Slaan oor na inhoud

ART 109 2018-05-14: NVDLM (b) – Doel daarmee uiteindelik ontbloot?

2018/05/14

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Voor ons met vandag se artikel kan begin moet ons eers ‘n wyle terugkeer na die vorige een om twee aansluitingspunte met vandag s’n te kan vasmaak.  Die eerste is dat mnr. A. Snyman sy eie organsiasie in die voet geskiet het met sy “Antwoord aan Frik Pretorius” op 22-12-2013.  Of eintlik moet ek dit uit die mond van ‘n ou vriend só stel: “…Dit is nie net jouself in die voet skiet nie, maar jou been wegblaas…”

Mnr. Snyman het homself in hierdie skrywe uitgewys as ‘n bedrieër, ‘n leuenaar en ‘n opportunis soos min. Die rede waarom ek dit hier noem is dat hy daarna ‘n brief aan my gestuur het met die titel “My finale antwoord”, en, soos hy só sarkasties in sy brief voorstel heg ek dit hieronder aan om die leser die geleentheid te bied om vir homself te kan oordeel hoe ‘n man sy eie reputasie meteens kan vernietig…deur sy leuens, bedrog en valse aantygings in die eerste skrywe in die tweede een te probeer toesmeer met nog meer desperate deursigtige leuens en bedrieglike voorstellings, maar ook deur die skep van valse persepsies deur ‘n druppende sarkasme daarop toe te pas.

‘n Persepsie is maar dieselfde as ‘n illusie en ek is bevrees die Suidlanders gaan op ‘n dag uitvind dat hulle nog heeltyd agter ‘n illusie aanhardloop wat hy gebring het, want die Britse MI het dit geskep, en hy hou dit nou seker al in die dertig jaar soos ‘n bloederige geelwortel voor hul neuse, maar sonder om enigsins enige ontsnaproete daaruit voor te stel óók!

Hy haal ook maklik ritse Bybelversies buite konteks aan om te “bewys” hoe sleg en boos ek is, en hy doen dit blykbaar nou met mnr. Lukas Swart van AKSKA ook, maar kom ons krap net ‘n bietjie dieper om te sien wat spring régtig hier uit.  Wie oë en ore het sal verstaan wat ek hier vra.

Ek het iewers op hierdie blad in ‘n artikel gesê dat die God wat ek én my volk aanbid nie bloed drink nie, so waarom dan hierdie verskriklike beheptheid met bloed en bloed en afgekapte ledemate asof die Boervolk ‘n soort slagoffer is vir (wat?), want hy sê nie.  Hy maak ook geen voorstel van enige ontsnaproete uit hierdie Boere-bloedbad wat so vol van rand tot rand van die slagskottel lê nie.  Het hy, wat die Bybel so goed ken, en sy medewerkers dan nog nooit gesien, en verál verstaan wat Jer. 7:21-23 vir ons sê nie?  En hoe Jer. 7:24-26 daarmee koppel nie? Slagoffers en strome bloed is nie vir ons Vader aanvaarbaar nie mnr. Snyman, en Hy gaan diegene uitdelg wat dit wil onderhou en so graag deel wil hê daaraan! Pasop, wees gewaarsku!

JER 7:21  So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel:  Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en  eet vleis.
JER 7:22  Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie.
JER 7:23  Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik:  Luister na my stem, dan sal Ek vir julle ’n God wees, en julle sal vir My ’n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel,  dat dit met julle goed kan gaan.

JER 7:24  Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.
JER 7:25  Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot vandag toe het  Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat;
JER 7:26  maar hulle het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul nek verhard;  hulle het dit erger gemaak as hul vaders.

Maar in elk geval, die algemene trant van die brief drup absoluut van ‘n kleinlike sarkasme en leedvermakerige venyn.  Daar is geen poging om tersaaklike feite op die tafel te plaas sodat daar op ‘n volwasse en gebalanseerde manier na ‘n gesamentlike oplossing vir almal gesoek kan word nie, net maar ‘n geraas sonder end.  Die algemene indruk wat ek van hierdie brief oorgehou het is dat dit spreek van ‘n kleinlike leedvermaak, asof hy vir my wil sê:  Aaaag ou Frikman, wê-pê-pê, jy kan tog niks hieraan doen nie…!  Miskien kan ék niks hieraan doen nie, dit is sekerlik so, máár die Vader wat my kant van die Boervolk aanbid kan wel, want u sien (en ek het hieroor geskryf op hierdie blad) God het nog ‘n paar skuiwe in hierdie skaakspel oor!  Die leser sal in die laaste paragrawe van hierdie artikel sien hoe minstens twee van hierdie sigbare skuiwe lyk.  U sien, ons het juis hierdie visioenêre verhaal ontvang om dit aan ons uit te wys. (die regte een en nie die een wat Snyman voorhou nie!)

Maar dit is hoe die persoon lyk wat die NVDLM gebring het en nou nog met alle mag en mening probeer bevorder.  As hierdie ‘n toets vir eerbare manlikheid en eerlikheid was het mnr. Snyman dit ongelukkig jammerlik gedruip.  En ja, dit is ook my laaste woord hieroor mnr. Snyman, ek glo nie dit is na dese vir my nog nodig om met hierdie argument aan te gaan nie, en soos dit is stel ek in elk geval nie regtig belang daarin om so te doen nie.  Ek het ook nog nooit regtig nie, maar dit vorm deel van my poging om Waarheid te laat seëvier en ek glo ons het nou daardie punt bereik waar ek dit kan los soos dit is.  Die res hiervan is vir die rekening van die individuele lede van my volk self, en die Gees sal besluit wat Hy verder dáármee wil maak.

Wat dit betref wil ek dit hier stel dat ek baie sterk in die krag van Godgegewe simboliek glo, en so sien ek juis op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, ‘n ongelooflike sterk stuk simboliek wat dalk selfs as “onwetende profesie” in eie reg bestempel kan word. Een van die lede daar versterk Elsa Muller in haar strewe om Waarheid op haar blad te laat seëvier met ‘n sekere simbool wat in alle opsigte absoluut teen ons volksvyande profeteer.  Dit bestaan uit ‘n leeu se kop en gesig met ‘n deurvorsende kyk in die oë, en met hierdie woorde daarby:  “…The Truth is like a lion.  You don’t have to defend it. Let it loose, it will defend itself…”.  Nou, ons almal weet wat sy hiermee bedoel, na wie hierdie Leeu op die simboliese vlak verwys, en wat natuurlik ook dié Bringer van Waarheid is.  Profeteer hierdie dame dalk onwetend óók oor die oorwinning waarna beide Elsa Muller en myself streef in wat ons doen? Kyk, daar is geen manier hoe sy dit kon geweet het nie, maar dit is vir my baie interessant dat beide Elsa Muller en myself nogal in Augustus onder die teken van die leeu gebore is óók.  Ek wil nie te veel hiervan maak nie, want ons tree baie beslis nie in eie krag en wysheid op nie, en die krediet vir die oorwinning wat deur hierdie simboliek uitgewys word is nie ons s’n nie, maar ons poog tog elkeen om afsonderlik en op eie manier ons volk met Waarheid rondom Siener te bedien.  Ek kan dus in alle opsigte sê dat die twee afsonderlike pogings op simboliese vlak deur hierdie teken van die Leeu saamgebind word in die Krag en Waarheid waarvoor ons Vader so bekend is.  Hy is die ware en regte Leeu en sy en ek stel dus maar net die proses om Waarheid te laat seëvier simbolies voor.  En ook hier het die Gees natuurlik die laaste sê!

Maar daar is ook ‘n ander rede waarom ek hier na mnr. Snyman se twee skrywes aan my verwys.  Iemand stuur vir my ‘n artikel wat skynbaar deur mev. Annelize Snyman geskryf is.  Ek is nie seker van die datum nie, maar dit is blykbaar op die 11e of 12e Mei 2018 gepubliseer.  Hierdie artikel bring in elk geval ‘n verandering na vore in die Snymankamp se normale manier van doen in dié sin dat hier skynbaar ‘n verdeling in doelwitte sigbaar word. Mnr Snyman spits hom blykbaar nou toe op die afstuur van giftige pyle op mnr. Lukas Swart en myself om ons op die persoonlike vlak af te kraak en te diskrediteer, terwyl mev. Snyman sogenaamde “spin” in die artikel toepas om die aandag weg te trek vanaf die NVDLM na sekere “ander gebeure” rondom ons. Die feit van die saak is egter dat Die NVDLM nie asof weg van hierdie dinge geplaas kán word nie, maar dat juis hierdie “ander gebeure” daarop gemik is om die NVDLM uiteindelik moontlik te maak.  Hierdie “ander dinge” is baie doelbewus deur ons volksvyande beplan om so te gebeur, en dit word op ‘n daaglikse basis verder ontwikkel en onderlangs gestook, en die doel daarmee is om die politieke drukgang te skep wat die hele land uiteindelik by die NVDLM sal uitbring.  Sy waarsku dus verkeerdom teen die werklike probleem!  Die titel van mev. Snyman se artikel is “Die Doringbosregering” en ek heg dit hieronder met volle erkening aan as ‘n verwysingsbron vir hierdie artikel.  Dit dien verder vermeld te word dat die afleidings wat rondom hierdie “doringbosregering” gemaak word op ‘n visoenêre basis totaal en al verkeerd en onvanpas is.

Wat die NVDLM (b) betref wil ek graag só begin:

As ek in die 1930’s vir ‘n lid van die Ossewa Brandwag (OB) sou gesê het dat sy beweging in opdrag van genl. Jan Smuts deur die destydse Militêre Intelligensie gestig en beheer word sou hy vir my gesê het: Jy is heeltemal mal man, en dan sou hy my aangerand het. En hy sou, want hulle was baie agressief daardie mense.  Maar so het hierdie beweging uiteindelik platgeval toe dit aan die lig kom dat Jan Smuts dit deur MI gestig en beheer het om inligting te kry en om hierdie regse groep te bestuur.

As ek in die vroeë 1980’s vir ‘n lid van die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) sou gesê het dat sy beweging in opdrag van mnr. John Vorster deur Nasionale Intelligensie en Militêre Intelligensie gestig, en deur ‘n staatsagent in die persoon van mnr. E Terre’Blanche beheer word, sou hy vir my gesê het: Jy is heeltemal mal man, en dan sou hy my aangerand het.  En hy sou, want hulle was baie agressief daardie mense. Maar so het hierdie beweging uiteindelik platgeval toe dit aan die lig kom dat John Vorster en MI dit gestig en beheer het om inligting te kry en om hierdie regse groep te bestuur.

Maar as ek vandag vir ‘n lid van die Suidlanderbeweging (SL) sou sê dat sy beweging deur Militêre Intelligensie en die Broederbond gestig is en dat die idee met die beweging is om ‘n groot rassekonflik in Suid-Afrika aan die brand te steek, sodat die Engelse soldate in Siener se verhaal ‘n rede kan vind om hier te kom ingryp en die regering oor te neem, sál hy vir my sê: Jy is heeltemal mal man, en dan sal hy baie ernstig raak en vir my bid dat die Here asseblief tog my oë moet oopmaak sodat ek óók die afgekapte stukke ledemate en die massas Boerebloed sal sien wat verspil gáán word. En ek moet tóg aansluit sodat ook ék deur die gevaarlikste gebiede in Suid-Afrika na veiligheid kan vlug die dag as dit gáán gebeur. En intussen duisende rande spandeer op dinge wat die topbestuur bevoordeel.

En ek probeer regtig nie sarkasties wees as dit so stel nie, want hierdie onverklaarbare vrees van die SL vir die swartmense is die kern van die probleem, en die skeppers van die NVDLM het dit absoluut meesterlik in hul beplanning ingebou. My probleem hiermee is eintlik almal van ons se probleem, want hierdie onredelike vrees besit die potensiaal om die hele Boervolk in ‘n kunsmatige rasseoorlog in te trek.

Ek het al baie gewonder wat die werklike doel met hierdie vals visoen kan wees, en ek glo die wrede werklikheid daarvan het einde ten laaste vir my oopgegaan.  Daar word so iets beplan, en die voleindiging daarvan kan dalk tussen nou en kort na 30 Augustus 2018 oor ‘n niksvermoedende Boervolk losbars, maar dit lyk nie heeltemal soos Snyman en Kie dit aan ons voorhou nie.  Ek sal hieronder verduidelik, maar ek dink ek het uiteindelik, na heelwat dink en bespiegel, dalk die rede gevind waarom en hoe daar Engelse soldate in Suid-Afrka sal wees as Siener van Rensburg se visioenêre verhaal begin.  Die NVDLM is juis geskep om hulle hierheen te bring.

Die spilpunt waarop al hierdie stories en pogings draai het met ‘n redelose angs te doen wat sommige Boere vir die sogenaamde Swart Gevaar in hul ronddra.  Die NVDLM word meesterlik fyn gebruik om nie net hierdie vrees aan te wakker nie, maar ook in stand te hou.  Daar is geen werklike rede hiervoor nie, en tot die Gees se bemoedigende woorde om niks te vrees nie kan nié hierdie onredelike vrees besweer nie.  Hulle vergeet absoluut alles van Vader se Beloftes en verval in ‘n verlammende vrees vir ‘n illusie wat in hierdie verband deur Snyman en Kie aangeblaas word. En ek dink die woorde van mnr. Lukas Swart van AKSKA spreek presies hiervan waar hy op Elsa Muller se FB blad gesê het: “…Wanneer jy die verskil tussen geloof en vrees verstaan, sal jy weet dat vrees ’n baie sterk geloof is…”  Miskien verdien mnr. Snyman tog krediet vir “iets”, want dit was hy wat hierdie verskriklike groot vrees kom skep en tot ‘n selfstandige allesoorheersende sterk geloof aangeblaas het.

Die vraag is nou hoe dit kan gebeur soos ek beweer, en dan ook wat ek verwag bes moontlik gáán gebeur.  Om dit te kan verstaan moet ons eers vlugtig terugkeer na die AWB se “inval” in Bophuthatswana in Maart 1994. Die agtergrond hiervan was dat die De Klerk groep Uitverkopers, saam met hul Engelse base en dié se vennote in die Amerikaanse regering*, se planne om die land aan die ANC te oorhandig besig was om die wind van voor te kry.  (Pres Trump noem dit die “Deep State”) Die probleem was dat een van die die TBVC state, wat Oud-Pres. PW Botha geskep het, in die pad van hul planne gestaan het.  Al die leiers van hierdie state het ingestem om aan die algemene verkiesing van einde April 1994 deel te neem behalwe Pres. Lucas Mangope van die Republiek van Bophuthatswana.  Hy wou nie van sy land se onafhanklikheid afstand doen nie, en die AWB is toe gebruik om sy afsetting te bewerkstellig.  Dit is skynbaar gedoen deur aan die AWB lede te vertel dat Lucas Mangope ‘n goeie vriend is, en dat sy land deur die aanstigting van onlusgeweld deur terroriste beset gaan word. Dit sou van die AWB afhang om met hul militêre vermoë te gaan help keer en te skiet om dood te skiet as dit daarop aankom.  Die agent provocateurs wat hiervoor verantwoordelik was het egter terselfdertyd aan die Bophuthatswana weermag en polisie gesê dat ‘n groot groep blanke lede van  die AWB hul land gaan binneval en oorneem.  Hulle is aangeraai om te skiet om dood te skiet waar hulle hierdie Boere ookal aantref.  Almal weet wat daarna gebeur het.  Mangope is uit sy pos ontruim en die mense van Bophuthatswana het wel aan die algemene verkiesing deelgeneem soos deur De Klerk, Groot Brittanje, die VSA en die ANC agteraf in die geheim beplan is.  Die AWB het kort hierna platgeval toe dit uiteindelik aan die lig gekom het dat mnr Terre’Blanche inderdaad ‘n staatsagent was.

Maar hier moet ons ook eers kennis neem daarvan dat elkeen wat ‘n lid van die AWB wou word ‘n aansoekvorm moes invul.  Die voornemende lid moes, soos dit maar op enige aansoekvorm vereis word, sekere persoonlike inligting daarop aantoon.  Dit is my oortuiging dat hierdie aansoekvorms deur sielkundiges van die voormalige SAW opgestel is en dan ook op so ‘n wyse dat hulle sekere “dieper” persoonlike inligting daaruit kon aflei.  Dit het die groepering van persoonlikheidstipes in spesifieke “eenhede” moontlik gemaak.  Die vraag ontstaan nou wat van hierdie lêers geword het na die AWB se ondergang?  Wel, dit is bekend dat die AWB deur ‘n paar lede van NI en MI gestig is, en omdat dit as ‘n para-militêre mag geklassifiseer is, is dit net logies dat daardie lêers nou nog iewers in ‘n weermagargief gestoor word.  Ek glo die inligting in hierdie lêers is gebruik om sekere mense uit te soek wat in militêre terme as “die bang soort” bestempel kan word, en om hulle deur die regte propaganda te teiken om uiteindelik die SL te kon stig.

Nou kyk, ons het ‘n bepaalde idee van wat ons, volgens die NVDLM kan verwag “gaan gebeur”, en dit is herhaalde kere al uitgewys dat dit prakties nie regtig moontlik kan wees nie.  Dit het later selfs ‘n punt begin bereik waar almal nog maar net die kop geskud het oor Snyman se “regse stiksienigheid” om die NVDLM nog steeds te propageer.  Maar wat van as ons die werklike doel met hierdie vals visioen misgekyk het en hierdie kliek eintlik nog heeltyd vir ons stomme naïwiteit sit en lag?  Want ek glo dat die doel werklik is om ons volk uit te wis, maar ek “weet” ook nou dat dit darem nie regtig met kapmesse gedoen sal word nie.  Hierdie afgryslike wreedheid is ingebring om vrees op te wek en, soos Lukas Swart gesê het, dit in ‘n vaste en onwrikbare geloof te verander wat uiteindelik tot die ontstaan van die SL gelei het.

En nou kan ons weer terugkeer na mev. Annelize Snyman se artikel, want die “ander probleme” waarna sy verwys is deur dieselfde groep mense geskep wat die Suidlanderbeweging beplan en begin het.  Ons kan in hierdie opsig sien hoedat ‘n rasgedrewe politieke drukgangsituasie geleidelik ontwikkel het tot waar die blanke grondeienaar tans op die punt staan om sy eiendom deur wetgewing te verloor.  Ons weet nou dat die Grondwet baie waarskynlik op 30 Augustus 2018 verander sal word om dit moontlik te maak, en dit bied die ideale geleentheid vir ons vyande om ‘n rassekonflik te skep wat Engeland in staat sal stel om die landsregering te kan kom oorneem…en dan moontlik ‘n “oop jag seisoen” op die gelowige Boervolk onder hul beskerming aan te stig.  Die leser wat ons geskiedenis ken sal onmiddellik weet dat die Engelse presies dit tydens die Tweede Vryheidsoorlog gedoen het…en hulle kan dit dalk net binnekort weer probeer!  Ek twyfel egter of dit regtig die plan is, ek dink nogal dat hierdie monsters ander idees het, maar kom ons kyk hoe so iets moontlik kan werk, en dan veral na die begindeel daarvan, want dit loop oor na wat ek nou verwag gaan gebeur.

Baie van die lesers sou, soos ek, ‘n omsendbrief van ‘n organisasie met die naam Toekomsvonk op 5 Mei 2018 ontvang het.  Ek ken nie hierdie groep nie, dit is die eerste keer wat ek van hulle hoor, maar ek plaas ‘n aanhaling daaruit om my punt te kan maak.  Let op hoe die klem van ‘n moontlike voedseltekort (wat glad nie by die implisiete agressiewe strekking van die res van die omsendbrief inpas nie!) binne ‘n paar woorde eskaleer tot ‘n openlike dreigement van aksie.  Hulle stop hier ook maar net kort duskant die begrip “geweldadige aksie”.  (As die leser Snyman se “Antwoord aan Frik Pretorius” by die vorige artikel deurgaan sal u sien hoe “slim” hy die idee oordra dat ons voor ‘n tweede Bloedrivier te staan gekom het en hoe hy sy lesers op ‘n baie subtiele manier kondisioneer om te aanvaar dat hulle (die SL met ander woorde) gewoond moet raak daaraan dat daar weer Boerebloed gaan vloei tot by daardie punt. Sie! altyd die bloed en bloed en bloed! Ek dink dit is siek!)

‘…Ek doen n dringende beroep op alle boere om sterk aksies te oorweeg om die proses  te stop. Indien die gronddiewe nie wil leer nie moet hulle die harde realitiete van ‘n voedsel te kort voel.
Ek beskou hierdie as ‘n ernstige krisis en ‘n aanslag op die huidige Grondwet.  ToekomsVonk doen ‘n beroep op die partye wat daarteen gestem het om hulle te onttrek uit die parlement. Dit is duidelik dat die gronddiewe nie gaan luister na 83 Parlementslede nie.
Hierdie stap van die ANC en EFF is ‘n oorlogsverklaring en ‘n aanval op die wettige eienaarskap van die burgers van Suid- Afrika en sal ons as burgers geen  ander keuse hê as om onsself voor te berei vir die ergste nie.
‘n Dringende krisis beraad moet gereël word sodat ‘n teen plan aksie binne 60 dae gereed kan wees. Die tyd het gekom om nou op te staan.  Massa aksie is nou van kardinale belang.
Diegene wat enige verset aksie kelder is die verdelers en die ondersteuners van die gronddiewe. (my beklemtoning deurgaans)
ToekomsVonk en die Federasie van Minderhede sal binne die volgende 48 uur, plek, tyd en datum van so krisis beraad bekend maak….”

Nou, ek probeer nie hier beweer dat hierdie mense besig is om ‘n rebellie aan te stig nie, maar dit kan wel so geïnterpreteer word deur mense wie se geloof vrees is, en veral as hul verleiers hul op daardie basis begin oproep na so ‘n krisisberaad toe.  Hierdie omsendbrief maak my in daardie opsig nogal wonder wat die doel hiermee regtig kan wees. Kan die leser byvoorbeeld dink wat kan gebeur as so ‘n beraad van swaargewapende SL lede naby ‘n (swart) politieke brandpunt soos byvoorbeeld Diepkloof moet plaasvind, en as dit by hierdie reeds senuagtige mense ingeprent word dat daar dalk moeilikheid kan kom met die “swartes in die omgewing”, en as dit dan so gebeur om hulself te verdedig so goed en doeltreffend hulle kan?  Veral as dit dan ook nog aan die “swartes in die omgewing” gesê word dat ‘n groep blanke Boere hulle dalk kan kom aanval, en as dit gebeur, wel manne, ons het mos AK47’s waarmee ons kan saamspeel, dan nie?  Sien u wat ek probeer sê, dat die “plan” van Maart 1994 met die AWB net so suksesvol oorgedra kan word na die hudige SL “iewers” in 2018?  Ons is nou nie meer in die 1980’s waar die AWB se kampanje gou onder beheer gebring is deur ‘n “blanke SAW” nie, en dit sal ‘n groot genoeg rassekonflik laat ontplof wat die Engelse sal toelaat om die regering te kom oorneem soos per hul ooreenkoms met die ANC kort voor die vorige algemene verkiesing.  Ek het hierdie ooreenkoms behandel in my Art 089 van 2016-05-17 Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria!

Die hartseer punt hier is egter dat ‘n groot klomp blankes van veral die SL onnodiglik gaan sterf.  En ons weet ook nie hoe wyd so ‘n konflik onmiddelik kan uitbrei en ander onskuldige blankes betrek nie.  En ja, moenie dink dat die SL se leierselement by die volgelinge sal wees nie, hulle sal veilig  op ander plekke wees.

Op hierdie punt ontstaan egter een van twee moontlikhede.  Ek glo nie die eerste een gaan noodwendig gebeur nie, maar die Engelse kan die media heeltemal toemaak hierna sodat geen nuus kan uitlek nie, en kan dan die “massas” onder hul beskerming op ons loslaat.  Hoe keer ‘n volk so iets?  Snyman en Kie doen nêrens enige moontlike oplossings aan die hand nie en ek het in die verlede al gevra waarom nie.  Hulle vertel oor en oor van hierdie bloeddorstige aanslag wat kom, en u weet nou dat die doel daarmee is om ‘n nuwe geloof genaamd “vrees” te skep, maar dit is dit.  Ek dink die enigste haalbare manier om op ‘n onmiddellike basis deur so ‘n aanslag te kom is om by jou huis te bly en dáár die aanslag saam met jou bure af te slaan. Ons het miskien net ‘n klompie handwapens, jaggewere en tuinvurke, maar het nogtans genoeg slaankrag om dit te kan doen.  Hulle het nie almal vuurwapens nie en dit sal waarskynlik net ‘n “flash attack” wees wat ‘n kort rukkie sal duur.  Ek het ook al elders op hierdie blad die logistieke probleme wat hulle sal ondervind uitgewys en so ‘n masa aanval op ons sal dus nie so eenvoudig kan wees as wat Snyman probeer sê nie. Maar, wat u ookal doen, MOENIE VLUG nie, want dan sal u definitief uitgehaal word.  Ons sal weet wanneer om so iets te verwag, want as die SL, of hierdie Toekomsvonk, ‘n datum afkondig vir so ‘n krisisberaad, en ook die plekke daarvan bekendmaak, sal ons weet.  Daardie dag gaan niemand nêrens nie, u bly by die huis en beskerm u gesin saam met u vrou.  En as u moet ry kan u by die naaste blanke woonbuurt indraai en daar gaan help (indien dit ooit nodig sal word).

Ek twyfel egter sterk of dit die geval gaan wees, want op ‘n logiese en praktiese basis sal die Engelse eerder twee vlieë kort namekaar wil doodklap hier.  Dit sou ook meer sin maak in terme van die visoenêre verhaal as hulle eers van die “massas” ontslae raak en ons “spaar vir later”.  Die Britse vorstehuis is baie diep betrokke by die “Eugenics” se verklaarde doelwit om 5.5 miljard mense wêreldwyd uit te wis en die kanse is dus 100% dat juis hulle die virusse gaan gooi waarmee hulle die swartmense wil uitwis. Prins Phillip, kweenie se handperdjie, is bes moontlik die hoofleier van hierdie groep.

En dit bring ons by die vyand se Plan B om ons uit te wis, want dit is inderdaad wat hulle volgens die visioenêre verhaal wil doen.  Hulle sal die konserwatiewe blanke groep hierna in twee Volkstate probeer vaskeer waar hulle met ons sal kan maak wat hulle wil.  Behalwe natuurlik vir een of twee kinkels in hul kabel, waarvan die grootste een ongetwyfeld die Traktate van 1914 is wat die “rebelle” met Duitsland gesluit het.

Siener het hiervan gesê, en hier haal ek soos volg uit my eerste boek aan: “… Raath haal Boy Mussmann in hierdie verband soos volg aan in “Siener van Rensburg en die Rebellie”, Voetnota’s Deel 2, nota 803: “Nege-uur die more kom genl. Manie Maritz by ons aan met burgers en kanonne. Genl. Maritz is ‘n geharde man, maar sy hart het gebloei net soos baie van ons se voete, toe hy sien hoe ons klere verskeur is en hoe ons vervolg is deur ons eie Afrikaners saam met die Engelsman. Oom Niklaas sê, dat ons nie Maritz se hulp nodig het nie, ons is deur en ons doel is verwesenlik. Genl. Maritz was onkeerbaar. Oom Niklaas sê: ‘Nee, laat staan maar die Botha-troep. Ons is die redding van die volk, selfs van die wat agter ons gejaag het.’”  (my beklemtoning)

Die laaste stukkie waarna ons hier moet kyk het met die komende smeltkroes te doen. Nou kyk, niemand kan met groot sekerheid sê wat alles met, en rondom, die swart groep gaan gebeur totdat die regering van die dag finaal pluiens nie.  Maar die smeltkroes is ‘n heel ander saak en dié het ek in groot detail kon beskryf in my eerste boek, Wat is die Waarheid?  Die smeltkroes vertoon ‘n hele paar verskillende fasette (soos in groepe mense, plekke en gebeure) maar die oorhoofse verhaal dui aan dat die vyand die westelike dele van die Vrystaat en Noordwes in ‘n doodsakker wil verander.  In Noordwes gaan hulle ‘n linie (nuwe) blanke SAW soldate ontplooi vanaf Bloemhofdam in die suide tot by Zeerust in die noorde.  Die idee is dat die mense wat vanuit veral Gauteng en Noordwes na die westekant toe begin vlug van agteraf teen die linie soldate (wat Siener beskryf as ‘n heining) vasgedruk en uitgewis word.

My raad is daarom aan almal in die Noord-Vrystaat, Noordwes en Gauteng: Wat u ookal doen, moenie na die westekant toe vlug nie, want u vlug reguit in ‘n dodelike hinderlaag in.  U gaan baie beter doen om vanuit Gauteng en Noordwes na die noorde, noordooste en selfs die ooste te vlug.  Die idee is om in die gebroke bergagtige gebiede in die noorde en noordooste te gaan wegkruip totdat die gevaar verby is.  Dieselfde geld vir die mense in die Vrystaat, maar hulle sal natuurlik na die suide en suidoostekant toe moet vlug en gaan wegkruipplek soek.

Hoekom sê ek so?  U moet hier verstaan dat die Engelse net soveel soldate en toerusting hierheen kan stuur en nie meer nie.  Hulle beplan, volgens die visoene, om op die gebied in die westekant van die Vrystaat en Noordwes te fokus, en as ons die gebied waarin hulle moet optree kan “rek” om ook die noordoosteliike deel van Limpopo, Noordelike Provinsie en Mphumalanga, en ook die suidoostelike deel langs die Vrystaat in te sluit sal hulle ons onmoontlik nie kan uitwis nie.  U sien, die groot probleem vir hulle is tyd en mannekrag, want hulle weet die Duitsers is op pad met ‘n massiewe groot militêre mag wat verseker ‘n paar maal groter sal wees as die mag waaroor hulle self beskik, so hulle kan dit nie bekostig om té wyd te opereer nie.  Hulle wil alle teenstand vinnig uitwis om daarna op die Duitsers te kan fokus.  Ons uitkoms lê daarin om in die regte rigtings uitmekaar te spat en die vorming van groepe te vermy, want dan word jy baie sigbaar vir verkenningsvliegtuie en dan kan sulke groepe vinnig uitgehaal word.  En ja, ek glo nie die hele “oorlog” sal veel langer as twee tot omtrent vier weke wees nie, want dit is nie ‘n oorlog as sulks nie, maar eerder ‘n Engelse poging tot ‘n “staatsgreep” teen die Duitsers in Europa en om ons in die proses uit te wis. Ons moet uitgedelg word, want as Verbondsvolk staan ons op simboliese vlak vierkantig in hul bose strewe om Charles as die Antichris aan te stel.

Op hierdie punt wil ek vir die mense wat my vanuit ‘n geloofsbasis oor hierdie planne kritiseer die volgende sê:  Ons Vader het hierdie visioene gegee sodat ons kan weet wat om te verwag.  As daar dan mense is wat verkies om weens hul oordadige vroomheid, of weens hul politieke oortuigings met oogklappe aan deur die lewe te gaan moet hulle maar gaan.  Ek verkies om myself by die vyf wyse maagde te skaar en te lewe om die wonderlike mooi toekoms te sien en te beleef wat Vader deur hierdie visioene aan ons belowe het.  En ek, soos Elsa Muller saam met my, wil soveel van ons mense moontlik saam met ons daar hê!

Groete,

Frik Pretorius.

==============================================

AANHANGSEL 1:

Beste Frik, hier is my finale antwoord aan jou:

Bedaar, my ou vriend, bedaar! Waaroor al die bohaai en hewige uitbarsting? As jy dan nie “Nugter Denker” is nie, vra ek om verskoning. Maar:

Ek het destyds “Nugter Denker” se artikel per epos ontvang met ‘n boodskap: “Kyk wat skryf Frik Pretorius oor jou” – of iets in dier voege. En ek het aanvaar dat dit van jou afkomstig was, want:

1) Die skryfstyl klop nogal met joune.

2) Daar was die gebruiklike aanvalle op my soos dit ook in jou geskrifte en boeke voorkom.

3) Voorts het dit aanhalings bevat wat reeds in jou artikel van 10 Augustus 2013 verskyn het, en

4) dit het ook jou presiese woorde in verband met die NVDLM bevat: ““Ek is nie ‘n mens wat oor myself loop en spog nie, maar ek is baie tevrede daarmee dat dit juis ek was wat uiteindelik ‘amptelik’ bewys het dat hierdie NVDLM (Nag van die lang messe) niks meer as ‘n valse storietjie was nie. Ek dit reeds in 2004 verwerp as ‘n ‘valsheid en ‘n vieslike stuk bedrog’.”

Hoe kon ek dan nog twyfel dat dit jy was?

Ons het daarop reageer omdat dit onwaarhede bevat het – o.a. die skinderstorie oor ons kinders, en wat my vrou net in die reine wou bring.

Ek het “My antwoord aan Frik” persoonlik aan Elsa gestuur omdat sy my gevra het om my kant van die saak te stel, en dis al wat ek woudoen.

Maar ek sal eerbaar genoeg wees om my antwoord aan jou nie ook nog op my webblad te plaas nie.

Want die Vader wat ek dien, verwag van my om nie as ‘n kwaadspreker onder my volksgenote rond te loop nie.

Daarom het ek nog nooit vantevore op enige van jou aanvalle op my reageer nie.

Maar in jou boeke en artikels word my beskouings van Siener voortdurend beswadder, afgekraak en sleggesê.

Soos daardie dag in Desember 2013 toe Celeste van Niekerk van Radio Orania my genooi het om saam met prof. Andries Raath en jou aan ‘n gesprek oor Siener deel te neem, ek het aanvanklik geweier en gesê dit sal net weer op ‘n slegsêery teen my uitloop. Sy het my egter belowe julle sal NET oor Siener praat.

En wat was die gevolg? Julle het daardie aand behoorlik die vloer met my gevee! Dit terwyl ek my deurgaans NET by Siener en sy visioene bepaal het.

Hoekom is dit vir jou so belangrik om my menings oor die Siener gedurig af te kraak? Is dit omdat jy dalk wéét dit hou meer water as wat jou blikbrein uitspoeg?

Ek sien “My antwoord aan Frik” het al klaar weer vir jou die opening gelaat om jou dure plig as “kwaadspreker onder jou volk” op te tree. Dit pryk mos heel bo-aan die artikel op jou blad – of lees ek dalk verkeerd? “Snyman trap uiteindelik in sy eie strik”.  Jy kon dit nie vinnig genoeg aan jou lesers oordra nie, of hoe? Sonder twyfel sal die res van my “antwoord” jou ook nog vele stof bied om vorentoe stringe derms uit te ryg! Hoop jy geniet al die kwaadpratery…

Kom nou, Frikman, laat ons die saak uitmaak, soos die profeet Jesaja gesê het: laat elkeen van ons sy vertolkings van Siener se gesigte ongehinderd en na goeddunke aan die volk deurgee; en Vader Tyd, wat alles uitwys, sal ook uitwys wie van ons reg was en wie nie!

Jy kan nou maar gerus Johanna Brandt se “vyfde visioen” in vrede laat, want, soos dit vir my lyk, is dit nie vir jou bedoel nie!

‘n “Goeie Christen” soos jy sal darem seker hierdie briefie van my aan sy getroue lesers deurgee, of hoe?

Dan net ‘n laaste gedagte: (Ek het dit ook aan Elsa voorgestel):

Ek en my vrou Annelize nooi jou, Frik Pretorius, om ons PERSOONLIK in Ladismith te besoek (nie ‘n afgesant te stuur nie!), dan wys ons aan jou die getikte manuskrip van mev. Brandt se eerste uitgawe van DIE MILLINNIUM wat sy in 1918 gepubliseer het, en wat deur mev. Deborah de Beer aan ons geskenk is met haar besoek in 1996. Johanna Brandt het dit op ‘n ou Remington tikmasjien getik en op talle bladsye met potlood kantaantekeninge gemaak.

Ons beoog om dit eendag, wanneer ons land weer “normaal” funksioneer, aan ‘n museum te skenk; soos wat ons ook met al die kosbare foto’s, persoonlike briewe van Siener se kleinkinders en familie, stemopnames op band deur mev. Ria James (Siener se kleindogter), dokumentasie, koerantknipsels ens., wil maak, sodat dit vir die nageslag behoue kan bly.

Groete

Adriaan Snyman

==============================================

AANHANGSEL 2:

Die Doringbosregering

Al julle mense wat graag in die tronk wil beland of gekke van julleself wil maak, hier is ‘n goue geleentheid om dit te doen.

As ons gedink het dat die Nag van die Lang Messe ons enigste nagmerrie gaan wees, het ons dit ver mis. Daar is groter en boser planne op die tafel, maar die swartes is nie die enigstes wat deel daarvan is nie.

Die meeste Blankes sal ‘n sug van verligting slaak as hulle uitvind dat die DA, die Broederbond en “ander” van plan is om die blanke weer aan bewind te kry, maar dink weer. Niemand dra die belange van die behoudende blankes in Suid-Afrika op die hart nie – allermins die Britte en die Broederbond. Daar is oop seisoen op ons verklaar.

Iemand wat ek gedink het goed onderlê is met wat in die politiek aan die gang is, was verbaas om te hoor dat die Broederbond laaaaankal nie meer eksklusief blank is nie … lankal nie meer nie. Hulle het van elke kleur en geur en soort in hulle midde, kortom, hulle lyk soos die NG Kerk van binne. En hulle eien hulleself die reg toe om oor ons toekoms te besluit.

Danksy Julius Malema se los tong weet ons nou wat agter die skerms aan die gang is en wat beplan word. Deur hom is Projek 2019 nou uit in die ope en die Britte is boos, asook die Broederbond, want sien, hierdie projek is die toppunt van agter die skerms kook en verraai, lieg en bedrieg.

Projek 2019 is in London uitgedink en ondermeer gefundeer deur Johann Rupert, die Oppenheimer familie en Lord Robin Renwick. Die plan is met groot sukses in die laaste plaaslike verkiesings bestuur. Dit het klaarblyklik die rassistiese DA sommige van die mees strategiese metropolitaanse stede, Johannesburg en Pretoria ingesluit, gegee met die hulp van Malema se EFF.

Die uitlap van die 2019 projek het gekom uit ‘n onbewaakte kommentaar deur Malema gedurende die EFF se perskonferensie. Malema het gegil en gejil oor Helen Zille toe hy gesê het: “maar om haar party (die DA) toe te laat om so ver agteruit te gaan, dan is sy niks verskillend van Zuma nie. Sy is besig om Projek 2019 waardeur die ANC verwyder sal word, bloot te stel.”

Die mannetjie het nie geweet wat hy doen nie. Hy het onwetend Projek 2019 bekend gemaak. Slegs Mmusi Maimane kon openlik praat oor Projek 2019 om sy kiesafdeling voor te berei vir die EFF koalisie in 2019. Malema is deur London geadviseer dat hy nie die plan waarvolgens blankes weer die politieke mag gegee sal word, bekend moet maak nie aangesien dit sal maak dat swart stemmers dan teen sy party sal draai.

Verdere betekenis van die mededeling hierbo aangehaal, toon vir die eerste keer dat Malema die DA sien as die hoofspeler in Projek 2019. Malema is besig om meer en meer wisselvalig te raak. Volgens sekere bronne, mense binne Malema se binnekring, is hulle bekommerd oor sy bevoegdheid om koers te hou. Vroeër die jaar, toe hy gedruk was op twitter, het hy geknak en erken dat die EFF weereens sy stemme aan die DA in 2019 sal gee. Hierdie blabse van Malema mag hulle duur te staan kom by die stembusse aangesien swartes nie sal stem vir die terugkeer van die blankes in die regeringstoele nie.

Projek 2019 is daarop gemik om politieke mag in 2019 terug te gee aan die blankes deur gebruik te maak van dieselfde koalisieskikking wat die metros laat oorgee het aan die DA. Die Engelse is nou kwaad, want Malema het water op hulle battery gegooi.

Dit raak ons almal. Wat ons dan gaan kry, is ‘n bont regering soos dit was net voor en net na die oorgawe in ’94 – baie soos wat die NG Kerk vandag binne lyk. Dit sal ‘n regering van verraaiers en rugstekers wees en, soos Siener self gesê het, die blanke, regse, Boer sal erger vervolg word as wat die swart regering dit vandag doen. Dan breek die laaste groot stryd vir die Boervolk aan – om ons eiendom, ons land, wat deur God aan ons gegee is, weer terug te vat van die bontspul, die Engelse en die honde.

Daar is mense wat vas glo dat ons nóú ‘n rewolusie op hande het, ‘n rebellie teen die swart regering. Niks is verder van die waarheid nie. Ons het nie die getalle of die wapens om met ‘n rebellie te begin nie. Daar sal egter mense wees wat dit gaan probeer omdat hulle opgesweep gaan word deur agente van die Broederbond – soos wat met die Boeremag en die mense by Bloemfontein gebeur het. Daar sal vir hulle gesê word dat hierdie tweede rebellie gaan slaag, maar dis nie wat gaan gebeur nie.

ie tweede rebellie gaan wees juis téén die Doringbosregering wat ingestel sal wees deur die DA, die Broederbond, en ander.

‘n Persoon wat met hierdie dinge daagliks werk, sê dat as daar veertig weerbare manne bymekaar is, sal net 3 van hulle wapens hê en net ‘n paar rondtes ammunisie tussen hulle. Nee, ‘n rebellie teen die swart regering gaan daar nie wees nie. Die Broederbond wil graag hê dat ons dit moet glo en dat ons moet deelneem daaraan, want dan kan hulle ons mense toesluit soos wat hulle met die Boeremag gedoen het.

Ons wil duidelik klem lê op die feit dat die Broederbond NIE pro-wit is nie. Dis ‘n spul wat net daar is vir eie gewin. Hulle hark die biljoene in ten koste van die die blankes in hierdie land.

Moenie in enigiets betrokke raak wat gaan oor opstand teen die huidige regering nie. Die Broederbond het reeds hulle “werwers” uitgestuur om te begin kwaad stook. Die swartes, het verskeie mense al by verskeie geleenthede gesê, het nie ‘n probleem met die regse blankes nie, hulle het ‘n probleem met mense wat hulle eie verraai – soos die Broederbond. Die swartes kan in vrede met die regse blankes saamleef. Nou is dit egter op die lappe dat hulle uit die regering gelig gaan word, nie deur die regse blankes nie, maar deur liberaliste en die geldmag.

Daar is ook organisasies wat saamheul met die Khoisan en die susse en die sose en ‘n bontspul bymekaar hark om te baklei vir ‘n stukkie grond. En as jy met hulle praat, is elkeen ‘n leier en ‘n koning en ‘n generaal. Siestog. PW Botha het gesê: “Die enigste iets wat jy van bo af begin, is ‘n graf.”

Siener het gesê ons sal in die bek van die geweer kyk en dan kom ‘n hand en slaan dit weg en dan skiet hulle op mekaar. Ons sal wel uiteindelik die gemors moet opruim, maar teen die tyd dat ons daarmee klaar is, sit die geldmag, Jode, verraaiers, jingo’s en al die ander aasvoëls klaar in die stoele en dan begin die laaste, felste stryd van die Blanke Boer om behoud van sy land. Dit sal die een wees van rebellie en opstand, die wapen opneem en stry vir wat reg en regverdig is.

Annelize Snyman.

==============================================

 

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: