Slaan oor na inhoud

Art 056: 2010-10-15 Malema versus NUM en die SAKP, asook Pastoor Harold Weitz se profesie oor Suid-Afrika.

2013/09/11

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Vandag se artikel is ‘n opvolg op die vorige een wat die vraag vra: Het Malema uiteindelik vêr genoeg gegaan? Die opskrif is miskien ‘n bietjie koggelend, maar dit verteenwoordig my hoop en gebed dat hy hierdie keer vêr genoeg gegaan het, en die artikel hieronder bou op hierdie algemene gedagte voort.

Ek was feitlik klaar met daardie vorige artikel toe ‘n vriend, mnr. Hein Groenewald van Pretoria, my aandag [weereens] op ‘n onlangse profesie van pastoor Harold Weitz gevestig het. Hein het my vantevore, op 26 Augustus, oor ‘n bepaalde onderafdeling van die profesie genader maar dit was waar die belangrikheid daarvan op daardie stadium gestop het. Ek was nie regtig baie lus om oor hierdie profesie te skryf nie, maar het uiteindelik volstaan met die belofte om in ‘n opvolg-artikel daarna te kyk. Die profesie vorm deel van ‘n preek wat pastoor Harold Weitz op 18 April 2010 by die Little Falls Christian Centre in Roodepoort gelewer het.

Ek plaas volledigheidshalwe ten eerste Hein se opmerkings en sy vrae hier:

On 2010/10/11 09:19, Groenewald, Hein (NSN – ZA/Centurion) wrote:
More.
Ek deel dit graag met julle ….

Soos julle reeds weet, het ek laas jaar 4 altare gaan bou op uithoeke van SA grense, om as teken met 4 altare dan in te tree vir SA en sy mense, nadat God vir my kom wys het hier kom oorlog, d.m.v. 4 bevestigings uit Sy Woord.

Jes. 59 is ook aan my gegee as bevestiging vanaf Tiaan, as kruis bevestiging. Ek het nie ‘n tydskaal gekry nie maar Harold het wel. Harold Weitz se 7 maande profesie eindig einde Oktober 2010, …dus is daar 2 weke oor. JZ moes die land verander het, of Jes 59 gaan plaasvind (ook aan Harold gegee).

Harold het die profesie aan 7000 kerke gestuur en gevra dat hul moet bid en vas en ook intree vir die volk, en dat Hy moet kom regeer.
http://www.haroldweitsz.com/blog/harold-weitsz/final-call-to-prayer

Daar is 2-3 weke oor.. volgens my berekening…. Het JZ dit gedoen ? Ek kon niks daadwerklik sien nie? ….

1. Op 30/09/2010 vra ek die pad vorentoe, vir Vader:(op SA gefokus)
(…Vader gee Skrif uit…)
Jer. 23:1 Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die HERE.
Jer. 23:2 Daarom, so sê die HERE, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas: Júlle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, Ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die HERE.
Jer. 23:3 En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.
Jer. 23:4 En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die HERE.

2. Vanmôre, 11/10/2010 die volgende as raadsplan gekry vanaf die Vader, uit Jesasja. (op SA gefokus)

Isa 30:27 Kyk, die Naam van die HERE kom van ver af, sy toorn brand, swaar wolke kom op; sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos ‘n verterende vuur,
Isa 30:28 en sy asem soos ‘n oorlopende stroom wat tot by die nek kom—om nasies te sif met ‘n sif van vernietiging; en ‘n toom wat verkeerd stuur, is in die kakebene van die volke.
Isa 30:29 Die lied sal by julle wees soos in die nag as die fees gevier word, en julle sal vrolik wees van hart soos die wat met die fluite loop, om te kom op die berg van die HERE, na die Steenrots van Israel.
Isa 30:30 En die HERE sal sy stem vol majesteit laat hoor en die neerdaling van sy arm laat sien, met grimmige toorn en die vlam van ‘n verterende vuur, storm en stortreën en haelkorrels.
Isa 30:31 Want vir die stem van die HERE sal Assur verskrik wees; met die stok sal Hy slaan,
Isa 30:32 en elke swaai van die roede wat vir hom beskik is, wat die HERE op hom laat val, sal wees onder begeleiding van tamboeryn en siter musiek, en met ‘n uitgeswaaide vegtersarm sal Hy teen hulle veg.
Isa 30:33 Want ‘n Tofet is van gister af gereedgemaak, ook is dit vir die koning berei; diep en wyd het Hy die houtstapel daarvan aangelê met vuur en hout in menigte; die asem van die HERE is soos ‘n stroom van swawel wat dit aan die brand steek.

Isa 31:1 Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde, en wat vertrou op strydwaens, omdat daar baie is, en op ruiters, omdat hulle baie talryk is, maar hulle sien nie op die Heilige van Israel en hulle soek nie die HERE nie.
Isa 31:2 Nogtans is Hy ook wys, en Hy laat die onheil kom en trek sy woorde nie terug nie: Hy sal opstaan teen die huis van die kwaaddoeners en teen die helpers van die wat ongeregtigheid werk.
Isa 31:3 Ja, die Egiptenaars is mense en nie God nie, en hulle perde is vlees en nie gees nie; as die HERE sy hand uitstrek, dan struikel die helper, en wie gehelp is, val; en saam gaan hulle almal te gronde.
Isa 31:4 Want so het die HERE vir my gesê: Soos ‘n leeu en ‘n jong leeu knor oor sy prooi wanneer die volle getal herders teen hom bymekaargeroep word, sonder dat hy skrik vir hulle stem of ingee vir hulle geraas—só sal die HERE van die leërskare neerdaal om in die stryd uit te trek teen die berg Sion en teen sy heuwel.
Isa 31:5 Soos voëls wat fladder, so sal die HERE van die leërskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry.
Isa 31:6 Bekeer julle tot Hom van wie die kinders van Israel diep afgeval het.
Isa 31:7 Want in dié dag sal hulle elkeen sy silwer afgode en sy goue afgode verwerp, wat julle hande vir julle tot sonde gemaak het.
Isa 31:8 En Assur sal val deur die swaard, nie van ‘n man nie; en die swaard, nie van ‘n mens nie, sal hom verteer; en hy sal voor die swaard vlug, en sy jongmanne sal dienspligtig word;
Isa 31:9 en sy rots sal uitmekaar stuif van skrik, en sy vorste sal verskrik die banier verlaat, spreek die HERE, wat ‘n vuur het op Sion en ‘n oond in Jerusalem.

En ek raak opgewonde dat die Here gaan ingryp in SA….Prys Hom !
EINDE van Hein se brief van 11 Oktober.

Ek het hom op dieselfde dag geantwoord en gesê dat ek die presiese adres van die preek gekry het, en dat hy dit gerus na die ander mense kan aanstuur as hy wil. Hy het onmiddellik daarna die onderstaande vraag aan my deurgestuur:

Frik,
Ek weet nie hoe dit gaan korreleer met Niklaas se voorspellings nie, miskien volg dit eers later….ek dink dis maar net die begin van die dinge. Miskien glad nie nou nie?

Ek sal hierdie vraag later in die artikel antwoord.

‘n Mens moet seker maar versigtig wees met wat jy belowe, veral aan die Here, want my onderneming aan Hom, gemaak in Rustenburg in 1988 en bevestig in Bethlehem OVS in 1994, is met ‘n groot skok weer baie kragtig onder my aandag gebring. Ek wou nie regtig oor pastoor Weitz se profesie skryf nie en het in my gemoed daarteen geskop en, vreemd genoeg, selfs ernstig daaroor begin brom en mor. Ek word ook maar moeg, sien. Nog so ‘n ‘rede’ vir my gemor was dat ek geen ‘bewyse’ het dat die pastoor geglo kan word nie, en dan sit ek uiteindelik met die probleem dat ek myself daaraan vasgemaak het.

Ek was daarom nog altyd baie, baie versigtig om nie enige tye en datums aan die Godspraak te probeer koppel nie. Dit is só maklik om onwillekeurig eie wil en wense met die Godspraak te vermeng en dit sodoende heeltemal ongeloofwaardig te maak! Dit is ook die maklikste manier denkbaar om jare se eerlike en harde werk in ‘n oomblik ongedaan te maak – en die Here se saak ly saam met jou roeping uiteindelik daaronder! Enige sodanige aansprake op tye en plekke moet dus eers deeglik getoets word, en hoe doen jy dit met profesieë? Profesie gaan oor dinge wat nog moet gebeur en dit kan eers getoets word nadat dit gebeur het – tensy die Here natuurlik self ingryp en vir ons aandui dat ons maar kan glo en aanvaar.

Ek was ‘pleinweg’ glad nie lus vir hierdie spesifieke artikel nie. Maar toe ontvang ek op 14 Oktober 2010 Skrif wat spesifiek hierna verwys het, en toe is al my opstandigheid somaar ook daarmee heen. As die Leeu van Juda so hard praat soos met my op 14 Oktober word tot die krieke in die bos doodstil! Ek sal hieronder uitbrei, maar die Skrif het uit Eseg. 3:17 gekom en dit het minstens twee vrae beantwoord wat ek op daardie stadium nog nie eers behoorlik begín vra het nie.

Eze 3:16 En aan die einde van sewe dae het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
Eze 3:17 Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.
(en wat natuurlik rondom dit staan)

Ek moet hier noem dat die bevestiging in 1994 van my oorspronklike roeping in 1988, uit Eseg. 33:7 gekom het. Die Skrif uit Eseg. 3:17 sê presies dieselfde as Eseg. 33:7, en binne die konteks waarin ek dit ontvang het sê Eseg. 3:17 eintlik oneindig veel meer. Die Skrif wat ek op 14 Oktober uit Eseg. 3:17 ontvang het was dus niks anders as ‘n baie streng vermaning om maar liewers my gebrom en gemor te los en die werk te doen waartoe ek geroep is. Dit bevestig egter ook, al is dit so ‘n bietjie indirek van aard, dat pastoor Weitz se profesie dalk ernstig opgeneem moet word. Ek het hierdie Skrif in die eerste plek ontvang in direkte Goddelike reaksie op my wederstrewige menslike reaksie op pastoor Weitz se profesie as sulks. Ek het nie vir Hein gevra om die vraag oor die profesie te opper nie, en ek het beslis ook nie vir Skrif gevra om my daaroor te lei nie. Daar is dus ‘n baie direkte verband tussen die twee sake, wat heeltemal buite my beheer gelê het, en die opdrag in Eseg. 13:17 is tog duidelik om met die volk te gaan praat oor Harold Weitz se profesie! Ons sal later in die artikel daarby kom, maar die verwysing in vers 16 na die ‘sewe dae’ neem ook ‘n sekere belangrike posisie in binne die konteks van die oorhoofse betekenis van die Skrif ontvang.

Ek wil graag, voor ons verder gaan, die kern van die profesie deur pastoor Harold Weitz hier weergee. Daar was minstens een bespreking wat ek kon vind daaroor op die internet, maar dit het geen direkte aanhalings bevat nie; dit was eintlik maar baie vaag gewees. Ek het toe maar die hele preek baie noukeurig deurgegaan, en het die tersaaklike dele daarvan woord vir woord uitgehaal vir die doeleindes van hierdie artikel. Die volledige CD kan van die webblad http://www.haroldweitsz.com/ afgetrek word. Die adres hieronder (van die preek as sulks) vertoon onder andere ‘n klein ‘video-skermpie’ as dit oopgemaak word. Regs onder op die skermpie is ‘n verwysing wat sê: ‘View description and resources’. As ‘n mens hierop kliek maak ‘n skermpie oop waarop ‘n mens die keuse kry om ‘Downloads’ (links onder) te kan kies. Dit bied die keuse om die preek in een van vier vorme af te trek. Ek wil baie sterk aanbeveel dat die leser hierdie moeite sal doen en baie aandagtig na die volledige preek sal luister. Die belangrikste deel van die preek vir my is dat ons tot God Almagtig moet bid vir uitkoms: daar is nie ‘n ander uitweg vir ons oop nie. Daar is niks vreemd vir my lesers hierin nie, want dit is presies wat ek nog al die jare sedert 1994 gesê het. Die adres is: http://www.haroldweitsz.com/media/sermons/other-sermons/7-month-prophetic-window-for-s-africa

Die syfers in hakies voor elke gedagte-eenheid in die uittreksel hieronder is die presiese ‘plek’ waar dit op die CD gevind kan word.

BEGIN: Die Skriflesing is uit Jesaja 59.
Hy begin deur onder andere te sê dat Malema nie regtig die probleem is nie, maar wel die ‘man in die rooi hemp’. Ek verstaan ook dat ons vir Malema (en ander soos hy) moet bid, want hy is mislei en weet nie regtig wat hy doen nie.

(minute en sekondes)
(14.40) …. Watch out for the man with the red shirt though, he’s a master chess player and he moves to cause trouble, not Julius. The man with the red shirt; a single person will rise to cause trouble and to cause division. That’s a different story because the man with the red shirt has a shadow falling on the ground that does not match the shadow of his appearance. If you look at the shadow falling on the ground it is the shadow of Satan. (stop by 15:33)

(18.00) I saw a snake, a giant snake rearing its head, all the way from Richards Bay over the nation; it looks something like a ….. Chinese dragon? And it was curling itself like a serpent getting itself ready to claim the nation. But not so. …. Not so. (stop by 18.25)

(25.20) …. Blow the trumpet in Zion. Sound the alarm in My holy mountain. (stop by 25:25)

(26:13) Irresponsible behaviour of one or more or many could cause calamity in the land of the living …. (stop by (26:21)

(26:51) The future of you is at stake and the future of your children is at stake, and we can not be sucked into the politics of the world. (stop by 27.01)

(28.02) …. (…Pray…) … for your future, your future, is at stake, and there are agents out there who are promulgators, promoters, advertisers, marketers of violence. There are agents out there that would love bloodshed, but it shall not be done, except when the man with the red shirt emerges. (my beklemtoning) There’s danger. There’s blood that flows there, but it’s short lived and the hand of the one is against the other in a surprise that shall come in that day. (stop by 28.42)

(Stop ook eers hier vir kommentaar: Hy sê op ‘n plek dat hy baie deernis het met mense soos Malema. Ek kan die redes wat hy hiervoor aanvoer verstaan, en dit selfs aanvaar in die gees waarin hy dit sê, maar ek kan ongelukkig nie hierdie deernis onvoorwaardelik met hom deel nie. Maar daar is, in alle billikheid gesê, wel ‘n ander sy verbonde hieraan wat ons darem ook in berekening moet bring. Ek wil nie uit my beurt praat nie, maar pastoor Weitz is op ‘n manier eintlik heeltemal reg. Kyk, Malema is oënskynlik enige tyd nét so ‘n harde en geharde sosialis as die ‘man met die rooi hemp’. Maar hy is ook duidelik bloot ‘n pion in iemand se hande, en alles dui daarop dat hy mnr. Nzimande juis moet uitdaag en irriteer totdat die SAKP in ‘n posisie gedryf word waar hulle eerste sal aanval. Dit kan dus wees dat daar ‘n groep in die ANC is wat juis probeer keer dat die man in die rooi hemp in sy eie tyd vanuit ‘n posisie van krag na vore kan kom. Hulle gebruik Malema om hom en sy groep uit te lok tot voortydige optrede met die doel om hulle dan te elimineer … en Malema staan voor in hierdie vuurlinie! Ek is egter jammer om van hom te verskil op hierdie punt, maar ek is glad nie daarvan oortuig dat hierdie spesifieke mikpunt op die blanke se algemene welsyn ingestel kan wees nie. Die Christusgelowige blanke groep kan dalk tydelik op ‘n sydelingse wyse daardeur bevoordeel word, maar die militante swartes se uiteindelike mikpunt is, en bly, om die hele blanke groep heeltemal uit Afrika te verdryf. En Malema is een van hierdie militantes wat tans in beheer van Suider-Afrika is. Ek sal hieronder weer hierna verwys, maar hy is daarom verder by implikasie ook volledig deel van die swart moordaanslag teen die Boervolk. Dit mag ons nooit vergeet of selfs net onderskat nie, want dit het ons reeds te veel lewensverlies gekos! En ek sê dit nie omdat ek wraak soek nie, maar bloot om my mense te probeer ompraat om paraat te word en hulself te begin verdedig. Genoeg van hierdie ‘etniese suiwering’ teenoor die blanke is genoeg, dankie!)

(28.42) I was taken into the spirit and I was taken into the scene where I was in Parliament. I was in the building as a Parliament, in fact I’ve been there before with my friend Kennebesho. He took me through and some of the advocates that were there took me through to three Parliament houses. (stop by 29.05 – hy beskryf kortliks die eerste twee van hierdie drie huise, en gaan dan oor na die werklike belangrike een, die derde een)

(30.23) … and then you go to the final one, which is a new one, right across from the Parliament house. You don’t really see it, it looks like a street on the television when they open Parliament. There is a building and in the building there’s lots of offices for the various political parties. I was in there in the spirit. I’ve been there before; I’ve been taken through so I know what it looks like. I ate there and I know exactly. So I went in there and I immediately recognized my surroundings, and as I stood there the State President Jacob Zuma came in and greeted, and with him was an entourage of VIP’s of our nation, and bodyguards, and looked at me, acknowledged me, greeted me; very friendly towards me, and with him his bodyguards; very relaxed; it’s a very protected zone. And there was also another Church leader, … known Church leader in our country. He didn’t see me at first, but when he saw me he began speaking in tongues – immediately. The Greek word ‘Oi-eeda’ which means ‘intuitive’; you have an anointing of the Holy Spirit and you ‘Oi-eeda’, you know intuitively (snaps his fingers), instantly it’s like that, speaking in tongues, the layout of speaking – I need a series on the gifts of the Holy Spirit. The interpretation of tongues is like that (snaps his fingers). You don’t seek it, your tongue hooks up with your spirit in just like talking in tongues, so you prophecy; never premeditated, it’s a golden rule. And he spoke (snaps his fingers) in tongues in like he was speaking in a language that I perfectly understood, and I said these words: Mr. President, here’s a message from God. You have seven months to get this nation in order. Thus says the Lord God to you.

He was very friendly towards me, again acknowledged me. We shook hands and there was a very relaxed, friendly atmosphere, and I was taken out. It was interesting that the way I was received and the friendliness and the attitude towards me; when you deal with the president you’re dealing with someone who needs Jesus …. (stop by 33.01)
EINDE van die aanhalings uit pastoor Weitz se preek.

Ek wil dit op hierdie punt baie duidelik stel dat ek die spesifieke tye deur die pastoor genoem op geen manier kan onderskryf óf ontken nie; niemand van ons kan dít vanuit ‘n praktiese oogpunt gesien regtig doen nie. Ons is almal blootgestel aan die vereistes van die Bybel as dit by die Godspraak kom, en ons sal maar net moet wag om te sien óf en wánneer dit waar word. Ek is egter heeltemal bereid om te sê dat ek dit verwag presies soos geprofeteer, en in biddende afwagting daarna uitsien dat hierdie dinge uiteindelik binne die afsienbare toekoms sal begin realiseer. Ek kan dit geredelik sê omdat dit in elk geval my eie aanvoeling is dat hierdie swart op swart burgeroorlog baie naby is, en daarom die ietwat satiriese opskrif van die vorige artikel, maar dan ook omdat ek in hierdie dae ‘n totaal andersoortige uitspraak oor hierdie saak onder oë gekry het. Dit is ‘n baie wetenskaplike studiestuk wat aandui hoe erg die staatkundige, oftewel die regering-situasie rondom ons reeds verval het, en dit reflekteer baie negatief op veral die maatskaplike en ekonomiese vlakke. Die land kan nie verder aangaan soos nou nie, en die tyd is dus in elk geval meer as ryp genoeg vir die self-vernietiging van die huidige bewind.

Die redes waarom pastoor Weitz se profesie my soveel moed gee lê veral op drie vlakke.

(a) Dit val in dieselfde klas van Goddelike bevestiging ten opsigte van my werk en uitsprake rondom Siener se visioene as dié van pastoor Duane White van Texas. Ek het hierna verwys in ‘n artikel wat op 28 April 2010 verskyn het onder die opskrif: Die Gees praat met ons in hierdie dae – drie getuienesse! Ek het in daardie artikel ook aangedui dat ek twee verdere Goddelike bevestigings ontvang het dat ek wel ‘n roeping ontvang het en dat dit uiteindelik tot die welsyn en seën van my geliefde Boervolk en ons medegelowiges sal meewerk.

(b) Van my kant af gesien is hierdie profesie van pastoor Weitz dus Goddelike bevestiging van iets waaroor ek al baie jare praat en skryf. Die interessante verskil tussen pastoor Weitz se profesie met die van pastoor Duane White is dat Weitz s’n baie fyner op spesifieke detail ingestel is. Maar daar is in die algemeen sekere verskille met die werklikheid rondom ons, soos die spesifieke persoon by wie hy die blaam plaas. En dan is daar natuurlik ook nog die spesifieke plek waar sy profesie by ander profesieë oor die Boervolk en Suid-Afrika inpas. Die ander studiestuk oor die verval in regering oor die land waarna ek hierbo verwys het vorm ook deel hiervan. Ons sien dit ook in die mate waarin hy verontskuldiging vir die swart groep in die algemeen probeer vind. Ek sal hierby kom, maar alles draai vir hom skynbaar rondom die man met die rooi hemp. Ek het bepaalde probleme met wat ek hiermee moet maak, want wat word dan van die ou-ou waarheid, ‘it takes two to tango’. Malema, Zuma en wie weet nog almal is per definisie nét so skuldig aan die vergrype op die Boervolk as die man in die rooi hemp. Ons staan almal skuldig aan die een of ander misdryf voor die Here, maar doelbewuste moord op sagte teikens en die doelbewuste verkragting van God se reg en geregtigheid is darem nie meer so ‘n ‘algemene soort sonde’ nie! (Billikheidshalwe moet ek egter ook noem dat daar wel ‘n groterige groep blankes is, lede van die Boervolk by name, wat insgelyks ook nie die komende woelinge gaan oorleef nie. Hulle is die sterkmanne wat hul eie politieke Utopia in eie krag en wysheid gaan probeer oprig.)

(c) Die finale bewys vir my kom egter voor in die boodskap wat ek op 14 Oktober vanuit Esegiël 3 ontvang het. Die bewys lê eerstens in die strekking van die streng aanmaning wat ek hierin van Bowe ontvang het, want dit spruit direk voort uit my aanvanklike probleem met die profesie en die skryf van hierdie artikel. En ja, ek vermoed nogal dat hierdie ‘weersin’ kunsmatig deur die Gees in my wakker gemaak is om Eseg. 3:16-17, asook sekere waarhede rondom past. Weitz se profesie, na vore te kán bring. Ek sou nie naastenby so breedvoerig hieroor geskryf het as die prikkel daarvoor nie daar was nie! En daar word regtig niks negatief bedoel hiermee nie, want Hy het dit al met my gedoen om ‘n bepaalde situasie te skep waardeur Hy ‘n spesifieke doelwit wil bereik. In hierdie geval dra die Skrifgedeelte ‘n dubbele betekenis ten opsigte van my roeping wat ek nie mag wegsteek nie. Die tweede bewys lê in die voorkoms van die getal sewe wat in Esegiël 3:16 voorkom. Hierdie vers is ‘n inleiding tot vers 17 en vorm in werklikheid ‘n geheel daarmee; ‘n mens kan nie die een sonder die ander een voorstel nie. Die sewe dae korrespondeer darem net té direk met die sewe maande in die profesie aan Zuma om dit summier te kan ignoreer.

Eze 3:16 En aan die einde van sewe dae het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
Eze 3:17 Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.

Ek het self ‘n jaar of twee gelede baie interessante Skrif in hierdie verband ontvang. My vrou het 2 Kron. 20: 12 vir my gegee op 25 April 2008. Die strekking van die hoofstuk is dat Moab en ‘n groot (ander) menigte ‘n ernstige bedreiging vir Juda ingehou het. Die vyand was op pad om hulle aan te val en te verpletter en hulle moes inderhaas direkte ingryping by die HERE gaan afbid hieroor, so ernstig was dit.

2 Kron. 20:12 Onse God, sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie? Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie; en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U.

Op 30 Augustus 2010 het ek Jer. 31:7 as bemoedigende Skrif ontvang (dit was ook die eerste Skrif wat ek in Garsfontein ontvang het nadat ons hierheen verhuis het.) Hierdie het geblyk ‘tussen-in’ bemoediging, asook voorbereiding te wees vir ‘n baie besonderse stukkie Skrif wat net ‘n dag later gekom het.

Jer. 31: 7 Want so sê die HERE: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en sê: o HERE, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel!

En toe, op 31 Augustus 2008 het ek onafhanklike Skrif van ‘n internet vriendin per SMS ontvang wat hierdie saak tot ‘n finale punt gebring het en baie duidelik opgeklaar het. Sy is mev. Annatjie Venter, op daardie stadium van Malelane-omgewing, en die Skrif wat sy gegee het was Jes. 16. Ek het dit deurgelees en die laaste vers, vers 14, het letterlik vir my uit die hoofstuk uitgespring.

Jes. 16: 14 En nou spreek die HERE en sê: Binne drie jaar—soos die jare van ‘n dagloner—sal die heerlikheid van Moab veragtelik gemaak word saam met die hele groot menigte; en die oorblyfsel sal min, gering, onmagtig wees.

My eerste reaksie, wat ek destyds aangeteken het (ek doen dit altyd so volledig moontlik), was dat hierdie die eerste keer ooit was dat die Here my so direk geantwoord het op my vraag: Wanneer begin Siener se verhaal? Maar, let daarop dat Hy nie vir my die beginpunt gegee het nie, maar wel die eindpunt! As ons die sommetjie uitwerk sien ons daar is vandag, op 17-10-2010 nog net ‘n maksimum van tien maande oor van die drie jaar waarna die Skrif hier verwys het. En dit werk volledig uit, want die ‘tweede beginpunt’ van die visioenêre verhaal vind eers ‘n geruime tydperk plaas na die ineenstorting van die huidige regering (wat die ‘eerste’, oftewel die aanvanklike beginpunt van Siener se verhaal is). Dit maak sin want die proklamering, uitsny en toekenning van twee Volkstate binne die raamwerk van die RSA se grondwet en fisiese grondgebied is ‘n proses wat darem seker ‘n hele paar maande sal duur. Die oorlog as sulks breek kort na die verkiesing in Noordwes uit, en ons weet dat dit baie gou verby sal wees. Ons sal die vryheid dus binne die afsienbare toekoms kan verkry – en ek glo nog steeds binne die drie jaar raamwerk wat die Koning hier aan my aangedui het. En ja, ek glo Hom in absolute terme, want Hy is die enigste fondament wat ons het om ons hoop aan vas te maak!

Ek praat al van 1995 af oor my roeping rondom Siener, maar ek kan minstens sê dat ek reeds in 2002 aan vriende geskryf het dat Siener se visioenêre verhaal sal begin met grootskaalse swart op swart geweld. Ek het hierdie saak ook in my eerste boek in 2004 begin opper, en het dit vroeg in 2005 opgevolg deur dit volledig in die openbaar aan te spreek onder die skuilnaam Oupa Baard op Boerevryheid.co.za. Ek het dit hierna ook op ander plekke in die openbare oog gepubliseer. Hierdie uitbarsting van geweld sal daartoe lei dat die huidige (swart) regering van binne inmekaar sal val, en ek glo (privaat) hierdie gebeurtenis sal ook koppel met ‘n grootskaalse moordaanslag op die swart bevolking van Afrika suid van die Soedan. Die simboliek in die visioen waarin Siener hierdie gebeure beskryf het dui daarop dat die regering in ‘n graf wegsak. Dit sal (noodwendig) ook die totale kieserskorps insluit, want een van my bevindinge, wat nogal kwaai reaksie van regs ontlok het, is dat die swartes geen aantoonbare rol in die visioenêre verhaal speel nie. Die regses wil die swartmense daar hê, want hul bepaalde ideologie en lewenshouding kan net so min sonder die ‘swart gevaar’ bestaan as wat die ANC sonder die spook van ‘apartheid’ regop kan bly. Die betrokke visioen lees so:

‘…De siener gewaar ‘n groot boom in ons land en die begin somaar van bo af weg te krummel of te ‘pluiens’ so’s hy self dit noem, en te vergaan, sodat daar ‘n gat in die grond blij, waar die boom gestaan het. Daarna siet hij in die Vrijstaat en Transvaal elk ‘n pragtige bloue boom verrijs en die dra pragtige druiwe korrels, ongeveer so groot als ‘n fatsoenlike perske. ‘En wat beteken dit? Vraag die toehoorder, helemaal verbijsterd. ‘Die antwoord is: ‘Wel, dis ons Regering wat tot niet gaat en twee ander Regerings wat opkom in Vrijstaat en Transvaal…’

Die mees logiese (verdere) afleiding wat ek in hierdie verband kon maak is dat ‘n groot klomp Britse soldate wat hierheen (sal) kom met hierdie moordaanslag koppel. Ons kom maar net op ‘n stadium in die verhaal agter dat hulle reeds in Suider-Afrika ontplooi was as die verkiesing in Noordwes plaasvind. Hulle kom dus hierheen tussen die val van die huidige regering en die verkiesing in Noordwes. Daar het sedertdien ook inligting na vore gekom wat daarop dui dat El Kaeda moontlik die lokaas kan wees wat die Britse soldate hierheen sal lok. Die Britte gaan waarskynlik iets doen en die skuld daarvoor na El Kaeda verplaas sodat hulle ‘n legitieme diplomatieke rede kan hê om hier te kom ingrawe, want die Christusgelowige Boervolk is hul werklike en finale teiken. Hulle wil ons kom uitmoor, want ons is die simbool van Koning Jesus se heerskappy en as sulks staan ons in hul god se pad!

Nou, waar pas Hein Groenewald se vraag aan my by al hierdie dinge in?

Frik,
Ek weet nie hoe dit gaan korreleer met Niklaas se voorspellings nie, miskien volg dit eers later….ek dink dis maar net die begin van die dinge. Miskien glad nie nou nie?

My antwoord is: Hein, pastoor Weitz se profesie pas presies tussen Johannah Brandt en Siener van Rensburg se onderskeie profesieë in.

Die swartmense is (reeds) by monde van Johannah Brandt deur Koning Jesus gewaarsku om nie by die Boervolk se probleme betrokke te raak nie. Hulle is in 1918 deur haar met behulp van publikasies in hul eie tale gewaarsku dat Hy met Sy (Boer)volk in die gerig begin tree het, en dat hulle nie die situasie moes uitbuit om Sy volk op enige manier te na te kom nie. Ons weet vandag dat hulle verkies het om Sy waarskuwing te ignoreer en daarom kan ek glad nie jammer voel vir diegene van hulle wat ons tot op datum so erg gebruik en verniel het nie. Die feit van die saak, soos ek dit verstaan, is dat die swart groep (plus al die ander mense wat hierin gedeel het, blankes, Indiërs én kleurlinge), ‘n verskriklike duur prys gaan betaal vir hul oordrewe en dodelike aanslag teen ons. Die ironie hiervan is dat hulle juis uitgewis gaan word deur die mense wat hulle so erg mislei het, naamlik die Britse vorstehuis en die Anglikaanse Britse staatskerk!

As ons hiervandaan na Siener van Rensburg oorslaan, kom ons op die volgende reeks inleidende gebeure af: Die regering van die dag kom tot ‘n val, en dan is daar ‘n sekere (onbekende) tydsverloop voordat die volgende visioenêre gebeurtenis plaasvind. Hierdie tweede punt is natuurlik die verkiesing in Noordwes. Dit is baie belangrik om te verstaan dat die swartmense op hierdie bepaalde punt reeds volledig uit die verhaal verdwyn het, want hulle speel van daardie punt af geen aantoonbare rol in die res van die verhaal nie. Ek kan dus net een afleiding maak, en dit is dat die scenario wat in pastoor Weitz se profesie geskets word die ondergang van die huidige regering aandui. Dit word, na my mening, baie spesifiek aangedui waar hy sê:

(28.02) …. (…Pray…) … for your future, your future, is at stake, and there are agents out there who are promulgators, promoters, advertisers, marketers of violence. There are agents out there that would love bloodshed, but it shall not be done, except when the man with the red shirt emerges. (my beklemtoning) (stop by 28.26)

(28.28) There’s danger. There’s blood that flows there, but it’s short lived and the hand of the one is against the other in a surprise that shall come in that day. (my beklemtoning)

Dit is die oomblik van die swart op swart geweld waarna ek al so baie verwys het, die oomblik waarin ek verwag dat die regeringsboom spontaan sal begin pluiens, en dit sal baie gou gevolg word deur die moordaanslag op hulle deur die Britse vyande (wat ons verraaiers insluit). En ja, die man met die rooi hemp sal beslis die finale vuurhoutjie gooi wat die ANC tot ‘n val gaan bring, en ek glo hy is die leier van die SAKP!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: