Slaan oor na inhoud

ART 070: 2013-09-16 Die droom van einde Februarie 2012 en die tweede tydperk van 42 jaar.

2013/12/30

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Vandag se artikel sal hopelik een van die laastes wees oor my droom van Februarie 2012. Of miskien moet ek eerder sê dat ek so hoop, want ek het die afgelope agtien maande geleer dat niks rondom hierdie droom eenvoudig of maklik is nie. Nes ek dink nou is ek klaar kom daar maar net nóg iets na vore wat uitgesorteer moet word.

Ek moet egter op hierdie punt uitwys dat hierdie artikel nie soseer oor die droom gaan nie, maar eerder oor die simboliek rondom dit. Ek twyfel nie eers dat daar ‘n belangrike stuk profesie in hierdie droom opgesluit is nie, maar dit is ook so dat hierdie profesie baie wyer as nét die betekenis van die droom gaan. Ek onderskei in hierdie opsig drie verskillende toekomslyne wat na vore kom hier, maar wat onderling tog ook ‘n baie sterk eenheid met mekaar vorm:

Die droom as sulks fokus in absolute terme nét op die Boervolk. Dit handel oor daardie deel van ons volk wat op ‘n stadium deur Siener se smeltkroes sal gaan, naamlik die ‘wit groep’, soos ek hulle noem. Daar is egter ook nog die ’buite-simboliek’ wat twee verdere onderstrominge onder ons aandag bring. Dit koppel aan die droom, alhoewel dit as voorkomste onafhanklik langs die droom lê. Ek het na albei hierdie onderdele verwys in vorige artikels.

Die eerste hiervan is die twee tydlyne van 42 jaar elk. Dit verskaf saam ‘n platform wat na die Antichris se toegelate tyd van 2×42 maande verwys. Ek het die eerste tydperk reeds in diepte ontleed in ‘n vorige artikel en die tweede tydperk kom vandag aan die beurt.

Die derde voorkoms het te doen met die datum van 24 September (2013). Ek het ook reeds in die vorige artikel uitgewys dat daar ‘n baie direkte verband is tussen hierdie datum en die komende Duitse algemene verkiesing op 22 September 2013. Die volgende artikel, Art 073, sal oor hierdie aangeleentheid handel, en dit is op hierdie stadium (hopelik) die laaste een wat oor die droom sal handel. Ek wil nie hierdie artikel vooruitloop nie, maar as dit ook afgehandel is sal ons die hele aangeleentheid rondom die droom in volgorde van gebeure soos volg op ‘n tydlyn kan voorstel:

(a) Datum van 24 September (2013). Dit koppel na my mening met die komende Duitse algemene verkiesing op 22 September 2013.
(b) Dit word onmiddellik gevolg deur die Antichris se eerste tydperk van 42 maande, want die verkiesingsdatum is ook die beginpunt van daardie 42 maande.
(c) Die gebeure in die laaste deel van die droom as sulks. Die derde deel van die droom, waar ek my ou vriendin weer by Rustenburg vind, stem tydgewys ooreen met die tydstip waarin die oorlog teen ons begin. Die skeiding tussen die vier kleurgroepe, wat ons volk versimboliseer, het op daardie punt reeds plaasgevind en net die ongelowige en wispelturige deel van die volk het eenkant oorgebly. Hierdie groep staan buite die ‘politiek’ van die dag en word deur my ou vriendin voorgestel in die droom.
(d) Hierdie laaste gebeure lê tydgewys baie naby aan die beginpunt van Siener se Derde Wêreldoorlog, wat volgens my mening ook die beginpunt van die Antichris se tweede tydperk van 42 maande sal wees. Dit wat daarop volg is natuurlik ‘n onderwerp op sy eie, maar ek het dit tot ‘n groot mate ook reeds in my tweede boek, Wat kom ná Siener? aangeroer. Die sentrale tema in die boek handel juis hieroor.

Die Antichris.
Die Antichris is sekerlik ‘n belangrike figuur in alle Christusgelowiges se denkpatrone, maar sy werklike bose optrede raak eintlik nét daardie groep gelowiges wat uiteindelik deur hom vervolg sal word. Die Bybel leer dan ook dat daar wel ‘n groep gaan wees wat aan sy kloue sal ontsnap. Openbaring 12 dui aan dat daar ‘n plek in die wêreld is waar ‘die vrou’ weggesteek sal word tydens sy tweede tydperk van 42 maande waarin hy haar ‘ander’ nakomelinge sal vervolg. Vandag se artikel is spesifiek gemik op die welsyn van hierdie vrou, want ek glo dit hou ‘n vroeë waarskuwing in wat haar kan help om betyds te ontvlug!

Ons het dan ook alle rede om te kan aanvaar dat hierdie vrou die gelowiges is wat Siener gesê het hierheen sal kom sodra die oorlog hier by ons verby is. Die oorlog woed op daardie punt nog steeds in Europa, en dit brei daarvandaan na die VSA uit. Die gelowiges sal van oraloor moet vlug as die Roomse kerk op ‘n stadium teen hulle begin optree. Dit sal gebeur omdat hulle deel vorm van die ‘Protestantse’ groep wat die Antichris in die komende oorlog sal doodmaak. My ou vriendin, Bets, is in die droom die simbool vir die wit groep in ons volk, en dit is juis die oorblyfsel van hierdie groep wat uiteindelik herberg aan die vlugtelinge sal gee tydens die Antichris se oorblywende 42 maande. Die res van die volk word uitgedelg in die oorlog wat kort hierna uitbreek.

Nou, die tydperk van 42 jaar in my lewe wat aan die droom koppel bestaan uit twee samelopende dele wat die droom as’t ware omlyn, want dit lê soos twee treinspore wat my lewe vanaf 1970 tot by my droom in 2012 gebring het.

Die eerste been hiervan is reeds in ‘n vorige artikel uitgesorteer, maar dit het gestrek vanaf 26 Februarie 1970 tot op 26 Februarie 2012. Dit was dus dag en datum ‘n tydperk van presies 42 jaar gewees. Hierdie been was eintlik baie maklik om uit te sorteer, want die feite wat ek hiervoor nodig gehad het, het oop en bloot gelê. Die tweede been was heelwat moeiliker en vandag se artikel handel oor hoe ek dit uiteindelik gedoen het.

Daar is by my geen twyfel dat hierdie twee tydperke simbolies verwys na die 2×42 maande wat die Antichris se optrede sal duur nie. Ek het egter op ‘n stadium net skielik besef dat daar ‘iets’ rondom die Antichris se twee tydperke was wat ek nog altyd tot op daardie oomblik gemis het. Die antwoord het my nogal geskud toe dit gekom het, want dit is een van daardie eenvoudige ou dingetjies waaroor almal val sonder om dit raak te sien! Kyk, daar is baie inligting beskikbaar oor die Antichris se twee tydperke, en minstens ook die eerste dertig dae nadat sy tyd tot ‘n einde gekom het, maar besef u dat daar absoluut niks bekend is oor die periode TUSSEN die twee tydperke nie?

Die punt wat ek wil maak is dit: ás die 2×42 jaar in my lewe na die 2×42 maande van die Antichris verwys, dan behoort al die ander dinge rondom dit tog óók na weerskante toe van toepassing te wees, dan nie? So sal die tydsverloop tussen ons afskeid op 26 Februarie 1970 en die datum wat ek haar laaste brief ontvang het dus logieserwys ooreenstem met die kort periode wat tussen die Antichris se twee tydperke van 42 maande sal verloop. Die belangrikheid van hierdie tydperk lê daarin dat dit al tyd sal wees wat die vrou van Op. 12 sal hê om te kan vlug! Vandag se artikel handel oor hoe ek dit bepaal het, maar hierdie periode was in my ondervinding in 1970 presies veertien dae lank gewees. Dit het begin op Donderdag 26 Februarie 1970 en dit het geduur tot Donderdag 12 Maart 1970.

As hierdie paar dae verby is sal niemand meer uit Europa of Amerika kan ontvlug nie! Die bewys hiervan lê vir my juis in die ‘presiesheid’ wat tot dusvêr na vore gekom het in die simboliek wat met die droom koppel. Daar is egter ook ‘n verdere bewys hiervoor ingebou in die ander deel van die buite-simboliek, naamlik die voorkoms van die datum van 24 September. Daar is géén direkte verband tussen die omstandighede rondom hierdie datum en die twee tydperke van 42 jaar in my lewe nie, en tog lê een van die bewyse vir my aannames juis by ‘n onafhanklike voorkoms wat met hierdie datum koppel. Knoop dit gerus iewers vas, maar hierdie bewys neem die vorm aan van ‘n tydperk van ses jaar en twee dae.

Ek moet egter ook hier bysê dat die ondersoek glad nie oor die res van die tweede tydperk van 42 jaar/maande as sulks gegaan het nie. Dit sou geen praktiese doel dien nie, want omdat die beginpunt daarvan ook die afsnypunt is vir die gelowiges se ontvlugting, kan die verdere verloop daarvan tog niks beteken vir diegene wat reeds ontvlug het nie. Dit is die periode waarin die Antichris die gelowiges binne sy invloedsfeer sal vervolg en uitwis, en sy tweede tydperk raak dus slegs daardie mense wat nie wou hoor en betyds vlug nie. Vandag se artikel poog juis om as ‘n tydige en dringende waarskuwing vir hulle te dien sodat minstens sommige van hulle dalk ook kan wegkom. ‘n Mens voel jammer vir hulle, maar ons kan darem seker ook nie die prys vir hul ongelowigheid wil help betaal nie. Die gelykenis van die vyf wyse en die vyf dwase meisies is beslis van toepassing hier.

Die roete wat ek moes volg om die datum van Bets se laaste brief te probeer bepaal kan dalk aanvanklik as ‘n bietjie vreemd voorkom, maar ek glo die leser sal dit juis daarom baie interessant vind ook. Die metode, en dan veral die resultate wat daardeur na vore gekom het, val sekerlik in ‘n klas van sy eie, maar dit is iets waaroor die leser uiteindelik maar self sal moet besluit. Wat my betref het ek na dese in elk geval alle rede om dit as korrek en geldend te aanvaar.

Die kortste manier om vandag se artikel te begin is dus om te sê dat dit eintlik oor die periode tussen die twee tydperke van die 42 jaar handel. Ek het op die punt toe ek die eerste twee artikels oor die droom en die buite-simboliek geskryf het nog nie mooi verstaan wat die feite voor my alles inhou nie, en daarom het ek baie dinge net eenvoudig nie raakgesien nie. Ek het dadelik verstaan dat dit ‘n besonderse droom was, maar nog nie hoe belangrik dit regtig was nie. Maar dit is waarom ek aanvanklik na die kort periode tussen 26 Februarie 1970 en die ontvangs van haar laaste brief op ‘n ietwat vae manier verwys het as ‘omtrent een maand lank’.

Dit het uiteindelik geblyk ‘n ernstige fout te wees want dit is in werklikheid meer as ‘n halwe maand korter as wat ek voorheen gesê het. Hierdie inkorting is egter belangrik genoeg om dringend reggestel te word. Ek is daarom maar net eerlik as ek sê dat hierdie artikel bes moontlik die belangrikste studiestuk is wat nog ooit oor hierdie onderwerp geskryf is. Sovêr ek weet is dit in elk geval die eerste van sy soort, want tot die Bybel sê absoluut niks oor hierdie periode nie!

Daar sal ongetwyfeld mense wees wat weer wil sê dat ek arrogant is, maar tog spreek die feite rondom die droom hard en duidelik vir hulself. Die probleem vir mense wat my van arrogansie wil beskuldig is dat ek dalk net reg mag wees met hoe ek hierdie Godgegewe tekens verstaan. Dit kan natuurlik ‘n groot verskil aan ons keuses en lotgevalle maak, en dit is in hierdie geval veral waar van die Christusgelowiges oorsee!

Die beginpunt van vandag se artikel.
Iets in die eerste artikel oor die droom het my erg begin pla kort nadat ek dit op 19 Augustus 2012 as Art 066 gepubliseer het. Dit het uiteindelik gegaan oor hoe presies my ‘presies 42 jaar’ was nadat ek my ou vriendin laas gesien het, en dit het op sy beurt gelei tot Art 068 op 11 April 2013.

Maar om hierdie saak te kon uitsorteer moes ek al hoe dieper in die verlede begin delf, en soos ek daarmee gevorder het, het klein stukkies inligting na al die jare weer na vore begin kom. Vandag se artikel het juis voortgespruit uit ‘n sekere deel van daardie inligting wat op daardie stadium maar net nie so belangrik gelyk nie! En eintlik was dit nie ook ‘spesifieke inligting’ as sulks nie, maar eerder sekere indrukke van daardie tyd wat as gefragmenteerde stukke baie diep in my geheue weggebêre is. Die bou van die tydreeks en die baie fokus op die verlede het egter meegebring dat hierdie vergete dinge van die verlede weer bietjie vir bietjie na die oppervlak begin kom het.

Ek moet op hierdie punt ongelukkig nóg ‘n stukkie persoonlike inligting laat uitkom, maar dit is nodig om te kan verstaan waarom die ontleding van die droom so rukkerig gegaan het. Daar skort normaalweg niks met my geheue nie, maar ek kan met die beste wil in die wêreld niks van daardie laaste paar ure saam met my ou vriendin onthou nie. Dit is asof daar ‘n kortsluiting was wat my brein net eenvoudig laat ‘toeslaan’ het. Die indrukke waarvan ek hierbo gepraat het, het dan ook niks met die laaste dag of aand te doen nie, maar eerder met die dae en weke daarna. Sekere grepe uit hierdie tyd het redelik volledig begin terugkom soos ek aan die tydreeks begin werk het. Die oë mag dalk rek oor die ietwat vreemde metode, maar nou ja, ‘n Boer maak mos ‘n plan as dit moet! Ek weet egter nie of dit altyd so ‘n goeie idee kan wees om die ou-ou dinge van ons lewens weer te wil laat herleef nie, want ek het ook nou agtergekom dat ons dalk beter af is met die verlede waar dit is…..

Motivering vir hierdie artikel.
Nou, tot op die stadium toe Art 068 op 11 April 2013 gepubliseer is het alles rondom die droom netjies gebalanseer én presies uitgewerk, behalwe vir een klein ou dingetjie, en dit was die presiese datum waarop ek haar laaste brief in Maart 1970 ontvang het. Dit het ‘n los punt geskep, en ek hou niks van los punte nie.

Ek het natuurlik ‘n sekere verband in daardie artikel neergelê tussen die dag waarop ek haar laaste brief ontvang het en die tydstip waarop ek in 2012 na haar begin soek het, of soos ek dit (aanvanklik) gestel het: ‘…net mooi 42 jaar nadat ek die laaste brief van haar ontvang het…‘ Hierdie was eintlik ‘n baie los opmerking, en ek dink die belangrikheid hiervan het eers regtig deurgedring toe ek begin verstaan het dat daar ook ‘n baie belangrike verband is tussen die datum waarop ek haar laaste brief ontvang het, die datum van 24 September en die beginpunt van die tweede deel van die Antichris se loopbaan. Ek sal in die volgende artikel meer hieroor sê, maar daar het in ‘n oogwink ‘n vertakking rondom die visioenêre verhaal vir my oopgegaan wat my na my asem laat snak het.

Maar so het ek in omtrent middel Maart 2013, soos ek aan die tydreeks gesit en werk het, begin onthou dat daardie laaste brief my eintlik heeltemal onkant betrap het. Dit was die laaste ding wat ek verwag het, want dit het heel gou na sy weg is gekom: dit het letterlik so onverwags soos ‘n onderskep-drie in ‘n rugbywedstryd gekom. Maar so het ek onder andere ook daaraan begin dink dat die plek waar ek gewerk het sekere spitstye in die week én in die maand gehad het. Ek het met die publiek gewerk en moes soms groot bedrae geld inneem en uitbetaal, en Maandae en Vrydae was gewoonlik besig, met die res tussenin heelwat stiller.

Wat die maand betref was die baie besige tye die eerste en die laaste week van die maand gewees. Dit was maar ‘n klein ou dorpie en die res van die maand het gewissel van lewendig tot stillerig tot amper dood. Ek kan in hierdie opsig onthou dat ek baie tyd by die werk gehad het om daardie laaste brief te sit en oordink, wat beteken dat ek die brief min of meer in die middel van die maand en week moes ontvang het. Dit het my soektog ‘n bietjie makliker gemaak, want ek kon nou sekere dele van die maand elimineer.

Die belangrikste implikasie hiervan was natuurlik dat die datum waarop ek haar laaste brief ontvang het baie vroeër moes gewees het as wat ek in daardie vorige artikel gesê het. Ek gaan op hierdie punt bloot sê dat my soektog in hierdie opig net twee datums van belang na vore gebring het. Die eerste een was op Donderdag 12 Maart 1970 gewees, terwyl die tweede een op Woensdag 18 Maart 1970 geval het.

Ek moet egter onmiddellik hier uitwys dat die eerste datum van Donderdag 12 Maart 1970 die regte een was, maar dat dit aanvanklik ongelooflik baie verwarring vir my geskep het. Ek sal hieronder uitbrei daarop, maar my probleem het waarskynlik begin by die feit dat alles wat ek gedink het ek kan onthou daarop dui dat ek die brief op ‘n Woensdag ontvang het, en nie op ‘n Donderdag nie. Die feite wat voor my oopgegaan het dring egter daarop aan dat die korrekte datum Donderdag 12 Maart 1970 moes gewees het, en ek het geen ander keuse as om dit so te aanvaar nie. Dit sluit tot die mees moontlike dag in waarop sy die brief kon gepos het. Knoop hierdie ook maar iewers vas, want ek gaan hieronder weer daarna verwys.

Maar ek kon darem ook nie die ander datum so summier verwerp nie, want dit is baie werklik en ek het bloot nie kon dink waar dit inpas en wat dit kan beteken nie. Ek wil dan ook die geleentheid in hierdie artikel gebruik om hierdie dag en datum minstens amptelik op rekord te plaas. As dit vorentoe belangrik word sal dit minstens op rekord wees. Ek het in elk geval besluit om albei datums veiligheidshalwe as ‘moontlikes’ te beskou, want wat my boodskap in hierdie artikel betref is ek eerder oorversigtig as dalk verkeerd!

Nou, wat baie belangrik is om in gedagte te hou is dat hierdie twee datums niks met mekaar te doen het nie. En al wat ek regtig van die tweede datum, Woensdag 18 Maart 1970 kan sê is dat dit oënskynlik ‘bykomend’ van Bowe ingebring is om iets heel anders uit te wys. Ek weet nog nie wat dit presies beteken nie, dit staan eintlik heeltemal los, en as ek teen die einde van hierdie artikel so ‘n bietjie spekuleer daaroor is dit minstens geweegde spekulasie.

Die voordeel van rekords hou.
Ek kon netsowel hierdie opskrif geformuleer het as: Die ergenis wat twee dae kan bring!

Die probleem rondom ‘presiesheid’ het ontstaan omdat ek oorspronklik bloot op ‘n geheelindruk gewerk het, eerder as om na spesifieke datums te gaan soek. Dit was egter nie hieroor of daaroor nie, maar wel omdat ek op daardie stadium nog nie geweet het hoe belangrik hierdie inligting werklik was nie. Dit was dus ‘n bona fide fout gewees, maar dit het my in elk geval gedwing om van voor af na die oplossing te begin soek. En die aangewese plek om hiermee te begin was natuurlik my rekords gewees.

Hierdie rekords bestaan uit inskrywings in my dagboek asook ander inskrywings op my rekenaar, soos briewe gestuur en ontvang, en ook ‘n paar kantlynaantekeninge in sekere lêers. Hierdie droom het my regtig erg omgekrap en dit was belangrik genoeg vir my om boek te hou van die belangriker aspekte wat daaruit voortgevloei het.

Maar so was ek uiteindelik nogal verras gewees om in my dagboek te sien dat die soektog na my ou vriendin reeds amptelik op Woensdag 14 Maart 2012 begin het! My eerste gedagte was nogal dat ek asof instinktief na haar begin soek het op die dag wat ek die laaste brief ontvang het, al was dit eers 42 jaar later! Ek wil nie vooruitloop nie, maar ek het eers later agtergekom dat hier in werklikheid ‘n verskil van twee (versteekte) dae teenwoordig was. Ek het dit uiteindelik opgelos, maar hierdie twee dae het aanvanklik sommer baie groot probleme vir my opgelewer!

In elk geval, die inskrywing het aangetoon dat ek ‘n telefoonoproep gemaak het na die NG gemeente waarheen haar ouers aan die einde van Desember 1969 verhuis het. Ek het dit aangeteken om rekord te kon hê van die telefoonnommer en die naam aan die anderkant. Ek het nogal gedink dat die persoon diep sou moes gaan krap vir inligting en dat ek die navraag daarom sou moes opvolg. Dit het uiteindelik niks opgelewer nie, maar dit was die maklikste plek waaraan ek kon dink om te begin, en so onseker en bewerig as wat dit was, was dit minstens ‘n begin gewees.

Maar dit is net hier waar my probleem begin het. Ek wil nie die punt té vêr rek nie, maar dit het hierna na my teruggekom dat ek die betrokke kerkkantoor se nommer reeds die Maandag 12 Maart op die internet gaan soek en opgespoor het. Ek was maar net té skrikkerig om te bel, en het die oomblik onwillekeurig bly uitstel tot ek op 14 Maart 2012 besluit het dit is nou of nooit! Dit hét egter ‘n praktiese verskil van twee dae meegebring tussen dink en doen.

Die leser moet nou in gedagte begin hou dat ek hierbo gesê het dat my soektog twee moontlike datums opgelewer het waarop ek haar laaste brief kón ontvang het, naamlik Donderdag 12 Maart 1970 en ook Woensdag 18 Maart 1970. Ek aanvaar die eerste datum as die korrekte een, en ek sou dus hiervan kon sê dat ek ‘presies’ 42 jaar ná ek haar laaste brief gekry het op ‘n ‘heel instinktiewe’ wyse na haar begin soek het. Maar dit is natuurlik nie wat werklik in die praktyk gebeur het nie, want eintlik het die soektog 42 jaar en twee dae later begin omdat ek die kerkkantoor eers op 14 Maart gebel het.

Ek het op daardie stadium natuurlik nog nie bewustelik van hierdie ‘ekstra twee dae’ geweet nie, en het daarom niks vreemd agtergekom nie. Dit het, om die waarheid te sê, by ‘n latere geleentheid wéér gebeur, maar toe nogal in ‘n artikel in die openbaar (Art 066) en nie maar net in die veiligheid van my studeerkamer nie! En ek noem dit pertinent omdat ek tot op hierdie punt by ‘n paar geleenthede rondom hierdie droom tot my skande geleer het om liewers niks terug te probeer hou nie. Ek het op die harde manier geleer dat versteekte betekenisse soos hierdie wel later op ongemaklike maniere in ‘n artikel na vore kom, en dan sukkel ek om dit te verduidelik. Ek wil regtig nie langer met hierdie droom en sy dinge sukkel as wat ek moet nie, en sal verkies dat dit so gou en so goed moontlik afgehandel word.

Ek kon my dagboek gelukkig kontroleer met my Telkom rekening vir Maart 2012. Hierdie rekord kan natuurlik op geen manier ‘gekook’ word nie, en dit het inderdaad bevestig dat ek daardie kerkkantoor se nommer om 09h38:35 op daardie dag geskakel het. Dit wys nogal ook dat die oproep 3min 15sek geduur het en selfs ook wat die presiese koste daarvan was. Ek het hierdie oproep op 30 Maart opgevolg, sonder enige sukses, maar ek was toe reeds besig om my net weier te sprei. Dit was uiteindelik ook sonder sukses, maar dit is ook weer ‘n ander storie wat maar kan bly waar dit is.

Twee ekstra dae.
Ons sal op hierdie punt eers vlugtig moet kyk na die eerste datum wat ek in my soektog kon identifiseer, naamlik Donderdag 12 Maart 1970. Ek moet dit noodwendig ook voortydig so in die verbygaan vergelyk met die ander datum van Woensdag 18 Maart 1970.

Een van die dinge wat my erg verwar het op hierdie punt was dat ek volgens my dagboek (asof instinktief) in 2012 weer na Bets begin soek het op dieselfde dag, maar 42 jaar later as wat ek die brief in 1970 ontvang het. En ek dink nie dit is vêrgesog om so te dink nie, want my onderbewussyn sou hierdie datum beslis onthou het. Dit is per slot van sake die stoorplek vir letterlik alles wat met my in die verlede gebeur het, en hierdie dag sou beslis baie diep ingebrand gewees het. Wat wel vir my persoonlik baie besonders is, is dat die Gees my onderbewussyn op die een of ander manier aangeskakel het om die regte inligting op die regte tyd vry te stel. Of moet ek eerder sê dat Hy die regte prikkels op presies die regte tye verskaf het om my op ‘n sekere manier te laat optree wat Hom gepas het?

Maar nietemin, die fout hiermee was egter die ekstra twee dae waarna ek hierbo verwys het. Wat veral verwarrend was, was dat hierdie twee dae letterlik heen en weer geskuif het soos my ondersoek gevorder het. Ek sien dit in die feit dat ek die kerkkantoor se telefoonnommer reeds op die 12 Maart 2012 gehad het, maar eers op 14 Maart fisies gebel het. Ek sien dit egter ook in die ‘omgekeerde’ feit dat my dagboek aandui dat ek fisies op 14 Maart 2012 na haar begin soek het, terwyl die tydreeks onafhanklik aangedui het dat ek die brief wel op 12 Maart 1970 ontvang het. Dit sou dus beteken dat ook die tweede tydperk inderdaad dag en datum presies 42 jaar lank was, maar dat daar nou ‘n wolkie van twee dae daaroor gehang het. En ek hou nie van sulke wolkies nie, want dit het so al gelyk of dit ‘n skaduweetjie van twyfel oor my afleidinge kon gooi.

Nou, ek het hierdie artikel baie amper in die snippermandjie gegooi oor hierdie verskil van twee dae, want dit het die ‘presies’ van my argumente heeltemal uitgegooi. Alles het dan so perfek uitgewerk, en nou dit! Die ontknoping van hierdie irritasie was egter uiteindelik heel interessant gewees. Die leser sou in hierdie opsig in Art 066 gesien het dat my vrou vir my Skrif op 19 Julie 2006 gegee het uit Hag. 2:20-23, en dat ek presies dieselfde Skrif by my telefoonvriendin Annatjie Venter onder die datum van 21 Julie 2012 ontvang het. Sien u dat die tydsverloop tussen die twee datums ses jaar en twee dae was! Dit is darem té opsigtelik om as blote toeval afgeskryf te kan word! En soos dit gebeur het, het ek op die stadium toe ek daardie artikel geskryf het óók nie geweet wat om met die ekstra twee dae te maak nie, en het toe einde ten laaste bloot die twee datums sonder enige verdere kommentaar aangetoon. Ek het egter reeds van my fout geweet toe ek Art 069 daarna in Mei 2013 geskryf het, want ek verwys daarin na die 6 jaar en 2 dae.

Hierdie onverwagse onafhanklike, en selfs ‘spontane Skriftuurlike bewys’ van twee ekstra dae het in elk geval die deurslag vir my gegee om deur te druk, en dit het die dryfveer agter vandag se artikel geword. Dit het vir my as die finale bewys gedien dat die datum van 12 Maart 1970 inderdaad die datum was waarop ek Bets se laaste brief ontvang het!

Maar ek glo vêrder dat dit ook van Bowe gegee is om as bewys te dien vir die twee dae verskil van 22 September af na 24 September 2013 toe. Ek het in hierdie verband in Art 069 gesê dat die verkiesing in Duitsland op 22 September 2013 sal plaasvind, maar dat die nuwe Duitse regering (en leier) waarskynlik eers op 24 September bekend sal wees. Die verskil is natuurlik twee dae waarin die stemme getel en die reëlings getref sal word vir die nuwe regering om sy plek in te neem. Daar is dus nou vier stelle van twee dae elk betrokke by die droom, maar dit is darem ook nie meer ‘n kwessie vir my nie. Dit is in elk geval nie waaroor vandag se artikel gaan nie, want die eintlike doel daarmee is heeltemal anders en ook baie belangriker.

Nou, voor ons by die boodskap in die artikel kan kom moet ek eers verduidelik hoe ek by die twee datums waarop ek daardie laaste brief ontvang het uitgekom het. Dit het natuurlik by dieselfde tydreeks begin wat oorspronklik die datum van 26 Februarie 1970 opgelewer het. Ek moes egter die oorspronklike tydreeks van ‘n sekere tydstip af drasties uitbrei om die datum van die brief te probeer bepaal, en dit het ek gedoen deur die tydreeks te koppel aan drie verskillende numerologiese stelsels.

Numerologie
Die leser wat gereeld na my artikels kyk sou agtergekom het dat ek baie waarde heg aan Bullinger se Bybelse Numerologie. Ek glo ek het dit nou al oorvloediglik bewys, maar dit is ‘n baie sterk hulpmiddel om dieper betekenis in enige simboliek te kán vind. Daar is egter ander vorme van die numerologie óók, en wat ook sommer baie groot aanhang in die sekulêre wêreld geniet. Ek het daarom twee van hierdie ‘hoofstroom metodes’ by my poging ingetrek om ‘n breër en ‘n meer gebalanseerde antwoord te probeer verkry. Die twee stelsels wat ek saam met Bullinger gebruik het is die Pythagoraanse en die Chaldese stelsels.

Iets wat ek vooraf baie, baie duidelik wil stel is dat ek NIE glo dat ‘n mens die toekoms op enige wyse anders as deur Godgegewe profesieë kan ‘voorspel’ NIE. Ek gaan die leser miskien nou ‘n bietjie verras, maar dit is egter wel moontlik om die verlede met behulp van die numerologie te kan verduidelik. Dit beteken maar net dat ek op die gedagte gekom het dat die betekenisse van sekere syferwaardes wat met my en Bets gekoppel het moontlik ook ons emosionele ervaringe uit daardie tydperk kan uitwys en selfs beskryf. Die voorwaarde hier was natuurlik dat die syfers wat ek wou gebruik met ons persoonlik moes koppel. My hoop en my moeite het nie beskaam nie, maar kom ek gee kortliks een of twee voorbeelde van wat ek aanvanklik gevind het. Dit is waar ek begin het en die uitkoms daarvan het vir my gewys dat ek op die regte pad was, en ek het dit hierna bloot uitgebrei.

(a) My voormalige vriendin is op 26 Februarie 1970 van my af weg, en ek weet vandag dat sy toé reeds aangevoel het dat sy daardie finale brief sou moes skryf. Ek vind die praktiese bewys hiervoor in die feit dat die brief relatief gesproke baie gou by my aangekom het na sy weg is. Maar omdat ek die ander persoon in die verhouding was weet ek darem ook dat hierdie woelinge in haar binnemens haar uitmekaar moes geskeur het! Ek kon dit dan ook duidelik sien in die numerologiese betekenisse vir haar (persoonlike) syfers vir daardie dag. Sy was op 26 Februarie 1970 7,583 dae oud, wat optel na 23 toe en wat, volgens Bullinger e.a. (pastoor Betsie Joubert), verklaar word as ‘Woestynervaring; Dood‘. En ek dink dit is baie belangrik om hier te verstaan dat sy nie daardie laaste brief geskryf het omdat haar gevoel vir my weg was nie, maar omdat daar sekere praktiese probleme aan die werk was waarvoor sy uiteindelik nie kans gesien het nie. Vir haar moes dit werklik ‘n baie negatiewe ervaring gewees het!

(b) Ons sigbare verhouding het op 26 Februarie 1970 reeds 63 dae lank geduur, en ons was albei 62 jaar oud, dit wil sê in ons 63ste lewensjaar, toe ek die droom op 26 Februarie 2012 gehad het.

Daar is nie ‘n standaardbetekenis vir 63 nie, en ek sal dit dus moet probeer uitwerk. Ek het verneem dat die syfer deel vorm van die gematria van Vader se Naam, maar ek kan nie hiermee saampraat nie, want ek weet nie hoe om dit te bereken nie. Ek weet egter wel dat die sekulêre numeroloë as ‘n vaste reël die betekenis van die 6 sal gebruik om die betekenis van die 3 te kwalifiseer. In die geval van die omgekeerde syfer 36 sal die betekenis van die 3 dus weer die betekenis van die 6 beïnvloed. Ek weet egter ook nie regtig hoe om dít te doen nie en die betekenis waarmee ek vorendag kom sal dus waarskynlik baie subjektief van aard wees. My ontleding sal uit die aard van die saak swaar moet steun op my persoonlike ervaring in hierdie saak. (Die 62 hierbo is in werklikheid die omgekeerde van 26, wat beteken dat die onderskeie betekenisse ook baie naby aan mekaar sal wees. Die 62 reduseer natuurlik ook tot 6+2=8, waar 8 ‘nuwe begin’ beteken.)

Ek sou in elk geval die volgende in my relatiewe onkunde van die syfer 63 sê: Die 6 is volgens Bullinger die mens se getal in sy onvolmaakte toestand, d.i. die mens sonder God in sy lewe. Die 3 verwys volgens hom na: Three … stands for that which is solid, real, substantial, complete, and entire. All things that are specially complete are stamped with this number three. Maar drie is ook ‘n syfer wat baie direk na God Almagtig verwys; want, sê Bullinger: God’s attributes are three: omniscience, omnipresence, and omnipotence‘. Hierdie drie betekenisse speel ‘n groot rol in wat met ons twee gebeur het.

Dit klink dus vir my of die ouderdom van ons sigbare verhouding in dae op hierdie datum die beeld van ons menslike swakheid en onredbaarheid op ‘n redelike dramatiese wyse in ons verhouding reflekteer. Alles in ag genome sê dit dat ons verhouding nie net van meet af aan gedoem was nie, maar dat die Gees dit selfs so bedoel het! En dit is presies hoe dit was, want Hy het dit met ons laat gebeur sodat my droom 42 jaar later sinvol deel kon vorm van my roeping rondom Siener se visioenêre verhaal. Ek kan maar net hoop en bid dat hierdie ‘nuwe vertakking’ in my roeping óók tot my volk en ons medegelowiges se bemoediging sal lei, want dit is die absolute kern van my roeping.

Maar nou ja, die 63 se belangrikheid lê dalk eerder in die feit dat die praktiese betekenis daarvan sy beslag vind in die finale uitdrukking van die getal, wat in hierdie geval reduseer tot 6+3=9. In die Pythagoraanse stelsel beteken 9 onder andere: ‘Endings’. Die syfer 9 beteken natuurlik in Bullinger se stelsel: ‘… the number of finality and judgment.’ En dit bring my weer terug by my definisie van 63, naamlik dat ons verhouding deur die Gees bewerkstellig is met die doel om dit te laat misluk, om jare later iets anders in ‘n groter verband deur dit te bereik

Maar so het ek gevind dat die betekenisse wat deur die numerologie aan syfers geheg word ons instaat stel om die gebeure van die verlede tot ‘n genoegsame mate te kan beskryf sodat ons individuele gebeure kan identifiseer en verstaan ook. Die voorvereiste hiervoor is ‘n hele mondvol, maar dit behels dat ons as ‘n eerste stap die korrekte veranderlikes vir die oplossing van die probleem moet opstel. Die probleem is dat hierdie noodwendig uit syfers sal moet bestaan. Ek weet nie of dit altyd so maklik gaan wees nie, maar ek was gelukkig genoeg om hierdie waardes dadelik op presies die regte manier in syferwaardes te kon omskep.

Ek wil hierdie afdeling afsluit deur te sê dat ek op drie verskillende numerologiese stelsels besluit het om balans en ewewigtigheid, maar dan ook verskeidenheid in my bevindinge te bewerkstellig. Een van die dryfredes agter dit was juis om ‘n situasie te probeer bewerkstellig soortgelyk aan een waarin ek ‘Skrif met Skrif’ kon vergelyk en bewys. Dit was ‘n beginsel wat uiteindelik baie sterk en oortuigend deurgekom het.

Die tydreeks: 26 Februarie 1970 en ‘einde Maart 1970’
Die tydreeks het ontstaan toe ek wou vasstel hoe akkuraat my verwysing rondom ‘presies 42 jaar ná 26 Februarie 1970’ werklik was. Ek kon hierdie probleem uiteindelik bevredigend uitsorteer, maar dit was nie lank voor die stil stemmetjie hierbinne ook besig begin raak het oor my vae verwysing na ‘einde Maart 1970’ nie. Die ondersoek wat hierop gevolg het, het egter op ‘n heel ander manier plaasgevind as die eerste een, want die twee situasies het in alle opsigte heeltemal van mekaar verskil.

My grootste enkele probleem was dat daar absoluut geen fisiese rekord van die datum in Maart 1970 oorgebly het nie. Dit wat ek gehad het, die brief en sy koevert met die poskantoor se datumstempel op, het op die een of ander manier verdwyn. Daar was wel ‘n amptelike posregister by die plek waar ek gewerk het, maar ek kon ook nie hiermee regkom by die mense wat tans daar is nie. Daardie register bestaan in elk geval waarskynlik ook nie meer nie, want registers soos hierdie word elke vyf jaar vernietig. Maar so het ek uiteindelik, uit pure radeloosheid, begin wonder of ek nie hierdie datum moontlik op grond van Eerw. Bullinger se ‘syferbetekenis’ kon bepaal nie. Dit klink vreemd, dalk selfs ietwat bisar, maar die leser sal hopelik aan die einde van die artikel verstaan dat ‘vreemd en bisar’ partymaal tog ook iets sinvol kán voortbring. Maar die leser sal dalk ook hieruit kan verstaan hoe desperaat ek regtig was om ‘n oplossing te kry!

Die tydreeks, Eerw. Bullinger en ander numerologiese stelsels
Die oorspronklike toepassing van die tydreeks het sommer reg aan die begin ‘n punt bereik waar ek Bullinger se navorsing oor syfers in die Bybel begin intrek het om my gevolgtrekkings in terme van syferwaardes te probeer verstaan. Ek het die idee uiteindelik uitgebrei om twee ander soortgelyke, maar heeltemal sekulêre stelsels saam met Bullinger s’n te gebruik. Hierdie twee staan bekend as die Pythagoraanse en die Chaldese stelsels. Daar is bepaalde verskille tussen die drie stelsels, maar dit is nie waarna ek nou wil kyk nie. Die bevindinge as sulks is baie belangriker vir my doeleindes hier, en ek dink dit is genoeg om te sê dat my bevindinge baie oortuigend deur drie verskillende, en selfs uiteenlopende stelsels gerugsteun word.

Die tydreeks het aanvanklik begin as ‘n normale, maar baie lang ‘rollende’ kalender op Excel, en dit begin op die dag waarop my vrou Ankie gebore is. Dit begin by haar omdat sy ouer as Bets is, wat op haar beurt weer ‘n bietjie ouer as ek is. Dit ondervang dus enige en elke dag wat moontlik belangrik vir enigeen van ons drie kan wees. Dit laat ‘n mens dus ook toe om die ‘dag-besonderhede’ van enige van die drie by die ander in te trek om dit as ‘n eenheid te kan beskou.

Ek moet eerstens hier uitwys dat die periode wat ek met die tydreeks wou ondersoek op 26 Desember 1969 begin het, en dat ek dit om praktiese oorwegings op 30 April 1970 gestop het. Ek weet dat ek daardie laaste brief vóór hierdie datum ontvang het, maar ek wou darem ook ‘n groot genoeg databasis opbou om sinvolle vergelykings oor ‘n langer periode te kon maak. Ek moet ook hier noem dat Ankie nie ‘n rol kon speel in hierdie berekeninge nie, want ek het haar eers twee jaar later in 1972 ontmoet.

Die tydreeks toon elke dag se datum aan, en ook die dag van die week waarop dit geval het. Ek het dit later uitgebrei deur nog drie verdere veranderlikes by te voeg, naamlik (e) tot (g) in die tabel hieronder. Hierdie drie het uiteindelik ‘n baie belangrike ondersteunende rol gespeel in die ontleding wat hieronder beskryf word.

Die volledige tydreeks het uiteindelik uit sewe kolomme syfers bestaan wat soos volg aangetoon is:
(a) Dag se datum.
(b) Ankie se ouderdom in dae vanaf geboorte. (in geheel nie in berekening gebring nie)
(c) Bets se ouderdom in dae vanaf geboorte.
(d) Frik se ouderdom in dae vanaf geboorte.
(e) Aantal dae verloop van my en Bets se sigbare verhouding sedert 26-12-1969. Dit sluit uit die aard van die saak die dag sélf ook in omdat ek sommer nog dieselfde dag met haar begin gesels het en nie eers die volgende dag nie.
(f) Aantal dae verloop sedert ek en Bets mekaar ontmoet het na 26-12-1969. Hierdie reeks sal uit die aard van die saak altyd een dag minder wys as die sigbare verhouding omdat die eerste voldag na die aanvanklike ontmoeting eers die volgende dag verby was. Ek het dit ingebring om telkens ‘n bietjie meer inligting rondom enige gegewe dag te kon verkry.
(g) Die totale aantal dae wat Bets ‘weg’ is van my vanaf 26 Februarie 1970.

Ek het hierdie inligting op Excel verwerk, waar elke ‘onderwerp’ in sy eie kolom geplaas is en met sy eie unieke kleurkode gemerk is. Ons sal daarby kom, maar so het ek uiteindelik, na maande se meet en pas, die twee datums van Donderdag 12 Maart 1970 en Woensdag 18 Maart 1970 kon identifiseer.

Ek het egter ook ‘n verdere kontrole in die stelsel ingebou as ‘n toets vir die waarskynlikheid dat ek reg kan wees, en ons moet noodwendig eers ‘n wyle daarby stilstaan. Ek moes dit in elk geval eers toepas voor ek enige gevolgtrekkings kon maak. Die doel hiermee was om die mees moontlike dag (of dae) te probeer onderskei waarin sy hierdie laaste brief kón geskryf het. Nou, ek het geen manier om volledig te kan weet wat alles deur haar gemoed gespoel het in daardie tyd nie. Die naaste wat ek ooit daaraan sal kan kom is om die emosionele omset in haar gemoed met my ‘metode’ te probeer bepaal. Wat dit in die praktyk op neerkom is dat ek die eb en vloei in haar emosies letterlik deur middel van syferbetekenisse probeer bepaal en ontleed het. En die wonder hiervan is dat dit gewerk het!

Ek het ek na haar syfers gaan kyk vir die twee maande wat sy weg was tot aan die einde van April 1970. Ek het egter daar gestop omdat ek goed kan onthou dat ek die brief toe lankal al ontvang het. En ek het spesifiek na die naweke gaan kyk, want alhoewel sy teoreties gesproke die brief seker op enige gegewe dag kon geskryf het sou sy dit in die praktyk noodwendig op ‘n Saterdag of Sondag moes gepos het. Ek sou nie die brief op ‘n Donderdag kon ontvang het as sy dit op enige ander dag gepos het nie. En ek dink nogal mense pos hul briewe oor die algemeen onmidellik nadat die koevert toegeplak is, veral briewe soos hierdie, want hulle wil die saak afhandel en klaarkry daarmee.

Maar so het die numerologiese tydskaal aangedui dat Bets ‘n besonder moeilike emosionele dag beleef het op Saterdag 7 Maart 1970.
(1) Die datum self toon ‘n 9, wat by een groep bekend staan as ‘Endings; Transformation’ en by ‘n ander een as ‘Finality; Final Judgment.’
(2) Bets se ouderdom in dae was natuurlik die een wat in alle gevalle deurslaggewend sou wees, en dit was dan ook wat hier gebeur het. Dit bevat ‘n 23 en ‘n 5 waar die 5 staan vr ‘Change; Transition’ en die 23 vir ‘Woestynervaring; Dood’. Hoef ek meer te sê as dit?

Ek wil in hierdie verband graag iets interessant rondom die syfer 23 in Bets se tydlyn uitwys. Die leser moet eerstens verstaan dat ons ‘n sekere sikliese herhaling van syfers in die numerologie kan onderskei. Dit gebeur omdat alle bewerkinge in die numerologie uiteindelik gereduseer word tot ‘n enkelsyfer, waarvan 9 natuurlik die hoogste nommer is. Dit beteken, teoreties gesien in elk geval, dat elke negende dag ‘n herhaling van ‘n volledige stel syfers vir ‘n bepaalde syferreeks behoort te vertoon, soos byvoorbeeld in die geval van Bets se ‘aanrollende’ reeks syfers vir haar ouderdom in dae vanaf geboorte tot op 7 Maart 1970.

Nou, ons het mekaar op 26 Desember 1969 ontmoet, en haar eerste 23 het op 3 Januarie 1970 voorgekom. Dit het daarna getrou en standvastig elke negende dag voorgekom tot en met Saterdag 7 Maart 1970, maar toe het dit ‘vanself’ gestop! Dit is natuurlik die dag wat my werksmetode uitgewys het as die een waarop sy die laaste brief geskryf het, en die 23 wat in haar ouderdom in dae voorkom sê dat sy baie swaar daaraan moes geskryf het.

Die eerste keer wat sy hierna weer ‘n 23 in haar ouderdom in dae vertoon het was egter eers op Vrydag 3 April 1970 gewees! Daar het dus ‘n (vir my ‘n onverklaarbare) verandering ingetree in die algoritme wat die siklus beheer wat ‘n gaping van 26 dae op daardie spesifieke punt veroorsaak het. Die feit dat daar so ‘n siklus en so ‘n gaping in haar persoonlike kalender voorgekom het is waarskynlik heeltemal normaal en standaard van aard. Ek kan egter nie regtig sê wat dit veroorsaak het nie, want ek weet nie hoe om dit te identifiseer nie. Maar ek weet egter genoeg van die praktiese lewe om óók te weet dat die feit dat sy die brief juis op daardie besonderse dag van 7 Maart 1970 kon geskryf het, en dat dit juis deur ‘n 23 gekenmerk word, nie so maklik wegredeneerbaar is nie!
(3) Die dae van ons sigbare verhouding lewer ‘n 9, en dit beteken ‘Endings; Transformation’ en ook ‘Finality; Final Judgment.’
(4) Die dae van ons verhouding lewer ‘n 8 wat volgens Bullinger verwys na ‘ Nuwe begin; Goddelike verdeling; Completion and new beginning. Een van die ander stelsels sê hier: ‘The number represents unrealized dreams.’ (Hierdie een maak sommer baie sin vir my, veral omdat my persoonlike syfers vir 12 Maart 1970 ook so ‘n betekenis aantoon!)
(5) Die dae wat sy weg van my was lewer ‘n 1, en twee van die betekenisse hiervan is ‘Eensaam; Verwydering.’

Hierdie datum maak egter ook op ‘n praktiese manier baie sin, want die brief sou my baie gemaklik op die volgende Donderdag op 12 Maart 1970 bereik het as sy dit op die Saterdag of Sondag 8 Maart 1970 gepos het.

Maar dit is nie die enigste datum wat deur my ‘metode’ uitgelig word nie. Ek het insgelyks ook ‘n datum van Woensdag 18 Maart 1970 as ‘n moontlikheid ontvang. Die onderliggende ondersoek het na vore gebring dat die syfers vir die naweek ná Donderdag 12 Maart aantoon dat sy netsowel die brief op een van hierdie dae kon geskryf het.
(1) Haar ouderdom in dae wys dat sy op Vrydag 13 Maart ‘n moeilike dag op die emosionele vlak beleef het. Daar is ‘n lesing wat verwys na: ‘… it foreshadows … grief caused by members of the opposite sex…’, en ook een wat praat van: ‘… disorder and disintegration …’.
(2) Die Saterdag 14 Maart was ook moeilik, want dit toon ‘n lesing wat sê: ‘… Personal relationships cause difficulties and heartaches…’
(3) Die lesing vir Sondag 15 Maart 1970 sluit sterk hierby aan. Een van die syfers wat dit oplewer is ‘n 30, en Bullinger e.a. sê dit verwys onder andere na ‘Uittrede uit (‘n bediening). Die 30 tel natuurlik op na 3, en volgens Bullinger beteken dit onder andere: Verward; Deurmekaar.

Hierdie drie dae maak ook baie sin as moontlikhede, maar dit gaan ongelukkig gebuk onder ‘n ernstige praktiese probleem. Ek wil nie sê dat dit onmoontlik is nie, maar ek kan nie regtig sien dat die brief my op Woensdagoggend 18 Maart 1970 sou kon bereik het as dit op die Maandagoggend 16 Maart 1970 uit die poskantoor se posbus gehaal is nie. Dit is net nie prakties moontlik nie, want die proses om die brief van die stad af tot by my in die verre platteland te kry is nog steeds net eenvoudig te lank daarvoor!

Die twee belangrike datums
Maar kom ons beweeg aan en kyk hoe die verskillende meetinstrumente op die twee datums onder beskouing presteer het. Die ‘Ch’ in die lyste hieronder verwys na die Chaldese stelsel, die ‘Py’ na die Pythagoraanse stelsel, terwyl die ‘Bu’ na Bullinger e.a. verwys. Ek het om praktiese redes nét daardie betekenisse in hierdie artikel aangetoon wat toepaslik is in terme van die gebeure en my vrae daaroor. Die volledige bevinding word natuurlk in my rekenaar gestoor. In elk geval, die 5Py in die eerste reël impliseer byvoorbeeld ‘n voorafgaande dubbelsyfer soos 14 of 41, of dalk 23 of 32, ensovoorts waarvan die betekenis nie noodwendig tersaaklik is nie.

Die aantal moontlikhede per kolom wissel van ses tot elf, afhangende van die dubbelsyfer wat aanvanklik uitkom. My ouderdom was byvoorbeeld 7,525 dae op Saterdag 14 Maart 1970 gewees. Hierdie getal tel eers op na ‘n dubbelsyfer van 19, wat natuurlik iets beteken, en dan reduseer dit tot ‘n kleiner dubbelsyfer van 10, wat op sigselwers ook iets beteken, waarna dit ‘n 1 word en wat uiteindelik ‘n soort samevatting is van sy eie betekenis plus die ander twee voorafgaande betekenisse. Die ander sy hiervan is ‘n dubbelsyfer wat direk na ‘n enkelsyfer reduseer. My ouderdom was die volgende dag 7,526 dae gewees, en dit word eers 20 en dan natuurlik 2.

Ek het gedink dat dit goed sal wees om ook die statistiese basis vir hierdie twee datums reg te kry. Ons sien hier dat die totale aantal moontlike uitkomste vir elk van die twee dae 54 beloop het. Die aantal ‘treffers’ kan seker belangrik wees hier, maar ek dink die korrektheid van die treffers wat wel daar is kan dalk belangriker wees, en dit is iets wat natuurlik nie gekwantifiseer kan word nie. Wat sou die ideale persentasie in elk geval in hierdie geval moet wees? Is dit nie reeds genoeg dat daar selfs net twee of meer sulke ooreenstemmende betekenisse in elkeen van die twee dae na vore gekom het nie! Dit is veral so omdat die ander dae rondom dié twee geen resultate opgelewer het nie! Kyk eerder baie mooi na die syferbetekenisse wat hieronder so onverwags en so verstommend dig na vore kom, en bring dit in verband met wat my en haar op die emosionele vlak gebeur het! Dit is baie treffend en eintlik selfs heel dramaties van aard: die jongmense sou dalk hiervan sê: Dit is awesome!

Donderdag 12 Maart 1970 het die volgende resultate opgelewer:
(18 treffers uit 54 moontlike betekenisse = 33%)

(a1) Datum: 5Py = Change; Transition.
(a2) Datum: 23Bu = Dood; Woestynervaring.
(a3) Datum: (23=2+3=) 5Bu = Vrugteloos.

(b1) Bets ouderdom in dae (7,597 dae): 10Bu = Volledige kringloop.
(b2) Bets ouderdom in dae (7,597 dae): (1+0=) 1Bu = Eensaam; Verwydering.

(c1) Frik ouderdom in dae (7,523 dae): 8Ch = The number represents unrealized dreams
(c2) Frik ouderdom in dae (7,523 dae): 17Bu = Skaarste.
(c3) Frik ouderdom in dae (7,523 dae): (1+7=) 8Bu = Goddelike verdeling. (Daar was so ‘n betekenis óók op 26 Februarie 1970 in die ouderdom van die verhouding in dae. Dit bevestig vir my dat God self die verhouding beëindig het!)

(d1) Sigbare verhouding (77 dae): 14Ch = Personal relationships cause difficulties and heartaches
(d2) Sigbare verhouding (77 dae): 5Py = Change; Transition
(d3) Sigbare verhouding (77 dae): 5Bu = Vrugteloos

(e1) Dae Verhouding oud (76 dae): 76Ch = Emotional issues dominate
(e2) Dae Verhouding oud (76 dae): (7+6=) 13Ch = It is a number of upheaval and destruction.
(e3) Dae Verhouding oud (76 dae): (7+6=13) en (1+3=) 4Ch = Marriage is an effort; bullied by the spouse. (e4) Dae Verhouding oud (76 dae): (7+6=) 13Bu = Rebellion, apostasy, defection, corruption, disintegration, revolution,

(f1) Dae weg van mekaar (15 dae): 6Py = Marriage and Divorce number
(f2) Dae weg van mekaar (15 dae): 15Bu = (Negatief hiervan is:) Oordeel. Ek het dit destyds as ‘n baie erge ‘oordeel’ ervaar, maar iets wat ek op daardie punt beslis nie sou geglo het nie was dat daar ook ‘n langtermyn positiewe betekenis verbonde was aan die gebeure. Ek kan dit vandag wel so aanvaar, want ek verstaan nou dat nie een enkele gebeurtenis van my verlede los staan van die roeping wat ek in 1988 ontvang het nie, en wat in 1994 bevestig is as my werk aan Siener se visioene en die profetiese betekenis daarvan. Bullinger vat dit baie treffend só saam: Five is … the number of grace, and three is the number of divine perfection. Fifteen, therefore, specially refers to acts wrought by the energy of Divine grace. Fifteen being 8+7 as well as 3×5, it may also include a reference to resurrection, as being a special mark of the energy of Divine grace issuing in glory. (My beklemtoning)
(f3) Dae weg van mekaar (15 dae): 6Bu = Vleeslik voltooi

Die ander moontlike dag is ook deur die besondere digtheid van numerologiese betekenisse uitgewys, en was op Woensdag 18 Maart 1970 gewees. Dit was egter nie so uitgebreid as die vorige dag nie, daar was vyf minder tersaaklike betekenisse, maar die dertien lesings wat wel na vore gekom het was ook baie toepaslik gewees.

Woensdag 18 Maart 1970 se resultate lyk so:
(13 treffers uit 54 moontlike betekenisse = 24%)

(a1) Datum: 29Ch(a) = It foreshadows trials, tribulation, …. and grief and deception caused by members of the opposite sex.
(a2) Datum: 29Ch(b) = Unfortunate in matters of the heart. Foreshadows trials, unexpected dangers, pain & difficulties created by members of the opposite gender.
(a3) Datum: 2Bu = Verskil; tweedrag; verdeeldheid; verdeling of skeiding; Onderdrukking.

(b1) Bets ouderdom in dae (7,603 dae): 16Bu = Nuwe begin/ Einde van ‘n seisoen.

(c1) Frik ouderdom in dae (7,529 dae): 5Py. Change; Transition.
(c2) Frik ouderdom in dae (7,529 dae): 23Bu. Dood; Woestyn ervaring.
(c3) Frik ouderdom in dae (7,529 dae): 5Bu = Vrugteloos

(d1) Sigbare verhouding (83 dae): 11Ch = Emotional suffering comes from the near and dear.
(d2) Sigbare verhouding (83 dae): 11Bu = Deurmekaar; Ongeorganiseerd; Onvolmaak; Disoriënteerd; Ledigheid; Beskadig; Verwoes; Nuwe begin (sonder mekaar, dus.)
(d3) Sigbare verhouding (83 dae): 2Bu = Verskil; tweedrag; verdeeldheid; verdeling of skeiding; Onderdrukking.

(e1) Dae Verhouding oud (82 dae): 10Bu = Volledige kringloop.
(e2) Dae Verhouding oud (82 dae): 1Bu = Nuwe begin; Eensaam; Verwydering.

(f1) Dae weg van mekaar (21 dae): 3Bu = Verward; Deurmekaar.

Die poging om antwoorde te kry op my vrae het, interessant genoeg, vanself by hierdie datum doodgeloop. Die eerste noemenswaardige toepaslike betekenis wat na vore gekom het hierna was op 27 Maart 1970, en dit het slegs uit een enkele syfer ten opsigte van die dag se datum bestaan. Ek verduidelik hieronder waarom ek so sê, maar dit is glad nie aanvaarbaar nie. Wat ons persoonlike syferreekse betref is daar egter ‘n groot stilte van 18 Maart 1970 af tot en met 30 April 1970. (waar my ondersoek in elk geval gestop het). Soos dit is was daar net enkele betekenisse wat van toepassing kon wees, maar hulle is te min, te vaag en ook te vêr uitmekaar om as wesentlik beskryf te kan word. Ek het dit as ‘n bietjie grillerig ervaar, want dit is behoorlik asof die tydreeks van gebeure vir ons twee op 18 Maart afgeskakel het. Ek het nie verder as 30 April gegaan nie, want dit sou geen praktiese doel gedien het nie.

Al wat ek nog hierby wil voeg is dat enige ‘lesing’ aanvanklik op veral twee belangrike groepe syfers gemik was. U sien, die datum is baie belangrik, maar dit is terselfdertyd ook baie misleidend, want die numeriese betekenis daarvan geld letterlik in ‘n gelyke mate vir alle mense op aarde. Ek het dit aanvanklik probeer temper deur dit saam met haar en my ouderdomme in dae te lees, maar ook dit was nog steeds ‘n bietjie té algemeen na my sin. Ek het daarom besluit om dit heeltemal te verpersoonlik deur drie bykomende syfer reekse by te voeg. Dit is waar die kolomme vir Sigbare Verhouding, die Verhouding (uitgedruk in ‘normale dae’) en die Weg (van mekaar af) hul oorsprong gevind het.

Dit is so dat daar ook ander mense op dieselfde dae as ons twee gebore was. Dit is sekerlik ook baie moontlik dat daar baie mense was wat ook op hierdie spesifieke datums in, en uit, persoonlike verhoudings gegaan het, maar daar kon regtig nie baie manne in die ou Wes-Transvaal gewees het wat dieselfde soort brief as ek op dieselfde dag, en onder dieselfde omstandighede, ontvang het nie. Hierdie laaste drie syferreekse ten opsigte van ons verhouding was, in terme van die datum waarop ek haar laaste brief ontvang het, natuurlik nét op ons twee van toepassing gewees.

Die vraag wat nou ontstaan is waarom ek al hierdie moeite gedoen het om die datum van ‘n relatiewe onbelangrike gebeurtenis in die groter opset van die lewe te probeer vasstel. Wat is die doel daarmee nou eintlik?

Die belangrikheid van vandag se artikel
Die artikel kan dalk as onbelangrik voorkom, want dit verwys na ‘n persoonlike saak, en dit kan in elk geval geen verskil aan die praktiese betekenis van die droom as sulks maak nie. Maar nou gaan dit nie hier oor die droom nie, maar wel oor ‘n deel van die simboliek rondom dit! Die regstelling van die datum waarop ek die laaste brief ontvang het na 12 Maart, saam met die probleem wat Woensdag 18 Maart 1970 by my argument intrek, bring egter baie belangrike inligting na vore, en hierdie inligting raak die potensiële slagoffers van die Antichris op ‘n baie direkte wyse!

Die Antichris se loopbaan sal uit twee tydperke van 42 maande elk bestaan. Daar is eintlik baie inligting beskikbaar hieroor, wat veral die tydperk onmiddellik ná die einde van die tweede tydperk insluit. Maar weet u, ek het nog nooit in my lewe gehoor hoe lank die tydsverloop TUSSEN die twee tydperke van 42 maande sal wees nie. Daar is niks in die Bybel hieroor nie, en ek het selfs ook nog nooit iemand hierdie vraag hoor vra nie. Ek wil regtig nie voorbarig en arrogant klink nie, maar hierdie ondersoek het aan my getoon dat die lengte van hierdie periode deur die twee tydperke van 42 jaar rondom die droom aan ons openbaar is.

Hierdie inligting is baie, baie belangrik, want die Bybel leer dat die Antichris direk ná hierdie kort tydsverloop teen die gelowiges (in Europa en die VSA) gaan begin optree. Sy uitsluitlike doel gaan wees om hulle uit te moor, so hulle enigste hoop op uitkoms lê daarin om betyds na ‘n veilige plek te kan padgee om daar te gaan wegkruip. Ek verstaan hierdie na dese as ‘finale genadetyd’, want as dit verby is sal niemand wat dan nog in Europa en die VSA oor is die geleentheid kry om te kan vlug nie. Hierdie paar dae sal al tyd wees wat ‘die vrou’ van Op. 12 oor gaan hê om te kán ontvlug!

Die feit van die saak is dat hierdie ‘genadetyd’ baie kort sal wees, so hul ontsnapping sal eintlik vooraf volledig gereël moet word. Nou, die grootste gros vlugtelinge sal sekerlik in skepe ontvlug (Jes. 60:9), maar die Bybel praat hier in Op. 12 in simboliese terme van vliegtuie. Die feit van die saak is dat die gelowiges op elke denkbare manier sal probeer vlug, maar as ek dit sê, sê ek ook dat die Antichris hulle baie ernstig gaan agtervolg! Die Bybel sê dan ook in Op. 12 dat hy in sy groot woede ‘n stroom water soos ‘n rivier agter die vrou sal aanspoeg met die doel om haar te verdrink voordat sy kan wegkom. Die aarde kom haar egter tegemoet en drink die water op.

Ek dink dit is belangrik om hier te verstaan dat die Antichris op hierdie punt duidelik reeds uit die dood opgewek is, en dat hy uitermate boos is. Dit is egter nét so belangrik om te verstaan dat die vrou besig is om met haar arendsvlerke van hom af weg te vlug as hy die stroom water uitspuug. In Siener se simboliek verwys ‘n stroom (doelgerigte) water, soos ‘n leivoor of ‘n rivierstroom, na ‘n groep soldate wat doelgerig op mars is na ‘n spesifieke plek toe. Hierdie beelde saam sê vir my dat iets dus gaan gebeur met die soldate wat die Antichris gaan uitstuur om die vrou te keer, en dat sy op hierdie manier van sy kloue gaan ontsnap. Nou, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar dit klink vir my of die verskil van ses dae tussen Donderdag 12 Maart 1970 en Woensdag 18 Maart 1970 moontlik hiermee kan verband hou. Al wat ek kan dink is dat hierdie poging van die antichris moontlik nie langer as ses dae sal duur nie. Hy sal waarskynlik ná hierdie tydperk omdraai om die oorblywende gelowiges te gaan vervolg. Ek mag verkeerd wees, maar dit is wat ek glo op grond van die feite wat in my ondersoek na vore gekom het. Ek het byvoorbeeld hierbo by die opskriffie ‘Woensdag 18 Maart 1970’ iets gesê wat ek dink nogal ‘n aanwyser kan wees hiervoor: ‘… Ek het dit as ‘n bietjie grillerig ervaar, want dit is behoorlik asof die tydreeks van gebeure vir ons twee op 18 Maart afgeskakel het….’

Ek vind dus hierdie riglyne vir die toekoms, vir wat dit dan ookal werd mag wees:

Die kort tydgleuf tussen die Antichris se twee tydperke van 42 maande begin by die oomblik van sy dood. Ons het nie ‘n datum hiervoor nie, maar dit korrespondeer in elk geval met die datum toe Bets van my weg is, naamlik Donderdag 26 Februarie 1970. Ek het die laaste brief twaalf dae later op Donderdag 12 Maart 1970 ontvang, wat beteken dat die afsnydatum om aan die Antichris se kloue te kan ontsnap ook twaalf dae later sal wees. Die ekstra ses dae wat die tweede datum van Woensdag 18 Maart gebring het, het ek hierbo verduidelik vir wat ek dink dit kan wees.

Die veiligste manier om hierdie saak voor te stel is dalk om te sê dat die tydperk om te kan ontsnap sal minstens 12 dae wees, maar dan ook hoogstens 18 dae. Hoe gouer hulle dus padgee, sê maar reeds binne die eerste 12 dae na sy dood, hoe beter vir hulle. Die probleem hiermee is natuurlik dat nie almal gaan weet presies wanneer hy doodgemaak word nie. Daar is ‘n maklike algemene riglyn hiervoor, maar ek sal hieronder daarby kom.

Ek kan my voorstel hoe groot die verskrikking en paniek in Europa en Amerika gaan wees as die besef begin deurdring dat genadetyd uiteindelik finaal verby is! Dit is ‘n baie lang storie om hier te verduidelik, maar daar sal géén ‘wegraping’ wees nie. Daar kan nie so iets wees nie, want dit is bloot ‘n teologiese afleiding (lees as: leuen!) waarvoor daar geen Skrif is nie. Die Bybel ken nie so iets nie, en sê in werklikheid iets heel anders hieroor. En die Bybel sê dit nie maar net nie, die Gees spel dit vir ons uit in die Woord! Asseblief, hoor my! Hierdie ‘wegraping’ is ‘n teologiese dwaling wat miljoene mense hul lewens gaan kos! Die Bybel weet nét van ‘n verskriklike vervolging wat gaan plaasvind, en die gelowiges wat op daardie tydstip nie op Koning Jesus se aangewese ‘veilige plek’ is nie sal hierdie gebeure nié oorleef nie. Daar is inderdaad, soos ek ook al baie gesê het, ‘n ‘wegsteek’ van gelowiges, maar baie beslis nie ‘n ‘wegraap’ soos dit tans beskryf word nie!

Wegsteek versus Wegraap
Ek wil die leser op hierdie punt verwys na ‘n webblad waarop óók indringend na hierdie saak gekyk word. Die skakel hierby kom van ‘n jong vriend wat selfs nog meer as ek in hierdie onderwerp belangstel: http://endtimepilgrim.org/1290days.htm

Wat sommer baie interessant is, is dat hierdie webblad soos volg verwys na die vrou se ‘wegsteek’ tydens hierdie periode.

‘…. Revelation 12 gives us our “Rosetta stone” for biblical time. The time of the exile and nurturing of the woman is the key. This is the Bozrah Exile as described by the prophet Micah. (Mic.2:12-13) ….’

Hulle sê dan die volgende van hierdie ‘Bozrah exile’:

‘…. The Bozrah exile embodies a magnificent promise. God’s covenant people, many of them mothers and children, will be given a partial reprieve from the Great Tribulation at the end of this age. They will be given the means to fly off to a place “away from the face of the dragon”. This is a promise of God. We can be 100% sure that this coming great exodus and regathering of God’s covenant people will happen.

The prophet Micah in Mic. 2:12-13 brings us ‘the rest of the story’. He tells us where God’s covenant people are fleeing to in this epic end time drama. God says He will gather all His covenant people at a secret mystery place the Bible identifies as ‘Bozrah’. (My beklemtoning)

‘… So there at a mysterious place the Bible calls “Bozrah” the people Micah calls “Jacob” will gather. “Jacob” is a precursor spiritual state before God’s covenant people become “Israel”, prince with God. God through Micah says “I will gather all of you”! So this company of people, the Congregation/Church God loves will be huge, probably numbering in the hundreds of millions. We are talking here of people from all around the world regathered from all twelve tribes of Israel. This stupendous exile will include those who have been regathered and “called out” of the ‘lost 10 tribes of Israel’. This is that Greater Israel spoken of by our Apostle Paul in Ephesians 2:12-13 as the ‘Commonwealth of Israel’. They will be “called out” to become God’s final “ekklesia”, His Congregation/Church/Synagogue. All of them, and the bulk of them 666 rejectors, will be regathered.

We know that God’s covenant people in their unrefined form as Jacob will be refined at last to become Israel. And yes, this will be a time of trial and a refining to be sure. But this is not a grievous thing at all for those who are being called out and are responding to YHVH-God by grace through faith in His Holy Word. They will be spiritually preserved under the guidance and comfort of God’s Holy Spirit. And there at Bozrah, in that mystery place yet unknown, all of God’s covenant people will be sheltered, fed, and nurtured. Mystery Bozrah will be the place where a lot of Biblical and spiritual discussion will be going on. It will be a massive epic Apocalyptic camp meeting of Biblical proportions, and a very noisy one at that ….’ (My beklemtoning dwarsdeur)
Tot sovêr hierdie webblad.

Die Bybel praat van ‘Bosra’, wat suid van Israel lê, maar Siener het die presiese plek geïdentifiseer as Suid-Afrika, wat ‘n bietjie vêrder, maar nog steeds óók suid van Israel lê! Ek wonder of die leser besef dat ons Siener waarskynlik die belangrikste profeet was wat ooit geleef het! Die profete in die Bybel het bloot die geraamte voorsien van hoe die wêreld in ons tyd sal lyk, maar Siener het die vleis kom aansit wat dit volledig drie-dimensioneel aan ons beskryf. Die Gees het die detail van die Laaste Dae deur Siener se visioene aan ons deurgegee!

Ek sou in elk geval aanbeveel dat die gelowiges van oorsee reeds hierheen sal begin vertrek sodra hulle hoor dat daar ‘n algemene verkiesing vir ‘n blanke regering in ‘n Volkstaat in ons Noordwes Provinsie gehou sal word. Die oorlog breek kort hierna uit en daar gaan nog steeds gevaar vir hulle wees hier, net soos in hul lande van herkoms, maar minstens sal hulle reeds veilig hier wees as die Antichris oorsee eers sterf, opgewek word en daarna begin toeslaan! Ek sal in die volgende artikel hierna kyk, maar ons kan dalk net ‘n moontlike tydskaal uitsorteer vir hierdie gebeure aan die hand van my droom. Dit gaan nie noodwendig 100% korrek wees nie, maar ek dink tog ons kan baie naby daaraan kom.

Groete,
Frik Pretorius

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: