Slaan oor na inhoud

ART 144 2020-08-22 Aanstelling van ‘n volksleier by Lichtenburg op Krugerdag 2020: Wie se belange word gedien hiermee?

2020/08/22

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle besprekings van my artikels en ook ander vrae vind op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

Hallo Elsa,

Hierdie artikel het sy ontstaan gevind in ‘n gesprek wat ek met vriend Daan Maree van Marikana oor die fokuspunt hier gehad het. Hy het die spesifieke omsendbrief hieronder, en wat ook op jou blad verskyn het, ‘n dag of twee vroeër aan my gestuur en my kommentaar daarop gevra. Hy wou baie bepaald weet of die visioene regtig gesê het dat die volk die nuwe leier by Lichtenburg sal verkies en aanstel.

My onmiddellike reaksie hierop is: Nee, dit is nie waar nie en hierdie is na my mening bloot ‘n opportunistiese poging om mense onder valse bedoelinge na ‘n byeenkoms by Lichtenburg te lok. Siener se naam word dus maar net weer op ‘n misleidende manier gebruik om die een of ander regse politieke agenda te dien. Kyk, daar word ‘n tydelike militêre leier in die Wes-Transvaal aangestel, naamlik die man in die bruin pak klere, maar dit vind ook eers plaas nadat die verkiesing in Noordwes reeds verby is. Die werklike nasionale volksleier van die hele land word eers later hierna by Prieska aangestel. Daar is nie sprake van enige leier wat voor daardie tydstip by Lichtenburg verkies en aangestel sal word nie. Dit is gewoon opportunistiese snert om so iets te sê.

Die doel daarmee lyk dus vir my om die “leierskap” van die ganse regse gemeenskap op hierdie manier te kaap en onder die vaandel van die BKA in te trek. Daarom die uitdaging om daar te kom sit as ‘n blote deelnemer aan ‘n gesprek wat van meet af aan deur die BKA oorheers sal word.

Maar so het Daan Maree se vraag my ook laat dink aan ‘n opmerking wat hy ‘n ruk gelede teenoor my gemaak het. Hy het aan my gesê dat ek bekend is daarvoor dat ek onbuigbaar streng en sterk staan op die korrektheid van die betekenis van die visioene (“baie gatvas” was die woorde wat hy gebruik het.) Ek wil dit graag verduidelik en in die regte perspektief plaas, want daar is ‘n baie goeie rede hiervoor wat almal moet verstaan.

Kyk, dit is eintlik ‘n fout om te wil praat van “Siener se visioene”. Dit is nie sy visioene nie, maar wel sekere beelde wat God voor hom laat verskyn het. Hy was maar net ‘n onwillekeurige tussenganger gewees. Ek het ook nie die visioene kon uitsorteer op grond van my eie vermoëns nie, maar wel omdat ek van Bowe gelei is om dit op ‘n bepaalde manier te benader en te ondersoek. Ek is dus ook maar net ‘n onwillekeurige tussenganger, alhoewel darem nie op dieselfde vlak as Siener nie. Moenie vir my vra hoekom juis hy of hoekom juis ek nie, want ek weet nie, dit is maar hoe dit is. Al waarheid wat hieruit vir my na vore kom is dat alles hiervan aan God behoort. Dit is SY visioene en SY storie hierdie, en nie ons s’n om te gebruik soos dit ons eie sekulêre politieke doeleindes van tyd tot tyd kan pas nie. Ons het dit baie spesifiek ontvang om ‘n lamp vir ons voete te wees in ‘n donker tyd waarin ons onsself iewers in die toekoms sal bevind. Ons is nog nie daar nie, die verhaal moet nog begin, maar dit sal wel op die regte tyd kom. My bydrae hierin is om uit te wys wat ons in daardie tyd te wagte kan wees, en wat om te doen en wat nie.

Maar dit is hoekom ek so streng op die Waarheid staan, want ek het ‘n bepaalde persoonlike verantwoordelikheid saam met my roeping in 1994 ontvang waaroor ek baie selde praat. Dit is iets wat my baie stil laat word as ek daaraan dink, want dit skud ‘n mens nogal as jy die volle implikasies daarvan begin besef. Hierdie visioenêre verhaal is deur Vader aan ons gegee om rigting te gee, om letterlik vir ons te wees soos die meetsnoer in Sag.1:16 en 2:1-5. Dit koppel hier met Serubbabel, wat die destydse troonopvolger in die Dawidiese Koninklike bloedlyn was wat gestuur is om die tempel in Jerusalem te herbou. Die Bybel verwys egter ook na ‘n skietlood in Serubbabel se hand in Sag. 4:9-10. Ek is gelei om hiervan te sê dat hierdie beelde, hierdie kort storietjie oor Serubbabel, uiteindelik praktiese neerslag vind in Jes. 28:16-17, want dit is waar die Dawidiese Koningslyn, die doel met die herbouing van die tempel en Vader se opdrag en aandrang rondom reg en geregtigheid bymekaar kom. Dit moet nog gebeur, maar hierdie is die doelwit en die logiese eindpunt van Vader se Raadsplan teen die Teenstaander se poging om die wêreld aan sy gesag te onderwerp! En dit sluit al sy menslike vyande en teenstaanders in, wat natuurlik ook diegene betrek wat hierdie visoene so maklik misbruik vir hul eiegeregtige doeleindes! Hierdie visoene is volledig deel van die Godspraak wat ons ontvang het!

JES 28:16 daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ’n grondsteen, ’n beproefde steen, ’n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie.
JES 28:17 En Ek sal die reg tot ’n riglyn maak, en die geregtigheid tot ’n skietlood; en die hael sal die leuendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel.

Siener se verhaal moet om hierdie redes suiwer bly sodat ons volk en die res van alle gelowiges telkens daarna kan terugkeer om ‘n onbeweegbare vaste meetsnoer en ‘n skietlood van Waarheid vir ons te kán wees. Dit is die enigste ware en suiwer manier wat ons het om die laaste dae aan ons te verduidelik, en ja, die visoenêre verhaal vorm wel ‘n baie belangrike onderdeel daarvan! Dit is ons anker wat ons regop sal hou in die dae en gebeure wat kom. Daar is tans so stuk of vyf mense wat reeds ver gevorder het met my aanbod om die verhaal vir hulself uit te sorteer, maar op hierdie stadium is ek die enigste mens wat die visoenêre verhaal suiwer en skoon kán hou. Ek het nog nooit aanspraak gemaak op volmaakte foutloosheid nie, maar op hierdie punt is my ontleding die beste wat u ooit sal kan kry. Dit is hoekom ek so “gatvas” daaroor is, want die misleiding en verwarring wat tot dusver deur die verdraaiing van die visoene aan ons afgesmeer is kan net deur die Waarheid ontbloot word vir wat dit regtig is. My persoonlike mening is dat dit ‘n gevloek teen God Almagtig is, en boeta, ai, ai, moenie met Hom probeer sukkel nie, want jy kan nét seerkry!

Die enigste manier waarop enigiemand my gaan laat verander is deur die visioenêre feite daarvoor aan my uit te wys. Ek sal die eerste een wees wat dankie sê daarvoor, want dan leer ek ook iets daaruit en kan ons almal saam ons gesamentlike taak soveel beter uitvoer! Alles hiervan in diens van ons God en ons gemeenskap van gelowiges van oraloor.

Maar daar is ook ‘n verdere rede vir my houding. Die Woord sê in Hebreërs woorde tot die effek van: “… vreeslik is dit om te val in die Hande van die lewende God …” Hy het in 1994 eintlik maar net baie saggies aan my gedruk om iets aan my duidelik te maak, maar glo my, net om aan daardie twee geleenthede in 1994 te dink skep nou nog ‘n groot versigtigheid in my binnemens! Ek wil sowaar nie nog in Sy hande val óók nie omdat ek nie my opdrag uitvoer nie! Ek kan dink hoe dit vir die mense gaan wees wat Sy Woord (en ook die visoene wat Hy gegee het) so maklik aanpas en vir politieke doeleindes laat buikspreek. Want hier gee die profeet Jesaja vir ons die betekenis en die harde werklikheid van die meetsnoer en die skietlood wat oor die mensdom sal kom. Pasop, wees baie versigtig wat u oor hierdie visoene te sê het en wat u daarmee probeer bereik, want dit gaan u baie seer byt as u misbruik daarvan maak!

Maar om terug te kom na die omsendbrief van ene XL-Rebel wil ek die volgende sê.

Dit gaan hier oor ‘n oproep vir “die volk” om ‘n vergadering op Lichtenburg by te woon op Krugerdag 2020 om ‘n “algemene (volks) leier” aan te stel. Ek sal die plek waar die betrokke omsendbrief ontstaan het, naamlik die binnekamers van BKA, heelonder plaas vir die nodige verwysing, maar ek haal intussen aan uit die omsendbrief.

“… Die doel van hierdie brief is vir ‘n algemene, volks eie vergadering…
Nie agter toe deurtjies in die donker vir selektiewe oortjies nie, maar ‘n algehele samekoms, waar almal kan hoor. Ons het immers niks om oor skaam of agteraf te wees nie…
Laat die leiers uit hulle stoele opstaan en vir die volk kom staan en sê wat ons nodig het om te hoor.

Ek daag hiermee elke “volksgerigte” groepering, party en beweging uit, om op 10 Oktober 2020, julle kinderlike verdeeldheid vir een dag by die huis te los, aan te tree, en voor die volk te kom staan, en vir ons die pad vorentoe kom vertel, dat ons self kan besluit saam met wie ons die toekoms tegemoet wil stap. Ons lewens is immers in julle hande…

So ook daag ek elke “Blanke” konserwatiewe, Godvresende burger uit om die dag teenwoordig te wees met hierdie samekoms. Hier kom ons almal bymekaar, en gee elke “leier” die regverdige kans om hul saak te stel. Ons het nodig om te groepeer, so laat ons nie as nasie verder verdeeld staan nie, maar eerder as volk verenig.
Lichtenburg – 10 Oktober 2020, Pres Krüger dag – Helde dag… Gaan jy die dag aantree, soos jou voorvaders voor jou, en as een van die helde van jou nageslag getel gaan word, of gaan jy soos die res van die skape elke dag in sirkels rondloop en bler, terwyl julle die slagters se hande lek?

Staan op, tree aan, en word deel van ons Volk se toekoms

Of staan opsy, dat die Boere kan verbygaan…

Boereliefde en groete

XL – REBEL … “
Einde van aanhaling

Nou, Elsa, ek wil weereens herhaal dat ek myself nie as ‘n leier beskou nie en dat ek ook nie regtig sulke ambisies het nie. Ek sal dit om praktiese redes so kort moontlik hou, maar ek voel egter dat ek tog vanuit my roeping rondom Siener ‘n bydrae hier moet lewer tot ons volk se algemene welsyn en uiteindelike vryheid. Dit sluit hierdie oproep in, want dit berus duidelik op ‘n hele klompie baie gevaarlike wanvoorstellinge. My basiese probleme met hierdie jongste “regse oproep tot “aksie” is soos volg:

(a) Dit is eintlik niks meer as ‘n blatante wekroep tot rebellie nie, wat iets is wat ons op geestelike en fisiese gronde nie kan of mag doen nie. Die ding is dat die skrywer in werklikheid ander mense uitdaag om die gevaarlikie werk te kom doen terwyl hy en sy maters lekker op die kantlyn sit. Enige persoon wat die “verkeerde” ding kom sê kan vervolg word vir sedisie en opsweping om te rebeleer, maar sonder dat hulle self in die moeilikheid kan kom. Ek dink ons kan aanvaar daardie reëls gaan verantwoordelikheid vir ander mense se sieninge en woorde baie pertinent uitsluit. Die ironie van die saak is dat BKA se leierselement in alle opsigte reeds die leierskapposisie vir hulself opgeëis het, en dat dit sal gebeur sonder dat mense dit noodwendig sal raaksien. Die vergadering word volgens hul reëls op die plek van hul keuse gehou, en dit impliseer volle beheer oor die proses en die uitkoms daarvan.

En as jy bietjie dink hieroor is hierdie poging van die BKA maar dieselfde as dié van die DA, Solidariteit, die broederbond en Afriforum en onlangs ook SL om die persepsie te skep dat hulle die outomatiese keuse vir ‘n nuwe regering is. Die enigste groep wat nie saamspeel nie is die VF+, en ek geniet dit so stilweg nogal baie. Hulle is skynbaar so besig met die Volkstaat-gedagte dat hulle dalk nie die tyd het om saam te kan praat nie. Nie dat dit regtig saak gaan maak nie, want ek het ‘n baie sterk vermoede dat hulle die komende verkiesing in Noordwes gaan wen en daarom in elk geval die Boervolk se nuwe regering gaan vorm. Dit is trouens een van die dinge waaroor ek baie praat met mense, want almal sal gewoond moet raak daaraan dat hulle onder ‘n enkele regering sal moet inskuif, en dat dit logieserwys mees waarskynlik die VF+ gaan wees.

Ek kan, as (dalk) ‘n ouer en meer lewenswyse persoon, die skrywer se frustrasie raaksien en verstaan, maar ek wil juis daarom vir hom uitwys dat hy die teenoorgestelde gaan bereik as wat hy beoog. En in die proses gaan hy ook die organisasie namens wie hy hier praat totaal en al diskrediteer. Een van die baie gewigte wat hierdie oproep op my hart geplaas het is dat hierdie poging van hom baie maklik in ‘n tweede Boeremagsaak kan ontaard. Daar is dalk net weer ‘n senior polisieoffisier of twee wat voel dat hulle hul pensioene kan beveilig op hierdie manier, en dan gaan ons maar net weer dáár beland in ‘n volgende rondte.

U verwys in die verbygaan na die volksplanting van 1652 en u impliseer dat ons uit respek vir ons Vader se moeite in hierdie verband die juk op ons nekke met daadkrag moet begin afgooi. Die klem wat u op die Rebellie van 1914 plaas impliseer dat dit die weg is wat u voorstaan en wil volg. Dit is God wat ons gaan vrymaak vriend en nie u gespierde taalgebruik en briljante organisasie nie! Siener se visioenêre verhaal het dit baie duidelik vir my gemaak dat God se plan baie groter is as wat u dalk verstaan. Het u dalk al daaraan gedink dat God ons voorvadere met ‘n baie spesifieke doel juis vanuit die Friesiese lande van Wes-Europa hier kom oorplant het? Die uitstaande kenmerk van die Friese is dat hulle veg tot aan die bittere einde, maar oorgee is iets wat hulle nie ken of verstaan nie. Dit is dalk hoekom hierdie verhaal juis in Afrikaans aan die res van die wêreld gegee is, want Hy gebruik ons wel deeglik ook in die fisiese aspekte van hierdie plan van Hom!

Die Here God wil die HELE wêreld van onderdrukking bevry, en nie net ons klein groepie blankes hier in Suid-Afrika nie. En as alles verby is en die vyand vernietig is wil Hy ons gebruik as die kern van die herstel en hervestiging van reg en geregtigheid in die wêreld. Ene Oupa Krause het vertel dat Siener aangedui het dat “…Ons boere word die sendelinge van die wêreld veral die ooste…” Ek glo, vir wat dit werd is, dat ons volk God se Koninkryk op aarde gaan administreer. Die leier wat kom gaan dus in werklikheid die hoofleier van die hele wêreld word. Dit wat nou met ons gebeur is die groeipyne wat ons daar gaan bring, en dit speel ‘n belangrike rol in die ontwikkelingsgang van die geskiedenis. Dit wat met ons gebeur is ‘n simptoom van ‘n gebrokenheid en frustrasie wat besig is om wêreldwyd oor te kook. Dit het by ons begin en ons het aanvanklik in ‘n pot kookwater beland, maar daardie pot het intussen vir die res van die wêreld in ‘n drukkoker begin verander. Ons hier is al lankal onderhewig daaraan, maar ons sal ook die eerste groep wees wat lewendig en vry anderkant dit sal uitkom. En die mense wat dit aan ons doen sal noodwendig antwoord moet gee vir hul dade teen ons en ander onskuldiges wêreldwyd. Maar dit is natuurlik nie ons probleem of saak nie.

Die punt is vriend, daar is beter en veiliger maniere om die moordaanslag teen die blanke groep stop te sit as ons mense maar net wil begin luister na wat skrywers soos ek daarvan sê. En ek is nie eers ‘n kenner van die onderwerp nie, ek probeer dit ook maar net so prakties moontlik binne die beperkinge van die wet te benader. Die probleem is miskien dat mense net lees en verstaan wat hul spesifieke politieke agenda pas, en niks verder nie. En intussen word ons mense elke dag deur die moordbendes geslag terwyl ons allerhande volksvergaderings op sekere simboliese vakansiedae probeer reël om die probleem vir die soveelste keer oor en oor te bespreek om maniere te vind om dit op te los. Hoekom nooi u dan nie liewers iemand soos mnr. Lukas Swart van AKSKA om as enigste spreker aan u en al die regse groepe wat sal kom te verduidelik hoe die gevaartekens van ‘n aanval op die grond lyk en hoe om dit hok te slaan nie? Alles wat hy sê en doen is prakties en van onmiddellike toepasbare waarde, en beste van alles … dit werk elke keer! Hierdie is nie maar net eindelose politieke praat-praat nie, dit is werklike regte egte doen!

Al wat ons eintlik maar kán doen is om mekaar fisies te begin beskerm, en so ver moontlik nooit alleen te wees nie. Hoekom, byvoorbeeld, gaan pas u brawe jongmense nie die mense op wat afgesonderd en alleen woon nie? Hulle hoef nie permanent op sulke mense se grasperke te gaan uitkamp nie, maar hulle kan wagte uitsit om die hele straat of woonbuurt op ‘n deurlopende basis op te pas. En hoeveel kere moet mense soos ek vra dat almal hul buurtwagte en plaaswagte aktief moet begin ondersteun nie. Diens aan jou volk en jou naaste is noodwendig altyd onbaatsugtig en verniet vriend! Of is u politieke weersin in die ja-stemmers só groot dat u alle kontak met die werklikheid rondom u verloor het? Kan u byvoorbeeld aanvaar dat dit dalk juis hierdie groep is wat vorentoe die kern van ons volk gaan uitmaak? En ja, daar is ‘n baie goeie rede waarom ek dit sê. Hulle het nie “ja” in die twee referendums gestem omdat hulle volgens u spesifieke politieke definisies sleg en immoreel is nie vriend, maar juis omdat hulle gehoorsaam aan God se Wil wou gewees het. DIT is die mense wat in hul nederige afhanklikheid van Hom lewendig by Prieska gaan uitkom. Daar is nie plek vir die geweldadiges in God se komende Koninkryk nie, of lees julle ook maar net wat julle wil in julle Bybels?

(b) Maar nie net dit nie, ons sal ook nie so ‘n opstand op hierdie stadium prakties kan deurvoer nie. Ons mag miskien die mannekrag hiervoor hê, en selfs die wil en begeerte, maar ons het nie die soort opleiding, toerusting en veral opgeleide leierskap om dit suksesvol uit te kan voer ook nie. En ek kan u nou al sê, die mense wat dit wel kan doen, die voormalige militêre leiers, gaan beslis nie daaraan deelneem nie. U sal dalk ‘n gefrustreerde oud-onderoffisier kry wat homself oornag tot ‘n generaal bevorder om sy ding te probeer doen, maar die ware Jakobs gaan so ‘n poging nié ondersteun nie.

En dit is nie die plaaslikes wat regtig die probleem is nie, maar wel die buiteland. Die enigste buitelandse groepering wat so ‘n poging sal verwelkom is natuurlik die Engelse, en wel om redes wat ek vantevore in ander artikels uitgelig het. Die res van die NWO sal ons baie vinnig kom uithaal, dit moet u asseblief baie goed verstaan. Hulle het ‘n staatkundige utopia van hul eie maaksel kom oprig hier, en hulle gaan niemand toelaat om die seepbel voortydig te prik nie! Die fokus het in daardie paar artikels op Snyman en die Suidlanders as moontlike vlampunt vir ‘n Britse oorname in die RSA geval, maar dit kan netsowel u BKA wees wat dit veroorsaak. Sekerlik sal die Britte u ewiglik dankbaar wees hiervoor … al skiet hulle u uiteindelik dood om alles vir hulself te kan neem.

En, so terloops, die Rebellie van 1914 was alles behalwe ‘n rebellie gewees. Dit is ‘n wanvoorstelling om te sê dat dit ‘n rebellie was, want die uitsluitlike doel daarmee was om met die Duitsers in Suidwes kontak te maak en wedersydse hulp-ooreenkomste met hulle te sluit. Daar was geen poging van enige aard om die regering van die dag omver te werp nie. Alles wat gebeur het, het in ‘n stygende lyn weg van Suid-Afrika se regeringsetel af gebeur, na die verre westekant toe. Jy skiet regtig nie die regering uit die kussings uit op daardie manier nie!

Ons volk sal vry word vriend, Duitsland sál ons kom help, soos wat ons hulle op ‘n stadium ook sal gaan uithelp, maar dit is alles deel van Vader se Raadsplan. U moet net begin om Hom op sy Woord te neem en Hom te glo ook! Ek het geleer dat dit miskien ons volk se grootste enkele probleem geword het; ons het opgehou om ons Vader op te soek en Hom te glo en ons het ‘n ongelowige volk geword. Ons het toegelaat dat die teoloë en ander politieke leiers ons algaande langs ‘n glibberige pad begin neem het, weg van ons Vader af na ‘n Roomse filosofiese paradys wat net eenvoudig nie bestaan nie!

My vraag aan u is wie se belange die leierselement van BKA regtig met hierdie vergadering wil dien. En ek vra dit omdat ons eerste plig as pa’s en oupa’s is om die toekoms van ons volk teen allerhande onnodige en voortydige gevare te beskerm. Asseblief Boervolk, moenie toelaat dat misleidende politieke slagspreuke en vlagswaaiery soos hierdie u wéér mislei nie: De Klerk het so ‘n gawe oompie gelyk en geklink, en kyk wat het hy met ons aangevang! Moet asseblief nie weer in dieselfde strik trap nie. En die regse mense moenie nou ‘n gebalde vuis vir my wil wys nie, want ET het maar dieselfde vir die regse groep deur die AWB gebring. Die verskil is dat ons op daardie stadium nog genoeg tyd oorgehad het om die skokke te kon oorkom, en dat ET persoonlik self die AWB daarna in iets heel anders verander het. Hy het hierdeur in werklikheid ‘n bloedbad gekeer. Ek is net spyt dat genl. Constand Viljoen nooit erkenning vir dieselfde ding gekry het nie, maar hy het self ook so ‘n Boerebloedbad in Bophuthatswana afgeweer toe hy destyds onttrek het. En ja, die giftige aanvalle op sy karakter het juis vanuit die verregse geledere gekom wat blykbaar uiteindelik geblyk het om ٕself in diens van die Broederbond te staan.

Ek probeer nie hiermee sê dat die mense agter die omsendbrief definitief vir die Broederbond werk nie, maar hulle steek darem ook glad nie hul bedoelinge weg nie. Dit vul my met afgryse en ek sidder van angs as ek daaraan dink dat so ‘n klein groepie mense letterlik die hele blanke beskawing in ons land in ‘n uitwissingsoorlog kan insuig. Daar is nie ‘n manier hoe ons nou so iets suksesvol van stapel kan stuur nie, en wie wil dit in elk geval hê?

Ons kies in elk geval nie die komende leier by Lichtenburg nie, maar by Prieska. Die enigste moontlike rol-kandidaat vir die poging by Lichtenburg is die befaamde man in die bruin pak klere. Ons weet nie presies waar hy as (tydelike) militêre hoofleier aangestel sal word nie. Dit kan sekerlik naby Lichtenburg wees, maar dit gebeur darem ook eers nadat die verkiesing in Noordwes verby is, en dan ook geruime tyd vóór die volk se bymekaarkom by Prieska. Hy word ook nie deur die manne in die veld aangestel om te rebelleer nie, maar juis om die beginsel van ‘n wettig verkose nuwe regering te verdedig. Die regeringsleiers is op daardie stadium reeds gedwing om te vlug en die taak om die volk te lei en te verdedig gaan dan outomaties oor na die generaals in die veld. Die man in bruin loop net na die verkiesing oor na ons kant toe, en hy word aangestel as leier omdat hy die enigste militêre bevelvoerder is wie se manne nog nie iewers in ‘n statiese posisie vasgedruk is nie. Hy kan daarom makliker beweeg en gaan help waar dit die nodigste is. Maar ook hy beland uiteindelik in ‘n haglike situasie waar nog net die Duitsers hom en sy manne kan uithelp. Hoekom noem u dit nie ook in u uitnodiging nie?

My raad aan my volk en ons anderstalige vriende? Bly nou weg van verkiesings, leiers en sulke dinge. Ons is erg verdeeld en leierloos en dit is na my beskeie mening dalk die beste ding wat met ons kón gebeur het. Ons oorlewing lê juis daarin versteek! As die verkeerde man nou moet opstaan en die volk in ‘n opstandige eenheid verenig gaan ons baie swaar deurloop! Ons kan dit gewoon nie nou suksesvol afhandel nie, en ons sal in werklikheid die gevaar loop om uitgewis te word. Niemand in die buiteland gaan regtig daaroor huil nie en die laaste een wat ons sal kom help is juis die Donald Trump na wie almal so opsien. Dink mooi hieroor: Ek sê nie hy is boos nie, maar hy is nie regtig aan ons kant nie en hy vervul op hierdie stadium presies dieselfde rol as die Antichris. Hy gaan baie beslis nie op hierdie stadium sy posisie as leier van die wêreld in gevaar stel net om ons te kom help nie. Kom ons beskerm mekaar eerder en vertrou op Vader om ons deur te sien. Alles rondom ons is in elk geval reeds besig om in die regte rigting vir ons uitkoms te ontwikkel, so hou moed en bly veilig! Ons sál anderkant die drif uitkom!

Groete,

Frik Pretorius.
————————————————————————————–

Die omsenbrief kan hier gelees word.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: