hulle dit doen. Die Satan wil, en moet ons vernietig, want so lank as hierdie wit groep bly voortbestaan sal hy nooit kan sê dat hy volledig die god van hierdie wêreld is nie! Hy weet maar al te goed van hierdie gevaar en daarom poog hy om die Boervolk in die geheel te vernietig: dit is letterlik in die breër verband ‘n kwessie van ‘geen Boervolk, geen Wederkoms’.

En as jy begin kyk na die Satan se optrede teen ons Europese voorouers, en ná hulle die Voortrekkers, daarna die aanslag teen die twee Boere Republieke, gevolg deur die ondergrawing van georganiseerde Afrikaner Nasionalisme, maar dan ook die dinge vanaf die ANC wat ons tans so ernstig bedreig, dan probeer hy al vir baie lank om ons bestaan te verhoed. Ai, as ons volk maar net hierdie ding kan verstaan sal die kunsmatige politieke verskille dalk ook grotendeels verdwyn, en kan daar weer groter eenheid in Christus na vore begin kom: Christus beteken natuurlik ‘Gesalfde (Koning)’, soos in Dan. 7:13 en 14, en dit is presies waarheen ons op pad is: na ‘n volmaakte Teokrasie onder Sy volmaakte heerskappy, maar dan ook sonder die haat en die nyd teenoor ander groepe wat so kenmerkend van die fundamentalisme is – en die fundamentalisme vorm natuurlik die basis vir alle sekulêre regse politiek!

Ons weet nog nie wie die individue sal wees waaruit die wit groep bestaan nie, maar die duiwel ook nie, en daarom is die hele volk sy teiken – presies net soos Herodes destyds al die seuntjies jonger as twee jaar oud laat doodmaak het. Dit is verder ook die werklike rede hoekom die vyand politieke agent provocateurs gewerf, en selfs as ‘leiers’ gebruik het om die volk deur die politieke proses en kerkisme in teenoorstaande groepe te verdeel. Dit is dan ook bekend dat die Engelse dit al sedert die jare lankal in ons politiek gedoen het, en soos die visioenêre verhaal aandui is die Engelse nog steeds die groot skurk in die verhaal. Dit is baie doelbewus gedoen en die groot hartseer is dat dit baie geslaagd was omdat ons dit toegelaat het. Die doel hiermee was enersyds om die wit groep voortydig te probeer isoleer en uit te ken, maar andersyds ook om die volk se inherente krag tot so ‘n mate te tap en te verdeel dat sy uiteindelik maar net ‘n ‘pushover’ sal word.

Ek dink ons moet eintlik baie dankbaar vir hierdie verdeeldheid wees. Dit het verseker ‘n uiters onaangename verharding teenoor mekaar binne die volk veroorsaak, maar dit het darem ook meegebring dat die individuele lede van die wit groep nog steeds verspreid binne die verskillende ‘politieke groepe’ weggesteek is! Hierdie mense sal eers na vore begin kom nadat Siener se versteekte verhaal in werking getree het, want die verhaal toon aan dat hulle spontaan van orals bymekaarkom nadat die verhaal begin. Ek dink dit het miskien tyd geword dat die meer gematigde groepies mekaar sal begin opsoek en op ‘n persoonlike grondslag die nodige brûe na mekaar sal begin bou. Ons het glad nie meer so baie tyd oor as wat ons dink nie, en as die tyd daarvoor gekom het sal ons mekaar baie makliker deur gemeenskaplike vriende en kennisse kan vind.

Wat is die verskil tussen die twee groepe?

Ek weet nie of dit regtig nodig is om die verskille op ‘n individuele grondslag te probeer omskryf nie. Ek dink dit is vir ons doeleindes genoeg om bloot die argument ten opsigte van die partypolitieke groepe hieronder negatief te lees om te verstaan waarvoor die wit groep staan.

Ons weet almal, vanuit dure ondervinding, dat dit in die partypolitiek bloot daaroor gaan om die sekulêre bestuursproses van ‘n land te beheer. Hierdie strewe is ongelukkig dan ook heeltemal uitgelewer aan die ambisies van mense en groepe om ‘dié leier’ te wil wees. Wanneer laas het ons ‘n regering gehad vir wie dit werklik om (a) God se Almag, en (b) die volk se beswil, gegaan het?

Het ons al ooit so ‘n regering gehad? Was dit byvoorbeeld waar gewees van genl. J.B.M Hertzog? Ek kan dit nie sien nie, want die Smeltersregering van die 1930’s lê darem té naby aan verraad teenoor sy kieserskorps om dit moontlik te maak. Ons kan sekerlik ‘n sterk saak daarvoor uitmaak dat sy aanvanklike bedoelinge goed, en vir daardie situasie, dalk selfs reg kon gewees het, maar waarop het dit uiteindelik uitgeloop? Het hy nie dalk té veel van die politieke proses verwag, of ….. waar het sy simpatieë regtig gelê?

En dr. Verwoerd? Hy was loshande die grootste leier wat hierdie land ooit gehad het, maar tog is hy vanuit sy eie koukus vermoor, en ja, selfs vanuit sy eie kabinet! Ek weet nie hoe oud jy is nie Walter, maar hy is dag en datum presies ‘n maand na my 17de verjaarsdag vermoor, en ek en my geslag het eerstehands beleef hoe die ‘Afrikaner’ se politiek daarna uitgerafel, platgeval en uiteindelik heeltemal verword het.

Hoekom het dit gebeur?

Omdat die partypolitieke proses God Almagtig nie werklik erken nie. Hulle gee lippediens aan Hom ja, maar dit is bloot ‘n slagspreuk wat daarop gerig om goedgelowige mense te bedrieg terwyl hulle hul eie koninkrykies oprig. Klink dit hard en sinies? Jy sal maar vir jouself moet lees wat die visioenêre verhaal hiervan ontbloot. Jy sal byvoorbeeld daar sien hoe politieke ambisie en ‘regse’ verraad tot ‘n burgeroorlog tussen die blou en groen groepe lei, maar jy sal óók daar sien dat hul vrouens en kinders die prys vir hul mans se eiegeregtige en dappere bravade moet betaal. Ek huil hier binnekant as ek aan hierdie dinge dink, want dit is so onnodig, maar soos ek hier sit weet ek ongelukkig ook dat nét ‘n smeltkroes soos hierdie al die politieke nonsens uit hierdie volk se koppe sal kan uithaal.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: