Slaan oor na inhoud

ART 118 2018-11-09 Siener se swart en rooi skoene en swart en rooi vlae.

2018/11/09

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Elsa Muller van die FB blad, Oom Siener van Rensburg – Boodskapper van God, het sekere vrae en opmerkings aan my deurgestuur wat ek dink ‘n breër gehoor regverdig.  Ek begin by die vrae en opmerkings.

Op 7 November vra iemand: “…Siener het gesê hy trek rooi skoene aan.  Wat beteken dit?……”

Ek het op daardie stadium soos volg geantwoord: “…Skoene is ‘n simbool vir regering.  Daar vind twee staatsgrepe plaas teen ons in die verhaal.  Die simbole vir die eerste een is ‘n swart vlag en swart skoene.  Die tweede een word versimboliseer deur ‘n rooi hout wat gekerf word, ‘n rooi vlag en rooi skoene, gevolg deur die smeltkroes…”

Die volgende dag ontvang ek toe ‘n verdere vraag:  “…Elsa, brei uit asseblief…. ons [is] reeds in ‘n smeltkroes.  Wie is swart skoene met swart vlag? Rooi skoene met rooi vlag?…”

Ek wil ok hier ‘n vinnige regstelling vir iemand maak.  Een van die lede het ook die opmerking op die blad gemaak dat die Sjinese se vlag rooi is.  Nou, die Sjinese en hul vlag het geen betrekking nie, maar so word die opportunistiese duimsuigstories van ons interne vyande bevorder en verder versprei, onwetend hier en miskien as gevolg van’n gebrek aan kennis, maar nogtans.  Die punt is net dat die Sjinese absoluut geen rol in die visioenêre verhaal speel nie.  En ook nie die EFF nie, hóór….

My meer volledige antwoord op bogenoemde kwessies is soos volg.

(a) Die smeltkroes:

Dit wat tans met ons gebeur het niks met Siener se smeltkroes te doen nie, want die visoenêre verhaal moet per slot van sake nog iewers in die toekoms begin. Dit vorm egter wel deel van die Britte se beplanning om paniek te veroorsaak om die soort situasie te skep wat hul fisiese oorname van die regering moontlik kan maak.  Ek het hierdie saak in detail verduidelik in ‘n paar onlangse artikels op hierdie blad, maar die idee agter dit is om gewapende blanke optrede uit te lok sodat die Engelse ‘n staatsgreeep kán kom uitvoer.  Die uiteindelike volledige uitkoms van hul beplanning draai in absolute terme daarom dat hulle ons land in besit sal neem en dat hulle (eers) die anderskleuriges en (later) hierna die opregte Boervolk totaal en al moet uitwis.  Al wat hulle wil laat oorbly is hulself (wat die sogenaamde elite van die wêreld insluit)  en miskien, baie groot miskien, die verraaiers onder ons volk.  Wie wil in elk geval met sulke mense saamleef? want niemand kan hulle vertrou nie….nie eers hul vader die Satan self nie!

Wat Siener se smeltkroes betref is dit baie moeilik om ‘n presiese tydstip daaraan toe te ken.  Dit gebeur so min of meer in die middelste deel van die visioenêre verhaal en ons bevind ons op hierdie stadium nog maar in die aanloop tot die verhaal as sulks.  Dit begin by die ondergang van die regering van die dag (en sy tradisionele ondersteunersbasis), en ons moet natuurlik nog by daardie punt kom.  Die smeltkroes in die verhaal lyk ook heeltemal anders as dit wat nou so voortydig as “die smeltkroes” gesien word.  Die verskrikking hiervan is dat dit juis Afrikaanssprekendes is wat gewone, goeie Boere op hol jaag met hierdie afgryslike duimsuigstories wat hulle tydig en ontydig aan ons volk afsmeer.  Dit is juis hierdie verleiers wat ywerig meegewerk het om die huidige swart moordaanslag teen ons te skep en uit te brei, want soos hul pogings vorm dit deel van die oorhoofse beplanning teen die Boervolk.

Maar daar is darem hoop op verandering óók.  Die gebeure in die verhaal rondom die mense “wat blind is”* en wie se “oë oopgaan”, asook hulle wat die “geel klappies” op die brille oplig (sodat hulle die waarheid kan sien) dui aan dat die lede van die huidige SL (die Sappe in die verhaal), uiteindelik sal verstaan dat die NVDLM die basis hiervan is en dat hulle totaal en al daardeur mislei is.  Die wekroep om die SL se koppe so erg teen ons te draai was die skep van die valse persepsie dat ons heeltemal liberaal teenoor die “swart gevaar” staan, en selfs hand om die blaas met die swartmense loop hieroor.  Die gedagte is geskep dat ons saam met die swartes téén die SL-gees werk om hulle te vernietig.  Die persepsie is op hierdie manier gevestig dat die gematigde deel van die Boervolk eintlik “vyande” is en daarom met alle mag en mening teengestaan moet word, en sonder dat die gewone lede van SL dit enigsins verstaan, word hulle in werklikheid medewerkers van die Britse kroon om hul eie volk uit te wis.

Hierdie mense kom uiteindelik terug na ons toe, en kom staan letterlik op hul knieë voor ons en smeek met trane in die oë om vergifnis vir wat hulle aan hul eie volk gedoen het.  En ja, ons praat hier van die fisiese doodmaak van baie onskuldige mans, vrouens én kindertjies, en die moderne weergawe van Siener se Sappe help ywerig om hierdie onskuldige mense dood te maak.  En die ergste hiervan vir my is dat so min van SL se lede skynbaar op hierdie stadium bereid is om vir hulself te begin dink in hierdie opsig.  En ek sê nie hierdie dinge uit sarkasme, of selfs ‘n goedkoop soort leedvermaak, nie, maar wel om betyds te waarsku: Dink asseblief wéér, wie wil tog so iets op sy of haar gewete hê? Dink baie mooi voor u verder deel het aan hierdie afgryslike stuk bedrog en misleiding, want u gaan vir die res van u lewe met hierdie albatros om die nek bly sit, al kry u dan ook hoeveel vergifnis van ons kant af.  Dit is nou nog seker reg so, maar as die datum van die verkiesing afgekondig word moet u maar liewers terugkom na u volk toe.  Die dag van die verkiesing is die absolute keerpunt vir u!

(b) Swart skoene en ‘n swart vlag:

Albei hierdie is simbole vir regering, en die kleur van elkeen verwys hier eerder na die “ingesteldheid” van die Sap-Engelse regering as nét sy ideologie.  Dit geld vir die kleur rooi ook, want die betekenis gaan hier ver verby die blote definisie van “ideologie”.)

Die visioenêre verhaal begin by die ondergang van die regering van die dag van ons tyd, saam met sy ondersteuningsbasis. Daar is geen visioenêre inligting van presies hoe dit gebeur nie, die ding is maar net heeltemal verrot, want ons sien dit stort skielik van bo af inmekaar.  Dit word gevolg deur ‘n blanke algemene verkiesing om ‘n onafhanklike republiek (Volkstaat) in Noordwes in die lewe te roep.

Op hierdie punt moet ons egter eers ‘n bietjie agtergrond vestig, want die politieke omstandighede in Siener se tyd het die tipe gevorm waarop die visioenêre verhaal gebaseer is.  Hierdie politieke agtergrond word sedert die vroeë 1990’s deur ons vyande “rypgedruk” om vir praktiese redes dieselfde te lyk as destyds.  Wat ek hiermee bedoel is dat die voorkoms van vyandige “Boere” teenoor die gematigde en opregte Boervolk kunsmatiglik in ons tyd geskep is.  Die doel hiermee is om ‘n Brits-Sap komplot op te rig wat die Engelse ‘n “rede” sal gee om weer ‘n keer militêr teen ons volk te kan optree.  Hierdie optrede kulmineer uiteindelik in Siener se smeltkroes.

Dit is gedoen deur sekere vrese en angste by ‘n groep van ons mense uit te buit en daardie mense bymekaaar te trek in ‘n para-militêre groep, bekend as SL. Ons ken hierdie siek storie as die NVDLM en al die leuens en bedrog wat saam met dit gegaan het.  En ek plaas die begrip (Suidlander) Boere hierbo in aanhalingstekens om ‘n bepaalde rede: Geen Afrikaanssprekende blanke persoon wat op enige wyse twyfel aan God Almagtig se beloftes teenoor ons volk, en as gevolg daarvan na die krag van die vleeslike arm gryp, kán hom of haarself nog ‘n opregte Boer noem nié!  So ‘n mens kan nie meer aanspraak maak op sy of haar Kindskap nie, want dit is die SL se mees basiese “sonde”: hulle vertrou ons Vader nie meer nie, want hulle gooi dan hul gewig agter ‘n groepie verleiers in wat selfs nie eers huiwer om Vader te laat buikspeeek nie.  Die NVDLM is ‘n valse Engelse politieke bekooksel en dit kom nié van die Heilige Gees af nie!   Ons moet noodwendig organiseer, dit is so, maar dan onder Vader se Almag en Sy leiding, en nié die sogenaamde krag van ons eie menslike organisasies met hul menslike slimmighede nié!  Ons kan nie Sy werk vir Hom wil doen nie, en wie ookal deel het hieraan gaan duur betaal daarvoor!

Die Royaliste (anti-Nasionaliste, Joiners, Verraaiers) van Siener se tyd het bekend gestaan as die Sappe, en hulle het alles in hul vermoë gedoen om ons volk onder die gesag van die Britse troon te kry, en ons daar te hou.  Hul politieke leiers was destyds genls. Louis Botha en Jan Smuts gewees.   Die bepaalde bose gees wat hierdie mense verlei het om die Ryk van Antichris saam met die Engelse owerhede in ons land te help oprig is egter vandag nog werksaam.  Die jongste poging om ‘n globalistiese teenpool vir opregte (politiek-vrye) Boere Nasionalisme op te rig was die skepping van die SL beweging nadat die Broederbond die AWB, wat óók hul skepping was, tot niet laat gaan het.  Die basis hiervan is die uitbuiting van hierdie mense se vrese rondom die “swart gevaar”, en die basiese voertuig hiervoor was die NVDLM.

Nou goed, die volgende gebeur in die visioenêre verhaal, wat ‘n spieëlbeeld sal wees van wat prakties op die grond verwag kan word.  Die “Sappe” in die verhaal, wat ek as die SL geïdentifiseer het, staan in Noordwes as opposisie in die verhaal, maar hulle verloor die verkiesing.  Hul leier loop onmiddellik oor na die Engelse en die groep poog dan om ‘n skyn-staatsgreep teen die wettig-verkose Boereregering van Noordwes uit te voer.  Dit misluk as ‘n poging, want dit word afgeslaan, maar dit slaag wel in die werklike versteekte doel daarmee, en dit is om die Engelse ‘n rede te gee om die “arme Sappe” teen die Boere te beskerm.  Die gepoogde staatsgreep is dus bloot ‘n rookskerm om die Engelse toe te laat om die twee Volkstate militêr aan te val en oor te neem. Die Boervolk van Noordwes se bruin velskoene word na hierdie oorname vervang met swart skoene, want die Sappe dra swart skoene, nét soos hul Engelse base.

Die swart vlag hou verband met Sap-onluste in Johannesburg se strate, waar hulle onder andere ‘n swart vlag vertoon as simbool van waar hulle staatkundig hoort. (Ek gee net die mees direkte visioenêre verwysings hier.)

[553.02] ‘n Klomp mense trek in Johannesburg se strate af.
[022.02] ‘n Vuur brand in ‘n skerm.
[020.01 03/03/15] Baie mense loop vorentoe, met ‘n swart vlag en ‘n wit vlag voor, maar die witvlag is met ‘n skerm toegemaak
[020.02] en ‘n blou steen kom ook uit.
(Dit is die Duitsers wat reeds op pad is hierheen, soos byvoorbeeld ook in [328.02] gesien kan word.)
(en dan)
[538.05] en ‘n bul staan vas wat se hoorns afgezaag is en ek loop om hom los te maak. Alles raak weg.
(Hierdie optrede maak die spreekwoordelike Pandora se kassie oop.

Die swart kleur is kenmerkend van hierdie deel van die verhaal.  Dit verwys onder andere na die afgebrande veld, waar die vuur wat dit doen vanuit die Engelse in Europa uitgaan. Hierdie vuur koppel met ’n (bloed) rooi Engelse bul wat hierheen kom, een van twee sulke bulle.  Die kleur verwys ook na die agteraf boosheid waarmee die Engelse en die Sappe teen ons optree hier.  (En ek wil so ver gaan om te sê dat hierdie beplanning nou reeds gedoen word.  U moet nie die onderduimse boosheid van hierdie mense onderskat nie, hierdie planne sal reeds in plek wees die dag as die visioenêre verhaal begin.)  En ja, die Engelse slaan met alle mag toe en onderwerp die nuwe Boerestaat aan hul gesag.

Die optrede geskied nie bloedloos nie, want ons vind dat die ongevalle onder die mofskape (Boere) beduidende afmetings aanneem.
[468.01 22/12/19] Toe is daar ‘n skêr op ‘n skaap en die skêr skeer die skaap, maar die skaap loop
[468.02] en toe is die skêr op die skaap ze nek en toe veranderd dit in een engelse man ze hand en gezicht.
[573.02] In die Unie staan ‘n wa so half met skaap velle

Die eindresultaat hiervan is dat die Boervolk weereens deur agteraf skelmstreke aan Engelse gesag uitgelewer word.
[222.04] Ek trek my swart velskoene aan.
[270×03] Ik is by Wolmaransstad in (die weste) en ik trek nieuwe veld schoen aan zwart es.

(c)  Rooi skoene en ‘n rooi vlag.

Ek het hierbo verwys na ‘n bul met afgesaagde horings wat losgemaak word.  Hierdie rooi Engelse bul word deur die Sappe ondersteun en hy speel ‘n belangrike rol in die volgende (rooi) aanslag teen ons volk.  Wat hier gebeur (het) is dat die eerste golf Duitse hulp ingekom het en die militêre oorname van die Boervolk kom omkeer het.  Daar word dan ‘n wapenstilstand gereël sodat die verskillende partye met mekaar oor vrede kan beraadslaag.  Die Duitsers en Engelse praat met mekaar in Pretoria en die verskillende groepe Boere by die Noordwesparlement in Rustenburg.  Die rooi hout wat tydens hierdie vredesberaad in Rustenburg met ‘n messie met ‘n geel heffie gekerf word, (simbool vir Smuts en sy Sappe), dui op ‘n Sap-Engelse komplot wat stilweg agteraf teen die Boereregering gesmee word.  Die rooi Engelse bul in Johannesburg word onverwags losgemaak, terwyl ‘n Engelse kanon op dieselfde tydstip stilletjies vanaf Pretoria na Rustenburg vertrek om die Boereparlement aan te val.  Die Engelse en Sappe voer dan onverwags ‘n staatsgreep uit en trek ‘n rooi vlag op.  Die volk kry nou rooi skoene om aan te trek.  Die kleur rooi speel die oorheersende rol tydens hierdie fase, want dit is die kleur van twee (bloedbesmeerde) rooi Engelse bulle wat van Pole se omgewing hierheen kom. Dit is twee Britse generaals met hul gevegsgroepe wat hierheen kom om ons te kom uitmoor.

Ek gaan slegs een enkele visoen hier aanhaal om die lewensverlies onder die Boere tydens hierdie tweede (rooi) staatsgreep aan te toon.
[572×03] Toe verander die vark aan ‘n skaap wat die vel af getrek is.
[573.03] nader hand is die wa rondvol velle.

Almal vlug op hierdie punt halsoorkop na die Westekant toe (waar die Duitsers vanaf Lüderitzbaai in aantog is) en die Engelse en Sappe poog om die vlugtende Boervolk in ‘n hinderlaag tussen Bloemhof en Lichtenburg vas te druk en uit te wis.  Dit is die smeltkroes waarvan Siener gepraat het.  Die Duitsers is op hierdie stadium reeds by Kimberley besig om die Engelse in ‘n finale veldtog aan te val en te verjaag, en ons word kort hierna bevry van die Engelse en Sappe se poging teen ons.

Groete,

Frik Pretorius.

[*Lesers wat beter wil verstaan wat hierdie “blind-wees” en “geel klappies” op die brille beteken kan gerus die visioene in hul elektroniese formaat, asook my werksmetode aanvra en dit vir uself uitsorteer.  Dit is mos soveel beter as om bloot iemand anders se woord te moet aanvaar, dan nie?  Dit is gratis en verniet, en u kan my hiervoor kontak by:  fhpretorius@gmail.com
Ek wil net hier noem dat dit tog só interessant is om te sien hoe vinnig my kritici verdwyn as hulle hulself teen hierdie aanbod van my vasloop!  Man, hulle kry so ‘n snaakse gelerige kleur in die gesig en vlug weg met die hand styf oor die mond gedruk….]

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: