Slaan oor na inhoud

ART 108 2018-05-11: NVDLM (a) – Snyman trap uiteindelik in sy eie strik.

2018/05/11

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Vandag se artikel is een van daardie “drie-in-een-dinge”, want dit werk gelyktydig na drie kante toe.  Dit is in die eerste plek ‘n ope antwoord op die egpaar Snyman se reaksie op ‘n vraag aan hom oor die sogenaamde “vyfde visioen” van Johanna Brandt.  Ek het hierdie vraag gestel in my Artikal 069, wat ek op 10 Augustus 2013 op hierdie blad gepubliseer het.  Maar vandag se artikel is heelwat meer as net dit, want ek wil in die tweede plek ook die openlike blatante leuens, bedrog, swartsmeerdery en karaktermoord uitwys waaraan die Snyman egpaar hulself teenoor my skuldig gemaak het in die “Antwoord aan Frik Pretorius”.  Dit is in die derde plek egter ook ‘n openbare belydenis van hoe die Gees soms ingryp om ‘n negatiewe iets, wat in hierdie geval reeds op pad was na ’n katgeveg in ‘n hof, in ‘n absoluut positiewe oorwinning oor die eie ek te verander. Die Stil Stemmetjie Hierbinne het gepraat en ek moet buig voor die gesag daarvan. Ek sal hieronder weer hierna verwys, maar ek wil reeds op hierdie punt my dank en waardering teenoor mnr. Lukas Swart van AKSKA betuig, want dit is op ‘n manier sy “skuld” dat hierdie probleem van rigting verander het.

Ek wil, in die eerste plek, dit langs hierdie weg op rekord plaas dat ek nie verantwoordelikheid kan of sal aanvaar vir enigiets wat in my naam, of onder ‘n skuilnaam wat aan my toegedig word, of op enige ander wyse hoegenaamd, deur mnr. A. Snyman, of enige ander persoon of persone sonder my medewete gesê, geïmpliseer of gepubliseer word (of was) om die indruk te probeer skep dat ek dit sou gedoen het. Ek behou dan ook al my regte voor in hierdie opsig om op te tree soos ek dit nodig mag vind.  Ek behou verder ook die reg voor om my reaksie op die “Antwoord aan Frik Pretorius” vanaf mnr. A. Snyman in latere publikasies uit te brei en aan te vul soos ek dit nodig  mag vind.

Ek wil dit in die tweede plek ook baie duidelik stel dat daar nog nooit enige gedagte en/of poging van my kant was, en nog steeds is, om Siener van Rensburg se visioene, of enigiets anders van enige ander siener of profeet wat kan koppel met my peroon, te gebruik om enigsins “rassisties” op te tree, of om sulke gedagtes en dade te promoveer nie.  Dit is in hierdie opsig byvoorbeeld op rekord dat juis ek die swart groep al herhaalde kere in my artikels gewaarsku het dat daar moontlik ‘n massa moordaanslag teen hulle kan kom in die vorm van die een of ander biologiese agent, soos byvoorbeeld die een of ander dodelike griepvirus.  Hierdie is bloot visioenêre inligting wat ek verduidelik sonder enige bybedoelinge om enigiemand van enige ras te beledig en/of skade aan te doen.  Enige eerlike ondersoek na die idees en beginsels wat in hierdie verband uit my pen en mond kom sal aantoon dat ek myself nog nooit skuldig gemaak het aan enige vorm van rassisme nie en enige beskuldiging daarvan teen my sal dus heeltemal ongegrond en vals wees. Ek is ‘n lid van die Boervolk en ek is baie trots daarop, want ek is trots op my volk, en dit sluit veral my volk se inherente trots en inbors in.  Ek weerhou my dus in absolute terme daarvan om op enige neerhalende wyse na enige ander volk of rasgroep te verwys, want ek glo dat ek nie enige meerderwaardigheid daardeur bewys nie.  Dit is eintlik net andersom, want my volk is ver verhewe bokant venynige kleinlikhede soos hierdie en ek hoef dit nie met sulke absurde en kinderagtige vergelykings te probeer bewys nie. Ek het in my eerste boek geskryf, en ek glo vandag nog so, dat geen Boer sy of haar nasionalisme en trots (op ons volk) in ‘n P&P plastieksak kan saamdra nie, want jy is so of jy is nie, en daar is geen middeweg hierin nie.  En dit sluit kwetsende aanmerkings teen ander rasgroepe in.

Maar kom ons gaan nou aan met wat ek eintlik hier wil sê.  Die bron van my misnoë word gevind in ‘n artikel wat volgens mnr. Snyman op 22 Desember 2013 in Vaandel Uitgewers se artikelblad verskyn het.  Dit is moeilik om altyd te onderskei wie van mnr. of mev. Snyman op ‘n keer aan die woord is hier, en daarom praat ek hier soms van “hom”, soms van “haar” en soms ook op ‘n kollektiewe wyse van “hulle”.  Die titel hiervan is: Antwoord aan Frik Pretorius.  Dit wil nogal voorkom asof hy dalk gerieflik agter sy vrou probeer wegkruip hier, maar hy moet nogtans maar medeskuld aanvaar omdat hy skynbaar persoonlik my naam in hierdie skrywe aan iets koppel wat my as vader van ‘n dogter met absolute weersin vul.  Ek wil op hierdie punt dan ook in alle eerlikheid sê dat ek met ‘n baie swaar hart aan hierdie artikel geskryf het.  Die gewraakte publikasie verskyn hieronder as ‘n aanhangsel tot hierdie artikel.

Ek het op geen stadium ooit van hierdie antwoord van die Snyman egpaar aan my geweet nie en het dit op die aand van 08-05-2018 die eerste keer onder oë gekry.  Dit is aan my gestuur deur Elsa Muller, eienares van die FB blad OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD op grond van ‘n debat oor die NVDLM op haar webblad.  Die agtergrond hiervan is dat sy besluit het om sekere vrae aan mnr. Snyman te stel wat betrekking het op die voortslepende argument oor die sogenaamde NVDLM.  Dit blyk dat daar ‘n baie onaangename argument op haar (geslote) webblad oor hierdie onderwerp heers.  Sy wil dit vir eens en altyd bylê en/of stopsit en daarom het sy die bron van die NVDLM, mnr Snyman, persoonlik en direk genader om antwoorde op haar vrae persoonlik, skriftelik en direk aan haar te verskaf. Ek het baie respek hiervoor, want vir die eerste keer ooit het iemand dit reggekry om sy “woordvoerders” op die internet te systap om hom persoonlik by die argumenet oor die NVDLM te betrek. (Ek is bewus daarvan dat baie mense praat van “agente” hier, soos in “staatsagente”, maar kom ons bly dan maar by “woordvoerders”, want ek is nie so seker dat dit heeltemal korrek kan wees nie.  Alle militêre mense vorm op die een of ander manier deel van Militêre Intelligensie, maar nie almal van hulle is noodwendig agteraf verraaiers nie.)  Maar nietemin, ek dink haar manier was die regte ding om te doen.

Dit dien vermeld te word dat sy mnr. Snyman versoek het om haar vrae asseblief skriftelik te antwoord voor of op 5nm op 11-05-2018.  Dit is nou reeds 20h00 op 11-05-2018, en sy het so pas aan my bevestig dat mnr. Snyman haar nog nie op enige wyse geantwoord het nie.  Die lede van haar gespreksgroep wag in spanning op hierdie antwoorde en sy voel dat hy sekerlik genoeg tyd gehad het om dit te kon doen.  Sy moet dus aanvaar dat hy nie daarin belangstel om haar te antwoord nie en sy beskou dus die saak nou as afgehandel.

Ek wil op hierdie punt ter versterking van die argument op haar FB webblad téén die NVDLM die volgende hier sê:  Hierdie skrywe van my is meteens ook ‘n klagskrif teen die wyse waarop die hoofdrywer van die NVDLM, mnr. Adriaan Snyman, saam met sy eggenote, met die waarheid omgaan.  Dit bots lynreg met wat redelikerwys verwag kan word van mense wat daarop aanspraak maak dat hulle in alle eerlikheid en opregtheid, en dan nogal in YAHWEH se naam óók, met die visioene van Siener van Rensburg en Johanna Brandt omgaan en die Boervolk daarmee wil bedien en lei!  Ek dink die betrokke volgelinge moet dalk liewers wéér dink, want dit wat in hierdie antwoord op my vraag na vore gekom het trek meteens ‘n dubbele streep deur al hul aansprake wat in enige verband met Siener van Rensburg én Johanna Brandt se visioene te doen kan hê, of hierdie twee mense dan sulke visioene gesien het of nie.  Dit is nou nie meer wesentlik en/of van belang nie, want die Snyman egpaar het nou self alles hiervan negeer.  Ek meen, as mense só met die waarheid omgaan en dan ook nog hul eie kinders só harteloos blootstel aan negatiewe publisiteit soos hieronder uiteengesit, wat sal ‘n mens dan nog sê van hul betrokkenheid by Siener en Brandt se Godgegewe visioene? Die morele botsing hierin is van so ‘n aard dat enige mens met reg die rug op alles hiervan kan keer en net eenvoudig wegstap!

Nou, ek gaan my nie op hierdie punt uitlaat oor die egtheid van die sogenaamde NVDLM as sulks nie, dit sal in die artikel na hierdie een aan die beurt kom, maar ek wil wel die egpaar Snyman aanspreek oor die uiters laakbare wyse waarop hulle in die openbaar:

(a) My naam, my reputasie en my belydenis van geloof in ons Vader deur hierdie antwoord van hulle beswadder het.

(b) Sekere lasterlike aanames en uitsprake daarin teen my gemaak het soos dit hul kinders sou geraak het.

(c) Dat hulle uit hul pad gegaan het om my status as bona fide navorser en skrywer oor Siener van Rensburg se visioene daarin te benadeel en swart te smeer deur leuens en bedrog teen my te versprei.  Ek kan net aflei dat die doel hiermee is om my aanspraak dat NVDLM vals is teen te werk, maar ek maak beswaar teen die bedrieglike wyse waarop hierdie aksie teen my in hierdie “Antwoord aan Frik Pretorius” bedryf word.

(d) Dat hulle openlik bedrog gepleeg het deur iemand anders se woorde, wat dalk selfs hul eie gedagtes kan wees, op ‘n onwettige en bedrieglike wyse by my amptelike dokument in te voeg asof ek dit sou geskryf het.

(e) Dat hulle bedrog gepleeg het deur my naam op ‘n leuenagtige wyse aan iemand anders se skuilnaam te koppel.

(f) Dat hulle my erg beledig het en emosioneel diep geskok het met die uiters venynige houding wat hulle in hierdie aanval en tirade teen my persoon openbaar.

(g) Ek kan uit die aard van die saak nie namens hul dogter en skoonseun praat nie, maar ek moet as pa van ‘n dogter en drie seuns beswaar aanteken teen die wyse waarop die ouerpaar Snyman in die openbaar omgegaan het met persoonlike inligting van, en oor, hierdie twee jongmense.  Hierdie inligting verskyn in die aanhangsel hieronder en ek moet sê dat ek nooit daarvan sou geweet het as Mnr. Snyman dit nie so gewilliglik in die openbaar onder my neus kom vryf het nie.  Al wat ek daarvan kan sê is:  Ek weet nie hoe waar hierdie inligting oor u kinders kan wees nie, maar skaam u om u kinders se moontlike verleentheid te gebruik om my by te kom en in die openbaar te probeer verneder.  Ek het eerlikwaar nie van hierdie dinge geweet nie, maar nou weet die hele land dit.  Maar dit help wel baie om iets van die versteekte doel agter die NVDLM so ietwat duideliker te maak.  As ‘n egpaar so min vir hul eie kinders omgee as wat hier vertoon word, is dit nog so vreemd om ook te aanvaar dat hulle nog minder vir die gelowige Boervolk sal omgee, en selfs ‘n stuk valsheid soos die NVDLM oor ‘n tydperk van baie jare sal bevorder wat dit ten doel het om die hele Godgelowige Boervolk te laat uitmoor soos in hierdie “visioen” beskryf word?  Maar, soos ek gesê het sal ons later by hierdie poging kom.

Ek moet op hierdie punt sê dat ek dit ernstig oorweeg het om ‘n lastereis teen hulle in te stel.  Hul “Antwoord aan Frik Pretorius” was, om die waarheid te sê, reeds by my prokureur om ‘n eis teen hulle op te stel toe ek heel onverwags ‘n brief van mnr. Lukas Swart ontvang het. In hierdie brief pleit hy by my om die Gees toe te laat om my te lei in wat ek ookal wil doen rondom hierdie NVDLM-saak.   En toe ek dit klaar gelees het, het die Stil Stemmetjie Hierbinne vir my gevra: Het jy gesien wat ek deur Lukas Swart vir jou gesê het?  Los dit wat jy wil doen, en laat My toe om oor te neem en dit verder te hanteer.  En toe kom die woorde van ‘n baie ou Romeinse spreuk by my op, en toe besluit ek om maar my eis te laat vaar. Die spreuk lui “…aquilae non capiunt muscas...” en dit beteken: Die arend jag nie vlieë nie!

Dankie Lukas Swart van AKSKA, dat jy my juis op hierdie stadium met ‘n tydige boodskap vanaf die Gees ondersteun het, en ek erken hier dat juis dit die deurslag gegee het tot my besluit om my eise teen die Snyman egpaar te laat vaar. DIT is mos hoe vriende mekaar ondersteun!

Nou, die basis vir die Snyman egpaar se aggressiewe en giftige houding teenoor my blyk my afwysende siening van die sogenaamde NVDLM te wees in my Art 069 van 10-08-2013.  Ek kan maar net hier herhaal dat ek hierdie “visoen” nog steeds as ‘n leuen en stuk bedrog beskou.  Maar nou wil ek eers die ooglopende persoonlike aanval teen my in hul “Antwoord aan Frik Pretorius” afhandel. Die egpaar Snyman beskuldig my daarvan dat ek sekere onsmaaklike en laakbare aanmerkings iewers op die internet teenoor hul dogter en skoonseun gemaak het onder die skuilnaam van “Nugter Denker”.  Dit lees soos volg:

Ek het uiteindelik gehoor dat Brandt hierdie “vyfde visioen” in ‘n boek gepubliseer het wat in 1921 of dalk 1922 in Johannesburg uitgegee is. Ek sou dit baie graag wil sien, ás dit werklik bestaan, dat hierdie oorspronklike boek aan die publiek vertoon EN onder behoorlike en betroubare toesig in ‘n laboratorium getoets word om die korrekte ouderdom daarvan te laat verifeer (sic). En let wel, ek praat van die oorspronklike en nie van ‘n fotostaat nie…” (en dan voeg venynig en selfvoldaan by:) “Gustav Müller gaan met ‘n paar vriende die bos in, waarna Suidlanders tot stand kom. Op daardie stadium was Gustav nog ‘n getroude man met kinders wat na Adriaan se dogter gevry het en dit terwyl hy getroud was…”

Die probleem wat ek hiermee het draai om die woorde:

…(en dan voeg venynig en selfvoldaan by:) “Gustav Müller gaan met ‘n paar vriende die bos in, waarna Suidlanders tot stand kom. Op daardie stadium was Gustav nog ‘n getroude man met kinders wat na Adriaan se dogter gevry het en dit terwyl hy getroud was…

Hierdie aantyging is heeltemal ongegrond en vals, want dit kom nie van my af nie en is kunsmatiglik op ‘n bedrieglike wyse by my argument ingevoeg in my Art 069 (soos hierbo aangehaal) téén NVDLM om daardeur duidelik:

(a) My status as selferkende en belydende Godgelowige mens op ‘n gemene en venynige wyse te beswadder en te benadeel deur twyfel oor my belydenis te saai.

(b) Meer “emosionele skop” aan die poging te gee om my in die oë van (veral) hul volgelinge te diskrediteer.  Ek kan in hierdie opsig in elk geval nie met die beste wil in die wêreld sien wat dit met my aksie teen die NVDLM as sulks te doen het nie.  Waarom sulke privaat en persoonlike inligting so geredelik oopgooi vir almal om te sien? En my dan so wragtigwaar nog daarvoor te wil blameer ook?

(c) My status as gevestigde bona fide navorser en skrywer oor Siener te benadeel.

Ek wil dit dan ook hier ontken dat ek ooit enige sodanige geskrif onder so ‘n skuilnaam op enige plek en/of medium geskryf en/of gepubliseer het.  Ek wil dit stel dat hierdie gewraakte woorde op ‘n blatante en bedrieglike wyse agteraf by my werklike woorde in my Artikel 069 van 10-08-2013 bygevoeg is.  Ek weet nie wie dit gedoen het nie, maar mnr. Snyman sal nou minstens die morele verantwoordelikheid hiervoor moet aanvaar omdat hy dit in die openbaar aan my toegedig het.

Ek ken nie hierdie skuilnaam nie en ek het dit ook nog nooit gebruik nie en ek sal dit hoog op prys stel as mnr. Snyman my van hierdie persoon se IP adres sal voorsien.  Dit sal help om hom op te spoor en dan kan ons hom sommer persoonlik vra om op hierdie stelling te antwoord.  Die feit van die saak is dat ek bekend is daarvoor dat ek onder drie name publiseer, naamlik FH Pretorius, Frik Pretorius en Oupa Baard (wat my amptelike avatar was by Boerevryheid.co.za, en wat almal op die internet weet ekke is) en ek het geen ander skrywer-skuilname nie.  Mnr. Snyman maak dus meer as net ‘n fout om dit so braaf te stel dat ek ook onder hierdie skuilnaam geskryf en gepubliseer het.  Die algemene trant van hul “antwoord” aan my maak dit dan ook duidelik dat hierdie dalk nie ‘n onbedoelde fout was nie, maar dat die konneksie doelbewus gemaak word om my in ‘n swak lig te probeer stel.

(d) Ek wil dit verder ook ontken dat ek ooit sodanige aanmerkings oor hul dogter en skoonseun gemaak het.  Ek kan, in alle eerlikheid, hul verontwaardiging oor hierdie laakbare verwysing na hul kinders verstaan én ek kan hulle ten volle daarin ondersteun óók, maar hy het geen reg om sulke onwaarhede so summier van my te veronderstel en dit dan as ‘n  feitelike waarheid te wil stel nie.  Die rede vir my stelling en beswaar lê juis in die feit dat hy my naam so summier met die een van “Nugter Denker” saamgesmelt het sonder om eers seker te maak van die feite, en my op daardie basis so lelik en onregverdiglik van hierdie wandade te beskuldig.

Ek moet ook hier sê dat dit my grief dat hulle my nie eers direk gekontak het om hierdie saak met my persoonlik uit te klaar voordat hulle hierdie skrywe opgestel en in die openbaar gepubliseer het nie.  En mnr. Snyman, miskien leer ek u iets vandag, maar dit is die weg wat enige wáre man sou gevolg het!  Dit sou ook nie eers moeilik gewees het om my adres in die hande te kry nie, want dit lê letterlik die land en die internet vol.  Die feit dat u dit nie gedoen het nie sê egter hard en duidelik dat hierdie ‘n liegstorie is wat in dieselfde klas val as dié van die NVDLM.  As u dan so min van my dink, en die klagtes wat u teen my lê regverdig sekerlik sterk optrede van enige ouerpaar, waarom het u dan nie minstens ‘n skrywe deur ‘n regsverteenwoordiger aan my gerig nie?  Die feit dat u dit nie gedoen het nie, saam met die doelbewuste leuen oor my identiteit, sê dan ook vir my dat u kinders se verleentheid, as daar dan wel so iets was, bloot ‘n handige stok was waarmee u gevoel het u my gerieflik in die openbaar kan slaan en verneder.  En glo my, ek voel baie diep verontreg hierdeur en ek voel ook baie sterk vir u kinders se emosionele welsyn in hierdie opsig!  Skaam u hiervoor, want of u dit wil weet of nie, u het nou self u kinders in hierdie onsmaaklikheid ingetrek deur wat u hier aan my toedig en op die manier wat u dit gedoen het!

Dit lei natuurlik ook tot die vraag waarom u so lank as van 10-08-2013 tot 22-12-2013 gewag het om u antwoord aan my op u webblad uit te reik (waar ek nooit lees nie).  Daar is ‘n beginsel in die regspraak wat sê dat as iemand van iets beskuldig word moet hy dit binne ‘n redelike tydperk óf erken, óf ontken, óf weerspreek!  Maar dan moet ek natuurlik minstens weet van hierdie klag, en wat dit betref moes u dit daarom darem ook direk onder my persoonlike aandag gebring het.  En u het nie, u het dit stilletjies op ‘n plek gaan publiseer waar ek nooit kom nie.  En waarom het u ook nie dadelik reageer op my gewraakte artikel nie?  Vier maande later is in ‘n geval soos hierdie, waar ‘n mens se kinders so erg beledig word, dalk ‘n bietjie lank om te reageer, nie so nie?  Meneer Snyman, weet u, as u dit met my gedoen het sou ek u onmiddellik op ‘n persoonlike basis gekontak het en sommer baie reguit en duidelik gevra het wat die idee hiermee tog kan wees.  En dan sou ek dit dadelik opgevolg het met ‘n mooi briefie van my prokureur af aan u gerig!   Waarom kry ek die indruk dat u dalk bybedoelinge mag hê hier?

Die ander sy van die “redelike tydperk” is dat ek wel eers vier jaar later reageer, maar dit is omdat ek nou eers daarvan bewus geword het.  Ek weet nie hoe sterk so ‘n argument regtig staan nie, maar die keersy hiervan is dat u self vier jaar gehad het waarin u u fout reg kon gemaak het deur middel van ‘n openbare apologie en ‘n terugtrek van u “Antwoord aan Frik Pretorius”.  U het egter nie, en dit sê vir my dat u inderdaad in u eie strik getrap het.

Wat die openlike leuens en bedrog in hierdie skrywe wel vir my sê is dat dit alles verduidelik van die bedrieglike en leuenagtige gees en houding waarmee die sogenaamde NVDLM aan die Boervolk afgesmeer word.  Dit is dieselfde monster met net ‘n ander baadjie aan!  Dit is dan ook baie opvallend dat hierdie tirade teen my daarop gemk is om die aandag van die werklike kwessie in my oorspronklike artikel 069 van 10 Augustus 2013 weg te lei.  Dit is ‘n manier van doen wat ek nogal redelik breedvoerig in my artikel 069 uitgewys het óók.  Ek wil in elk geval ook weer hier noem dat nóg Johanna Brandt, nóg Siener van Rensburg hierdie “visoen” op enige “bewysbare manier” gesien het.

Dit is in elk geval baie interessant, en definitief baie gerieflik so, né? dat dié mev. De Beer waarna u in u antwoord verwys toe uiteindelik vort is met die enigste bewys wat ons ooit sal hê van die egtheid van Brandt se sogenaamde vyfde visioen.  En ja, net ‘n kind sal natuurlik kan raai wat na haar dood van die boekie geword het, nie so nie?  Ai tog, hoe kan u van enige volwasse en gebalanseerde mens verwag om dit te glo, veral gesien in die lig van die leuens en bedrog wat nou in u antwoord aan my na vore kom?  Die verdere hartseer feit van die saak vir u is dat hierdie “visioen” ook nêrens in Siener se verhaal inpas nie, behalwe op die manier waarop u die visoene verkrag om dit te máák pas nie!

Wat mnr. Snyman se antwoord aan mnr. Lukas Swart betref wil ek ten eerste sê dat ek nie van plan is om hom teen mnr. Snyman te probeer verdedig nie.  Mense wat Lukas Swart ken sal in elk geval uitbars van die lag oor die idee soos dit hier staan, want hy is regtigwaar die laaste persoon wat my “beskerming” nodig het!  Wat egter wel waar is, is dat daar ‘n sekere mate van tegniese kennis van die visioene nodig is om mnr. Snyman se verweer teen Lukas Swart se klag te kan verstaan.

Mnr. Swart se klagte is dat mnr. Snyman nie die visioene wil gebruik wat kapt. Nieuwenhuizen aangeteken het nie.  Ek sal hier erken dat ek tot ‘n groot mate die blaam hiervoor moet dra, omdat dit ontbreek het in die publikasie wat ek oorspronklik uit die pen van mnr. Snyman gelees het, naamlik Stem van ‘n Profeet. Ek het daaroor geskryf, en dit lyk of mnr. Swart dit by my kon raakgelees het, maar omdat ek op daardie stadium reeds besluit het dat genoeg genoeg is van sy uiters subjektiewe interpretasie van die visioene het ek nooit weer enigiets van mnr. Snyman onder oë geneem nie. Askies mnr. Swart, hierdie een is my skuld hóór!

Maar so gaan mnr. Snyman dan aan en hy wys vir ons hoe hy van die visioene gebruik maak wat Kerneels Nieuwenhuizen aangeteken het om sy argument te “bewys”. Ek is maar net eerlik as ek sê dit skok en gril my tot in die dieptes van my siel om te sien hoe hy hierdie ragfyne visoene verskeur en vertrap om allerhande verskuilde doelwitte te bereik en te “bewys”.  Mnr. Snyman, ek mag nie ‘n oordeel oor u uitspreek nie, maar u moet baie goed verstaan dat die Heilige Gees die Outeur van hierdie wonderskone visioene is, en dat u eendag rekenskap sal moet gaan gee vir die manier waarop u daarmee omgaan, dit verbuig en willekeurig na “regs” verpolitiseer!  Die publiek weet dit (nog) maar net nie, maar hierdie “regs” is eintlik baie, baie ver links, en dan ook baie verder as wat hulle kan dink!.

Die punt wat ek hier namens Lukas Swart wil maak is dat dit in elk geval nie is asof mnr. Snyman juis van die visioene gebruik maak wat Nieuwenhuizen aangeteken het nie, so waaroor kla mnr. Snyman dan?

En mnr. Snyman, einde ten laaste wil ek vir u sê dat ek nie daarvan hou om ‘n man se eie woorde in sy gesig terug te gooi nie, maar ek moet ongelukkig hierdie keer ‘n uitsondering maak.  Dit gebeur juis omdat die leuen en bedrog ten opsigte van my identiteit, maar dan veral ook die giftige venyn teen my persoon so duidelik deur uself in u “Antwoord aan Frik Pretoius” na vore kom.  U sien, soos ek hierbo gesê het, het u self u dogter en skoonseun by hierdie stink gemors ingesleep en ek dink u eie woorde boemerang nou baie lelik terug op u.  Die punt is mnr. Snyman, Frik Pretorius het nooit enigiets ván, of óór, u dogter gesê nie, u het dit gedoen en dit maak u woorde hieronder meteens eerder van toepassing op u self as op my…!

“… Van my kant af sal ek net graag by Frik Pretorius wil weet wat het ons dogter se persoonlike verhoudinge met hom óf die Siener se gesigte te doen? Hy gee voor hy is ‘Christen’; ‘n hoog heilige ‘geroepe’ profeet, bid en lees glo elke aand sy Bybel, maar aarsel nie om ‘n kwaadwillige en valse skinderstorie oor medevolksgenote te versprei nie. Waar is sy naasteliefde? En hoe rym hierdie optrede van hom met wat daardie einste Bybel aan hom voorskryf? Lev. 19:16 “Jy mag nie as ‘n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. En 1Kor. 5:11 “…maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.

Groete,

Frik Pretorius
(alias FH Pretorius)
(alias Oupa Baard)
(en dit is dit, daar is nie nóg name nie!)
======================================================

AANHANGSEL 1

Siener van Rensburg gee vir ons ’n mooi beskrywing van hoe die Derde Boererepubliek tot stand kom, heeltemal vry van party-politiek soos in die dae van Paul Kruger. “Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk gebeure en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye volk.

“Daar (by Prieska) kies ons ook ons regering en president. Die mense is verwonder oor hom. Hy is nie groot van persoon en ook nie oud nie, met min hare en groot wenkbroue en skerp oë. Ons kry ’n baie goeie godvresende Boerepresident. Hy is ’n besondere man, vry van party-politiek. Hy kyk na ons toekoms. Regverdig en opreg. Die kern van die groot republiek is die Transvaal, OVS en Kaap. Van hier kyk ons na die noorde. Die volk is dan ’n groot eenheid. Vas geheg aan mekaar. Staan blokvas agter ons goeie president, ’n ware leier.”

***

Frik Pretorius beweer ek het “oorspronklik die visioen van die NVDLM (Nag van die lang messe) aan Johanna Brandt toegeskryf, toe later onverwags aan Siener, en einde ten laaste wéér aan Johannah Brandt”. Kan hy my asb. Sê wanneer en waar het ek dit gedoen? Want daar is genoegsame bewyse wat aandui dat beide Johaana Brandt en Siener bloedige geweld in Johannesburg sien afspeel het.

Onder die skuilnaam ‘Nugter Denker’ verwerp Pretorius Johanna Brandt se ‘vyfde visioen’:

“Ek het uiteindelik gehoor dat Brandt hierdie “vyfde visioen” in ‘n boek gepubliseer het wat in 1921 of dalk 1922 in Johannesburg uitgegee is. Ek sou dit baie graag wil sien, ás dit werklik bestaan, dat hierdie oorspronklike boek aan die publiek vertoon EN onder behoorlike en betroubare toesig in ‘n laboratorium getoets word om die korrekte ouderdom daarvan te laat verifeer (sic). En let wel, ek praat van die oorspronklike en nie van ‘n fotostaat nie…” (en dan voeg venynig en selfvoldaan by:) “Gustav Müller gaan met ‘n paar vriende die bos in, waarna Suidlanders tot stand kom. Op daardie stadium was Gustav nog ‘n getroude man met kinders wat na Adriaan se dogter gevry het en dit terwyl hy getroud was…”

My vrou Annelize, het Frik op 22 Desember 2013 soos volg op hierdie aantygings geantwoord en ook presies verduidelik hoe hierdie ‘vyfde visioen’ in ons besit gekom het, maar tot vandag toe het Pretorius nog NOOIT daarop reageer nie.

Sy skryf: “Aan die begin van 1996 kry ek en Adriaan besoek van mev. Deborah de Beer. Sy het spesiaal (van Pretoria af) Mosselbaai toe gereis om ons te kom sien nadat sy ‘n eksemplaar van die eerste uitgawe van Die Visioene van Johanna Brandt (1994) onder oë gekry het. Sy het ons meegedeel dat die gesigte daarin nie volledig is nie, aangesien sy oor visioene beskik wat Johanna Brandt nooit gepubliseer het nie. Sy vertel: “My ouers was intieme vriende van mev. Brandt, en met die verskyning van De Millennium in 1918 het mev. Brandt aan my moeder ‘n eksemplaar geskenk.

“Daarna het ‘n tweede druk verskyn. Die derde, uitgebreide druk sou sy in 1922 publiseer. Maar op 10 Maart 1922 kondig genl. Smuts krygswet af en kort daarna ontvang mev. Brandt besoek van ‘n senior amptenaar van kol. Hendrik Mentz se kantoor wat haar aansê om die verspreiding van haar boek te staak “weens die noodsituasie in Transvaal”. Sy kon nie begryp wat haar boek oor die besoek van ‘n Engel aan haar moeder met die mynstaking of krygswet te doen het nie en wou ‘n brief aan genl. Smuts skryf om beswaar te maak, maar het later daarvan afgesien.

“Maar dit was nie net die regering wat gekant was teen die publikasie van De Millennium nie, ook die Kerk het hulle daarvan gedistansieer, soveel so dat haar eie man se kerkraad (hy was destyds moderator van die Hervormde Kerk), haar verbied het om sy kerkdienste by te woon en sy was toe verplig om Sondae na ‘n ander kerkgenootskap laer af in die straat te stap. Die hersiene getikte manuskrip (waarin sy die visioen oor die “nagaanval op Johannesburg” bygevoeg het), het sy toe aan my moeder geskenk en gesê haar eggenoot, ds. Louis Brandt wou nie hê sy moes hierdie “vyfde visioen” in die eerste uitgawes van De Millennium opneem nie omdat hy gehoop het die volk sou — soos die inwoners van Nineve in die tyd van Jona — hulle van hul sondes bekeer.

“Maar kort voor haar dood in 1964 het sy ontnugter gesê: ‘My volk sal eerder sterf as om die knie voor God te buig’!”

“Mev. De Beer het die hersiene manuskrip saamgebring en ons toegelaat om die volledige “vyfde visioen” (die nagaanval op Johannesburg) oor te skryf.

“Na mev. De Beer-hulle se vertrek, het ons die visioen gepubliseer in ‘n nuwe boek waaraan ons op daardie stadium gewerk het, Profesieë oor Suid-Afrika, wat in September 1996 verskyn het. Die opskrif van die gesig was Johannesburg o Johannesburg! (Bladsye 51-52.) Dit is eers in 2001 in ‘n hersiene uitgawe van Die Visioene van Johanna Brandt, opgeneem.”

Hier is ‘n kopie van ‘n gedeelte uit Profesieë oor Suid-Afrika:

Onder is ‘n effens verkorte weergawe van die visioen:

Die Nagaanval op Johannesburg

Oor ’n bloedbad wat in SA sou plaasvind het die Boodskapper aan haar gesê: “Kyk!” Sy het gekyk en voor haar ’n miniatuurkafferassegaai op die grond sien lê. Dan sien sy die begin van ’n staking wat gou-gou dwarsoor die land versprei en hoog bo in die lug hang die letters XL. Alles staan, selfs die groot besighede is gesluit en verlate, niks funksioneer meer nie.

Die stakings is so groot dat die hele land lamgelê word. Terwyl hierdie stak ing aan die gang is, organiseer die swartes in die geheim en kom in een nag bymekaar in Johannesburg. Dan gebeur dit1ge vinnig en onverwags — hulle sny die kragverbindings binne en rondom die stad af.

Hiena, sien sy, vaar hulle die Blanke gebiede in en vermoor ons mense voor die voet. Duisende en duisende gaan sterf in daardie ‘Egiptiese nag’ wat oor die Blankes in Johannesburg gaan toesak. “Toe ek in die visioen die talle verminkte lyke rondom my sien lê, het ek geskok en hardop uitgeroep: ‘Dit kan tog nie wees nie, want daar is nie so baie mense in Jo hannesburg nie!’”

Vanweë die verskrikking van hierdie gesig het Johanna Brandt in een enkele nag heeltemal grys geword. Sy was ook so geskok en verbysterd dat sy vir dae lank nie eens met haar man daaroor kon praat nie.

“Die wyse waarop hulle die Blankes vermoor het, is te afgryslik vir woorde, skryf sy. Soos meer as 150 jaar gelede by Bloukrans, het ek gesien hoedat die swartes Blanke babas aan die voete vat en hulle koppies teen die naaste harde voorwerp vergruis. Die gille was ontsettend. Vrouens en kinders, oud en jonk, is voor die voet afgemaai met gewere, assegaaie, knopkieries, kapmesse of enige soort wapen wat die swartes in die hande kon kry. Mense het probeer vlug, maar is ingehaal, doodgemaak en net so in hulle bloed laat lê. Daar was oral bloed — op die strate, op die sypaadjies, in die huise, woonstelle en winkels.

“Toe die dag breek, het ek gesien hoe die swart hordes in die rigting van Pretoria beweeg.Dit was die teken vir die ander swartes in die land om ook tot die aanval oor te gaan en om in hul eie dorpe die Blankes stelselmatig uit te moor. Sy het ook gehoor hoe hulle onder mekaar na hierdie dag verwys as Our Great Day.

In dié tyd sal Europa, maar veral Engeland ’n hongersnood beleef waarin miljoene gaan sterf.

“Ons sal die land van die toekoms wees. Daar is kosbare minerale in ons grond wat nog nie eens ontdek is nie en wat ons land op die voorpunt van alle ontwikkeling in die wereld sal plaas. Daar is ook nog ander, ongekende rykdomme in die grond (die Krugermiljoene) wat nog deur die Boervolk self uitgehaal sal word. God se seën sal weer op ons rus… Want óns is die uitverkore volk van God…”

In verband met Frik Pretorius se blatante leuens oor Naomi (ons dogter) se ‘buite-egtelike vryery’ met Gustav Müller het Annelize hom soos volg geantwoord:

“Ons het Gustav in Desember 2000 ontmoet toe hulle by familie naby Mosselbaai kom kuier het. Naomi was toe reeds uit die huis. Gustav het daarna elke Desember kom oë wys tot in 2006. Op 11 Desember daardie jaar het ons verneem sy vrou het hom verlaat en was besig om van hom te skei. Nie lank daarna nie is hy in hegtenis geneem en na die gevangenis op Klerksdorp oorgeplaas. Op daardie tydstip het Naomi weer by ons gebly nadat sy haar werk (op Potchefstroom) verloor het, en sy en Gustav het vlugtig een aand ontmoet.

“Terwyl hy in die gevangenis was, het Adriaan hom gereeld gebel om te hoor hoe dit gaan. Aan tafel het hy dan vir ons vertel van die nare omstandighede wat Gustav in die gevangenis verduur. Naomi het toe uit haar eie gesê sy sal graag vir hom teksverse uit die Bybel wil SMS om hom te bemoedig. Ons het nie beswaar gehad nie. Die volgende keer wat Adriaan met Gustav gepraat het, het hy toestemming gevra of hy ook vir Naomi boodskappies mag SMS.

“Toe hy ontslaan en uit die gevangenis vrygelaat is, was hy alreeds van sy vrou geskei. Hy en Naomi het mekaar daarna eers leer ken en is toe later getroud.

“Nugter Denker” (Frik Pretorius) sal maar eendag voor ons Vader moet rekenskap gee vir sy kwaadwillige leuens!” (Tot sovêr Annelize se verklaring).

Van my kant af sal ek net graag by Frik Pretorius wil weet wat het ons dogter se persoonlike verhoudinge met hom óf die Siener se gesigte te doen? Hy gee voor hy is ‘Christen’; ‘n hoog heilige ‘geroepe’ profeet, bid en lees glo elke aand sy Bybel, maar aarsel nie om ‘n kwaadwillige en valse skinderstorie oor medevolksgenote te versprei nie. Waar is sy naasteliefde? En hoe rym hierdie optrede van hom met wat daardie einste Bybel aan hom voorskryf? Lev. 19:16 “Jy mag nie as ‘n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. En 1Kor. 5:11 “…maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.”

Wat Siener betref: op 10 Augustus 2013 skryf Pretorius: “My herhalende vraag was: Gee vir ons die visioen waarin Siener die NVDLM beskryf het”.

Hier is my antwoord:

Siener het by geleentheid gesê dat terwyl ons onder ‘n swart regering is, sal ons die vyand se hand al hoe swaarder op ons voel neerdruk. Dit sal ook ‘n tyd van stikdonkerte wees; ‘n tyd waarin daar bloedige opstande en geweld spesifiek ook in Johannesburg sal plaasvind; maar dit sal ook die tyd wees wanneer ons ‘n “Tweede Bloedrivier” gaan beleef.

Maar daardie geskiedenis wys vir ons dat vóórdat Andries Pretorius-hulle by Bloedrivier die oorwinning kon behaal het, moes hulle éérs deur ’n Bloukrans, Weenen en Moordspruit gaan. Dit sal nou weer die geval wees.

Skaars twee dae na die begin van die geelperskreën, in die nanagure van 17 Februarie 1838, word die Trekkerlaers deur bloeddorstige barbare oorstroom. Die aaklige tonele wat hom daar afgespeel het, sou Sarel Cilliers-hulle eers met ligdag die volgende oggend ontdek; en by die aanskoue van soveel verminkte kinderlykies, het hy met ontblote hoof sy hande na die hemel opgehef en uitgeroep: “O God, sal die bloed van die suigeling dan nie gewreek word nie!”

Dieselfde verskrikking van daardie wroeging en smartkreet, wag nog vir ons by die Tweede Bloukrans, Tweede Weenen en Tweede Moordspruit. En andermaal (as ons Siener reg verstaan), kan dit wéér in die tyd van die geelperskereën gebeur (15-28 Februarie).

Siener gee vir ons enkele ‘leidrade’ en ‘tekens’ van wanneer, wáár en hoe hierdie Tweede Bloukrans, Tweede Weenen en Tweede Moordspruit moontlik kan plaasvind:

  • Die Dêrde Wêreldoorlog sal al goed op dreef wees as ons dinge begin. (Ongedateer — uit die Boy Musman-versameling).
  • In die rigting na Johannesburg lê ’n groot klomp droë hout van omtrent honderd tree in die rondte Daar staan ’n tafel gedek en daar is koue gestampte mielies in ’n skottel, en ’n skottel koue pap kom ook op die tafel. (1 Augustus 1917 — Johannesburg beleef ‘n geweldige groot kragonderbreking — vgl. ook Johanna Brandt: “Hulle sny die krag af”).
  • Mieliestronke is by Johannesburg aan die brand (bloedige geweld wat daar woed) Van die oostekant kom wilde makoue en trek in dieselfde rigting as wat die vuur gebrand het (‘wilde makoue’ is buitelandse terroriste wat ook aan die gewelddadigheid kom meedoen). En aan die oostekant kom ’n ry kafferassegaaie uit (die aanval word deur swart hordes gelei/uitgevoer). Van oos na noordwes gaan groot en klein rooi beeste uit. (Die groot en klein rooi beeste is ‘n aanduiding van die kommunistiese ANC en EFF se betrokkenheid — 1 Oktober 1917).
  • Hy sien ‘n ‘misvuur brand in Johannesburg’. (6 Maart 1914 — weereens is daar geweld in die goudstad, maar nou vind dit in die aand/nag plaas); want destyds en tot vandag toe nog, is dit algemeen bekend dat wanneer swartes saans van die werk afkom, word daar in die lokasies misvure (Omdat vuur in Siener se gesigte áltyd ‘n simbool van geweld is, dui ‘misvure’ op geweld gepleeg deur swartes in die aand).
  • Dis aand, en ek staan op die stoep van ’n huis in Johannesburg, dis ’n mooi aand, stil en rustig, dan draai ek om om te gaan slaap. In die nanag skrik ek wakker, en hoor drie dinge — geweerskote, honde wat blaf en mense wat gil — toe weet ons emmer bloed het omgeval (Ongedateer).
  • Dit sal skielik en onverwags gebeur (ook volgens Johanna Brandt), want ek sien vroue vlug uit hul huise — die deure en vensters staan nog oop en die gordyne waai na buite… (Ongedateer — uit die Boy Musman-versameling)
  • Ek sien ’n klomp swartes halflyf uit die gras orent kom. Hulle is almal met gewere gewapen. Ek (die Afrikanervolk) kyk in die bek van ‘n geweerloop. Net toe ek dink hulle gaan my skiet, toe klap ‘n hand skielik die geweerloop weg en hulle skiet na die anderkant toe waar ander swartes hardloop (Ongedateer — uit oom Paul Prinsloo se versameling).
  • Siener gee dan vir ons ’n beskrywing van hoe die Derde Boererepubliek daar sal uitsien — “Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk (by Bloedrivier was daar ook ‘n wonderwerk) gebeur en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye volk en is daar weer vrede en voorspoed…”

Wat meer moes Siener gesê het om Frik Pretorius daarvan te oortuig dat ‘n NVDLM ons voorland is?

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: