Slaan oor na inhoud

ART 132 2020-05-01 Wat beteken Siener se rooi skoene?

2020/05/01

http://www.sienervanrensburg.com
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

Elsa Muller van die FB blad Niklaas Siener van Rensburg – Profeet van God stuur vir my die volgende: (https://www.facebook.com/groups/427103870673448/)

Chris vd Merwe vra: Die gesig wat Siener gesien het waar hy sy rooi skoene aantrek wat beteken dit?

Dit is belangrik om te verstaan dat die kleure op die ou Transvaalse Vierkleur die basis vorm van die antwoord op hierdie vraag. Daar is egter baie mense wat niks van hierdie visioene af weet nie, en ek antwoord daarom so volledig moontlik.

Skoene is ‘n simbool vir regering in die visioenêre verhaal, en hy (die volk) dra verskillende skoene op verskillende tye daarin. As hy kaalvoet loop beteken dit dat hy nie ‘n regering oor hom het nie. Klere verrig dieselfde funksie, wat skoene en ‘n hoed insluit, en die kleur daarvan dui die ideologie aan wat daardie regering nastreef.

Bruin is die kleur van konserwatiewe Boerepolitiek, wat ‘n samestelling is van die blou en groen kleure op die Vierkleur. Die bruin verwys baie duidelik na die huidige VF+, waar die blou na die VF verwys en die groen na die KP, wat by die VF aangesluit het na die dood van dr. Ferdi Hartzenberg. Dit is waar die + in die naam vandaan kom. Daar was aanvanklik nog twee sulke groepies gewees, maar hulle het gou onttrek en hul eie pad verder gevolg en het lankal reeds verdwyn. Die VF+ is tans die enigste konserwatiewe politieke party wat op hierdie stadium in die komende visioenêre verkiesing in Noordwes kán staan, en hierdie party wen dan ook daardie verkiesing.

Blou is natuurlik ook Duitsland se kleur, en so ook silwer. Die goud wat hy in die Tabernakel gesien het verwys na die werking van die Heilige Gees en die manier waarop hierdie werking die aardse kruheid van die partypolitiek (bruin) verander na die ekwivalent van God se Ideologie (wit). Dit kom hoofsaaklik na vore in die lewe en loopbaan van die man in die bruin pak klere, wat eintlik ook baie sê van hoe belangrik hy regtig vir ons volk sal wees. Hy is aanvanklik deel van die vyand, maar kom tot inkeer en sluit dan by ons aan. Sy ondergeskiktes dra verweelbroeke, so hy sal uit die aard van die saak ‘n bruin verweelpak dra. Dit word versterk deur die feit dat hy ná sy terugkeer tot die volk op ‘n vosperd ry (wat soos bruin fluweel lyk).

Rooi verwys na die Engelse, maar ook na die verraaierselement in ons volk. Dit koppel met die rooi baan van die Vierkleur.

Wit op die Vierkleur is die kleur van God se “ideologie” in die verhaal. “God se Ideologie” verwys hier na die konkrete betekenis van die visoenêre verhaal, wat inhou dat ons God ons veilig deur hierdie komende aanslag sal bring. Dit is wat hierdie visioenêre verhaal aan ons belowe. Ons leef hierdie ideologie uit deur vas te klou aan die geloof dat Hy dit sal doen, en dat dit inderdaad so gaan gebeur. Dit is hoekom ek so erg gekant is teen die doemprofete wat ons volk voor die tyd wil uitmoor. Dit is niks anders as blote ongehoorsaamheid en ‘n mosie van absolute wantroue in ons God se beloftes nie!

Die ander sy hiervan is egter nóg erger, en dit is die voortdurende pogings om hierdie Godgegewe visioene te wil verander, of “nuwes” (lees as: self-geskepte duimsuig visioene) daaraan toe te voeg om ‘n baie bose agenda te dien. Die uiteindelike doel daarmee is om ons volk onder die gesag van die NWO in te lok en ons te reduseer tot die vlak van slawe. En, soos ek in die vorige artikel gesê het, diegene wat hierdie goue kalf nou so entoesiasties dien gaan ‘n afgryslike duur prys betaal daarvoor. Kom tog betyds tot inkeer en kom terug, asseblief!

Die eerste persoon wat wit klere dra in die verhaal is die simbool vir ons komende leier, naamlik ‘n onbekende rebel met die naam Jan Pretorius (Nie hierdie skrywer nie. Ek is in elk geval reeds verby die rakleeftyd wat Siener in ‘n gesprek aan hom toegeken het! Kom ons hou hom in elk geval maar onbekend, want hy is só belangrik vir ons volk se toekoms dat sy identiteit baie sorgvuldig tot en met Prieska beskerm moet word.)

Ek het hierdie rebel nog in 2007 op die internet kon opspoor, maar hy het intussen net “verdwyn”. Dit lyk dus of sy naam uit die rekords verwyder kon gewees het. In elk geval, aan die einde van die verhaal dra almal wat aan ons kant is wit klere, en dit sluit die Duitse soldate wat ons kom help baie pertinent in.

Die verskil tussen die man met die wit klere en die man in die bruin pak is dat laasgenoemde ‘n militêre bevelvoerder is wat in diens van die staat staan (bruin, politiek), terwyl Jan Pretorius meer van ‘n vrye agent is. Hy staan baie bepaald direk in diens van ons Vader, want hy word later aangestel as leier van die Boervolk.

Daar is drie kleure wat na konserwatisme verwys, naamlik wit-skimmel (Duits), grys (Engelse rebelle) en vaal (Boere). Die vaal koppel baie sterk met die voormalige KP-party.

Swart is ‘n Engelse kleur, maar dit verwys ook na die Statebond as ‘n selfstandige militêre groep, die Indiër terroriste en ook die Turk in die verhaal. Dit verwys ook na enige vorm van boosheid en (politieke) bedreiging. Dit sluit die kleur swartbont in, wat die kleur van (enige) rebelllie in die verhaal is.

Geel koppel met die Engelse, maar dit verwys hoofsaaklik na Siener se “Europa Regering” as ‘n selfstandige groep blanke Europese soldate in die verhaal. Hulle bestaan uit Engelse, Franse en Belgiërs. Ons moet dit dus sien in teenstelling met die kleur swart van die Statebond, want daardie groep bestaan uit ‘n groep blanke Engelse soldate en (swart) Indiër terroriste. (Hul velkleur is baie donker, amper swart, maar hulle verteenwoordig ook boosheid in die verhaal.) Die spesifieke aanwending van hierdie twee kleure bring dus ‘n duidelik skeiding tussen die twee groepe.

En nou kan ons na die betekenis van die rooi skoene begin kyk. Die verhaal kan, in terme van die skoene wat hy van tyd tot tyd dra, opgedeel word in sewe fases.

Fase 1 – Bruin velskoene:
Die Boervolk stel in die eerste fase, aan die begin van die verhaal, ‘n eie regering aan tydens ‘n verkiesing in Noordwes. Hy (die volk) trek dan bruin velskoene aan, want dit is die kleur van die grond en die partypolitieke ideologie wat hy bely.

Fase 2 – Swart skoene:
Die tweede fase begin as die Sappe (verraaiers) se leier die verkiesing verloor en na die Engelse toe oorloop en ‘n ooreenkoms van wedersydse militêre bystand met hulle sluit. Dit alleen sê dat hierdie reëlings NOU reeds bespreek word vir moontlike latere gebruik, want dit gebeur baie gladweg in die verhaal self. Die man in die bruin pak loop op hierdie stadium op sy beurt oor na ons kant toe, want hierdie handeling van sy Sap-leier is in werklikheid hoogverraad. Dit lei egter daartoe dat dik swart onweerswolke by Pretoria teen Noordwes begin opsteek en dat die sonlig verdwyn in ‘n sterk skemerdonker. (sonlig verwys na staatkundige vryheid.) Die nuwe republiek se parlement en hoofstad is by Rustenburg.

Die Sappe se verraad kom nou na vore in dié sin dat hulle dan doelbewus teen die gesag van die pas verkose Boreregering rebelleer. Dit stel die Engelse instaat, in terme van die wedersydse ooreenkoms, om militêr teen die nuwe Boererepubliek op te kan tree. Hierdie oorlogsdruk lei tot die ontstaan en ontwikkeling van ‘n sekere invloed van die kleur wit op die blou, groen en rooi bane van die Vierkleur. Dit bring uiteindelik mee dat die hele volk tot inkeer kom en hul huidige idees heeltemal verander en terugdraai na God toe. (Onthou hier dat die man in die bruin klere aanvanklik deel van die vyand is, maar dat hy baie vroeg in die verhaal reeds tot inkeer kom! In sy geval speel die goue voorwerpe in die Tabernakel in die lug egter die deurslaggewende rol in sy bekering.)

In elk geval, die Boereregering kom tot ‘n val en die Boervolk word gedwing om swart Engelse skoene aan te trek. Die swart versimboliseer in die algemeen die skemerdonker waarin hierdie fase afspeel, en ook die boosheid en die somberheid wat daarmee saamgaan. Dit het absoluut niks met ‘n swart regering te doen nie, en daardie stelling was maar net ‘n tipiese opportunistiese stukkie subjektiewe ontleding gewees wat bedoel was om goedgelowige mense te mislei.

Fase 3 – Kouse in die plek van skoene:
Die derde fase bestaan daaruit dat die eerste twee golwe Duitse hulp (van vier) op hierdie stadium in die land aankom en die vyandelike magte uiteindelik terug dryf tot by Pretoria. Daar word dan twee gelyktydige vredesberade aangelê tussen die strydende partye om tot ‘n vergelyk te probeer kom. Een hiervan vind plaas tussen Duitsland en Engeland in Pretoria, en die ander een by die parlement in Rustenburg tussen vier strydende politieke faksies in die Boervolk. Hulle bestaan uit die blou, groen en rooi groepe, en dan ‘n vierde groep wat skynbaar nie verder saam met die res wil gaan nie. Ons lees op net een ander plek van hierdie groepie, waar hul leier op sy knieë by die VVO gaan inkruip en pleit vir genade. Hulle gooi hom met die minagting wat hy en sy groepie verdien by die vergaderingsaal uit!

Dit is baie belangrik om te verstaan dat die Boervolk op hierdie punt nie meer ‘n eie regering oor hulle het nie, maar dat ons darem ook nie onder ‘n ander regering staan nie. Ons regering het tot niet gegaan, maar die Engelse is ook nie meer ons regering nie, want die Duitsers het daardie situasie kom omkeer. Die simboliek hanteer hierdie situasie op ‘n baie besonderse en aanskoulike manier. Die visoene stel dit so:

[122a05] Toe verdwyn die blare toe gaan ik huis toe, ik was sonder skoene ik het op my kouse geloop.
Die huis verwys na die parlement in Rustenburg. Daar is nie ‘n regering in sy parlement nie, daarom het hy nie skoene aan nie. Die kouse wat hy aan het bevestig dus die tydelikheid van die situasie tydens die vredesberaad.

Fase 4 – Rooi skoene:
Maar dan sien ons dat daar agteraf ‘n sameswering op hierdie vergaderings gesmee word tussen die rooi groep (Sappe) en die Engelse om die mag onverwags met ‘n staatsgreep te gryp. Dit gebeur so en hulle slaag daarin om ‘n rooi vlag oor Noordwes te laat opgaan. Die volk word nou gedwing om rooi Engelse skoene aan te trek. Ek gee ‘n uittreksel hiervan uit my eerste boek.

(5.4.47.) Tweede Engelse staatsgreep – rooi skoene.

Die optrek van die rooi vlag as sulks word maar baie kortliks in die visioene aangetoon.
[007c01 13/09/14] Troepe op perde kom uit.
[628.02] Toe trek ‘n trop paarde ruiters na Noord West met gewere in hul hand.
[446.02] Mense gaan te paard van die Ooste naar Weste met die vierkleur vlaê tussen hulle en is rooi vlaggies ook.
[007b02] Daar kom toe blesperde.
[007b03] Daar kom ook mense met sambrele.
(Die sambrele verwys na Vierkleur vlae wat deur die Sappe vertoon word om die konserwatiewes om die bos te lei.)
[446.02] Mense gaan te paard van die Ooste naar Weste met die vierkleur vlaê tussen hulle en is rooi vlaggies ook.
[007b04] Toe sien hy daar trek hulle die rooi vlag op.
[001a01../10/13] ‘n Rooi vlag wat opgetrek word. ‘n Klomp mense wat so afkyk.
(wat meebring)
[084×06] (DUPL 084.06) Ek sien ek is by my huis en ek het my rooi skoene aan.

Fase 5 – ‘n Enkele bruin velskoen:
Die bruin groep se manne konsolideer onder die leierskap van die man in die bruin pak klere en hulle stel hom aan as militêre leier. Hy staan egter alleen, want die ander skoen wat nodig is om ‘n “(leiers)paar” te kan skep, Jan Pretorius, is op ‘n ander plek besig. Sy leierskap is in elk geval nie regtig nodig op hierdie stadium nie, want die volk het eerder ‘n ervare militêre leier nodig.

Die vyand val geweldig sterk aan en die spykertjies val uit hierdie velskoen se sool uit. Hy staan dan basies daar met ‘n kaal voet op ‘n skoensool sonder spykertjies. Hy is nie heeltemal kaalvoet nie, maar die bruin oorleer raak weg in die proses. Die spykertjies verander tydens hierdie gebeure in gesmelte lood, wat simbolies na die smeltkroes verwys wat ons volk in ‘n soliede eenheid gaan verander. Dit is iets wat ons nog nooit was nie.

Fase 6 – Blou Duitse skoene:
Die aanslag op ons en die Duitse soldate wat reeds hier is, is geweldig, maar dan kom die vierde golf Duitse hulp hier aan. (Hierdie fase loop direk saam met die befaamde drie blou briewe). Die vierde golf Duitse hulp bestaan uit drie dele. Die eerste twee begin by Lüderitzbaai en die derde een iewers langs die Kaapse Weskus. Hierdie laaste een neem die vorm aan van drie blou siwwe (drie groepe wat die vyand tydens drie veldslae verjaag). Die Duitsers slag die Engelse wit vark se vel af in die Kaap en dit verander simbolies na blou oorlere wat op sy ou skoensool gepas en vasgespyker word. Dit beteken dat die Boervolk Duitse heerskappy oor ons aanvaar en hulle effektief ons nuwe regering word.

Die uittreksel uit my boek lyk so:

[564.01 09/08/22] Voor my kom ‘n groot blauw doek uit en gaan oop daar is protrete van mense in en blauw letters, ek het amper gelees maar nie. [564.02] Toe kom ‘n groot papier met zwart letters maar ek kijk na die letters. [564.03] Toe volg die Bijbel en die is oop.
[090.01 06/11/15] Ek sien ek het ‘n blou doek in my hande en toe vlug die mense kaal weg.
[089×02] Ek hang die doek oor die stoel.
(Letterlik ‘n parlementstoel, en dit beteken dat die Boervolk letterlik die magtiging aan Duitsland gee om sy regering te wees.)
[069.02] Die stoel met die blauw doek om.

Hierdie gebeure koppel ten nouste met wat op daardie stadium in die Kaap gebeur. Die Duitse skepe vaar om na die Kaap en laai soldate en toerusting daar af. Daar vind drie veldsale plaas daar en dit val saam met ‘n (Engelse) vark wat daar aan ‘n paal hang en afgeslag word. Kyk nou wat gebeur:
[428.02] In die Kaap is drie ziwwe op mekaar (een eindje bo mekaar)
(Dit is die drie veldslae waarvan ek praat. Dit koppel ook met die blou briewe of kabelgramme waarvan ons lees in (1.2.5.), (1.2.11) , (1.2.13.) en (1.2.28).)
[428.03] en toe die ziwwe weg raak is daar schoon koren in een zak.
[425.02] In die Kaap is een paal en een slachter mes kloof en stuk af.

Dit lei dan tot die karre en die geel wiel wat in [398.01] na Vereeniging vlug. Maar ons sien ook hier dat die Boervolk Duitse heerskappy oor homself aanvaar.
[599×02] Toe lê nieuwe gesnijde oorlere op mekaar wat die vleiskant kort uit gewerk is.
[599×03] Toe is die Duitsers se vrouwens se klere hier blauw.
[562.01 04/08/22] Ek staan en mij veldskoen kom ‘n nieuwe oorleer oor en ek het ‘n baie mooi pak klere aan.
[118.02] Hij heeft zijn nieuwe Deutsche skoenen aan.

Fase 7 – Uiteindelik weer bruin velskoene by Prieska:
Die volk kom hierna by Prieska bymekaar waar ons deur die Duitse regering toegelaat word om af te skei, ‘n nuwe leier te kies en ‘n onafhanklike nuwe republiek uit te roep. Die Duitsers skenk tydens hierdie gebeure ‘n bruidskat aan ons wat sal bestaan uit die twee voormalige Duitse kolonies in Afrika, Duitswes en Duitsoos, plus die hele res van Afrika suid van die Soedan, van die ooskus tot die weskus. Ons kry, met ander woorde, dan weer bruin velskoene om aan te trek, maar hierdie keer is dit egter permanent, want, het Siener volgens ene Oupa Krause gesê:

Oupa Krause sê: “Die groot Afrikaanse Republiek: (Kyk asseblief die omsendbriewe van Advokaat Pirow, maak melding van die “groot Suid-Afrikaanse Republiek” wie se grense strek tot Suid van die Soedan en dan oos en wes). Dit word ‘n baie vername land veral op industriële en ekonomiese gebied.

Ek wil afsluit deur te sê dat hierdie artikel veronderstel was om kortliks oor die rooi skoene te handel, maar dit het uiteindelik so ‘n bietjie gerek. Ek hoop egter dit het in die proses sommer ook ‘n klomp ander vrae beantwoord. Wat veral lekker is, is dat die skryf van hierdie artikel baie verrykend vir my persoonlik was. Hierdie artikels dwing my telkens om diep te kyk voor ek praat, maar hierdie spesifieke een het my sekere fyner dingetjies laat raaksien wat ek vantevore gemis het. Dit is inderdaad ‘n ongelooflike groot, grootse en diep storie hierdie!

Groete,

Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: