Slaan oor na inhoud

ART 145 2020-08-26 Ek maak beswaar: My boeke en artikels probeer nie politieke partye bevorder nie!

2020/08/26

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Swartruggens,
Noordwes Provinsie.

[Hierdie artikel verskyn ook op die FB blad van Elsa Muller – NIKLAAS SIENER VAN RENSBURG- BOODSKAPPER VAN GOD https://www.facebook.com/groups/427103870673448/ Sluit gerus aan en kom help om die Waarheid in Siener se visioene te laat seëvier! Alle besprekings van my artikels vind op daardie blad plaas as u daarin sou belangstel.]

Elsa Muller stuur vir my hierdie vraag van ene mnr. Francois Smit:

As u kyk wat ek geskryf het, dit bekommer my dat mnr. Pretorius presies doen wat hy andere van beskuldig. Sover ek verstaan interpreteer hy oom Siener se visioene maar is self nie ‘n profeet nie (en weet dus nie wanneer hierdie visioene gaan plaasvind nie of watter partye daar in daardie tyd gaan wees nie)
Oor die VF+ sal ek my nie uitlaat nie. Dit was nie die doel van my “comment” nie.
Maar miskien kan u tog vir my sê of dit een van die (versteekte) doelwitte van hierdie blad is om die VF+ te bevorder?

Hallo Elsa,

Baie dankie vir die navraag, maar ek weet in alle eerlikheid nie wat mnr. Smit se probleem kan wees nie. Ek weet in die eerste plek nie hoekom hy sê, “… presies doen wat hy andere van beskuldig nie…, want sover ek weet doen ek dit nie. Miskien moet hy my werksmetode van nader bekyk om dit raak te kan sien?

As hy, in die tweede plek, bekend was met my werk voor hy begin praat het sou hy raakgesien het hoe ek oorspronklik by die VF+ as die mees moontlike komende nuwe regering van Noordwes uitgekom het. Vir sy voordeel en ook algemene kennisname haal ek dan in elk geval die relevante dele aan uit my twee boeke. Die punt is dat die feite in die visioenêre verhaal met die gang van die mees moontlike komende sake in die wêreld rondom ons gekorreleer kan word. Dit stel ons instaat om sekere praktiese afleidinge te kan maak van wat bes moontlik voorlê, en mnr. Smit se probleem met my vorm deel daarvan. Jy hoef nie ‘n profeet te wees om dit te kan verstaan en toe te pas nie, want alles wat ek sê berus op visioenêre feite en doodgewone logika. Dit is baie werk om daardie feite oop te kry, maar dit is baie eenvoudig om te verstaan en enigeen kan dit doen as hy of sy regtig wil.

Die eerste aanhaling kom uit my eerste boek Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?

DEEL 5 HOOFSTUK 4: DIE VERHAAL IN VISIOENêRE VORM.

In elk geval, die verhaal verskuif ná die ondergang van die ANC regering na ‘n algemene verkiesing in Noordwes Provinsie. Daar is twee politieke groepe betrokke by die verkiesing, naamlik ‘n koalisie van twee konserwatiewe partye wat teen ‘n liberalistiese groep te staan kom. Die konserwatiewe koalisie bestaan volgens alle aanduidinge bes moontlik uit die huidige VF+. Ons weet nog nie wat die opposisie hulself gaan noem nie, maar die tipe vir hierdie groep is die Sappe van Siener se tyd. Op hierdie stadium is die Suidlanders die enigste groep wat kwalifiseer om hierdie opposisie te vorm.

Die tweede stel aanhalings kom uit my tweede boek Wat kom ná Siener?

DEEL 1: AGTERGROND TOT DIE BOEK.
Hoofstuk 2: Vier groepe blankes in die Unie.

Die Unieverhaal begin “amptelik” met ‘n blanke verkiesing in Noordwes. Die simboliek dui aan dat daar vier groepe blankes in die Unieverhaal sal optree, en die simbool wat dit voorstel is die ou Transvaalse Vierkleur met sy rooi, groen, blou en wit bane. Let daarop dat minstens drie van hierdie groepe geregistreerde politieke partye sal wees. Dit is die drie partye wat aan die verkiesing sal deelneem om ‘n nuwe regering vir ‘n onafhanklike Noordwes saam te stel.

Die groen en blou bane.
Hierdie twee kan bymekaar gevoeg word omdat dit twee konserwatiewe Transvaalse politieke partye versimboliseer wat saamwerk in die verhaal. Die twee staan in ‘n koalisie met mekaar as die verhaal begin en die simboliek groepeer hulle bymekaar onder die kleur bruin. Dit is die kleur van die grond en verteenwoordig daarom ‘n sekere edele nasionalistiese strewe. Die gang van die verhaal ontbloot dit egter as baie sekulêr en wêrelds van aard, en as ons dieper begin kyk sien ons dat daar wel beduidende gedragsverskille tussen die twee groepe bestaan. Ek moet hier dringend waarsku dat hierdie houding baie, baie nadelig vir hulle en hul families gaan wees!

Albei groepe kom voor as eiesinnig en hardkoppig en albei neig om in eie krag op te tree. Hulle word in die simboliek geassosieer met halfryp geel perskes en ook mense wat geel klere dra (baadjies en broeke). Geel dra meer as een betekenis, afhangende van die konteks waarin dit voorkom. Dit verwys na ongelowigheid, na die Europa Regering en dit is ook een van die kleure wat na die Engelse verwys (saam met rooi en swart). Ek het in die vorige boek daarop gewys dat dit ook met die Westminster politieke stelsel koppel, wat die basiese politieke model in die Westerse demokratiese stelsel is. Hierdie beginsel lê aan die wortel van die kwaad wat tot die latere leierskaptwis tussen die blou en groen groepe lei, want hul twis spruit voort uit politieke oorwegings.

en ook:

Die groen groep se hoofkwartier blyk in die omgewing van Lichtenburg geleë te wees, terwyl die blou groep oënskynlik meer met Potchefstroom geassosieer kan word. Die simboliek onderskei tussen die twee groepe op ‘n unieke manier. Die groen groep word aangetoon as Boere, mofskape en donkies. Hierdie benamings word nêrens aan enige ander groep toegeken nie. Die betrokke diere is vaal van kleur en dit koppel op sy beurt baie direk met die Duitse kleur wit-skimmel en die Engelse kleur grys. Albei hierdie kleure het ‘n konserwatiewe politieke konnotasie. In die skemerdonker waarin die grootste deel van die verhaal afspeel lyk hierdie kleure dan ook dieselfde, naamlik vaal.

en ook:

… Ek wil dit beklemtoon dat die blou en groen groepe die somtotaal van ons huidige konserwatiewe groepe in die verhaal verteenwoordig. Dit verwys na my mening na die huidige VF+ koalisie, wat amptelik uit ‘n samesmelting van die die Vryheidsfront en die voormalige KP bestaan. Daar is geen teken van enige optrede deur enige ander konserwatiewe politieke groepe nie.

en ook:

Die wit baan.
Die wit baan op die Vierkleur is die enigste een wat gelyktydig aan al drie die ander bane raak en dit bind dus as’t ware al die verskillende groepe aanmekaar. Wit is Vader se kleur in die visioene en die Wit Groep is die instrumente in Sy Hand wat dieselfde samebindende funksie in die verhaal verrig.
Ek wil graag hier ‘n belangrike regstelling maak. Anders as wat ek oorspronklik gedink het ontstaan hierdie Wit Groep nie in die Vrystaat nie. Die Wit Groep in sy oorspronklike voorkoms word soos volg gevorm: Hul geboorte word gevind in Noordwes, en dit is ‘n produk van die oorlogsdruk op ‘n sekere groep mense daar. Hierdie groep bestaan uit polities-georiënteerde Boere wat tot inkeeer gekom het. Die oorlogsomstandighede is só erg dat dit hulle letterlik dwing om tot waaragtige verootmoediging te kom…en dáár te bly!

Ek haal ten slotte ook aan uit ART 144, waar ek sê:

Nie dat dit regtig saak gaan maak nie, want ek het ‘n baie sterk vermoede dat hulle die komende verkiesing in Noordwes gaan wen en daarom in elk geval die Boervolk se nuwe regering gaan vorm. Dit is trouens een van die dinge waaroor ek baie praat met mense, want almal sal gewoond moet raak daaraan dat hulle onder ‘n enkele regering sal moet inskuif, en dat dit logieserwys mees waarskynlik die VF+ gaan wees.

Let asseblief daarop dat die klem hier val op die woorde: logieserwys mees waarskynlik!

Daar is regtig niks profeties-negatief of selfs vals in wat ek hier sê nie. Daar is veral absoluut geen versteekte pro-VF+ propaganda in wat ek sê nie! As mnr. Smit dan enigsins twyfel het oor hoe ek by my bevindinge uitgekom het is hy meer as welkom om my werksmetode en die aangetekende visioene aan te vra. Dit is ‘n algemene aanbod wat ek reeds in Julie 2018 gemaak het en dit sal hom instaat stel om my werk vir homself te kan kontroleer. Dit is baie werk vir enigeen wat belangstel, dit is gewis so, maar tot dan toe moet mense darem ook baie ligter met hul kritiek begin raak. Hoe kan mense wil saampraat sonder die nodige kennis-onderbou om dit sinvol en gebalanseerd te kán doen? Ek gee daarom my e-posadres onderaan hierdie artikel aan hom.

Doen dit so, en kom help asseblief om die gebreke in my werk uit te wys. Dan lewer u minstens ‘n positiewe bydrae en kan ons mos almal soveel beter saam aan die toekoms bou. Want dit is wat die visioenêre verhaal uitwys, dat ons ‘n baie mooi gesamentlike toekoms het, maar dat ons ook as ‘n eenheid sal moet begin saamwerk om daar uit te kom. Al wat vereis word hier is dat daar géén politieke oortuigings daarby ingetrek moet word nie, want dit is God en Sy kinders se storie hierdie, en nie die een of ander politieke figuur se sekulêre begeertes en selfverheerlikende droombeelde vir homself nie!

Enige bydrae deur enige politieke groepering op pad daarheen is handig, maar ook heeltemal insidenteel van aard. Dit is weggooibare toerusting en niks meer nie, want die visoenêre verhaal dui aan dat dit in elk geval gaan verdwyn om nooit weer ‘n rol in ons volsklewe te speel nie. Ek het absoluut niks met partypolitiek te doen nie mnr. Smit, ek verpes dit omdat dit verdeel, maar as ek dit kan, of moet gebruik in die proses wat ons volk vry sal maak sal ek dit onbeskroomd doen. Dit is hoekom ek óók na hierdie visioenêr-profetiese werklikheid in die artikel verwys het:

want almal sal gewoond moet raak daaraan dat hulle onder ‘n enkele regering sal moet inskuif

U sien, die punt is dat die politieke party van vandag die regering van more sal wees, en dat alle staatkundige funksies dan outomaties onder hul (nuwe) beheer sal val. Daar is op hierdie stadium geen ander konserwatiewe politieke groepering behalwe die VF+ wat oor die nodige parlementêre agtergrond en ondervinding beskik hiervoor nie. Dit sluit natuurlik ook die beheer oor alle militêre bedrywighede in, en dit is eintlik waaroor hierdie artikel gehandel het. Die nuwe regering wat kom gaan deur ‘n algemene verkiesing aangewys word en nie deur die gewapende omverwerping van die huidige regering nie! Ons uiteindelike leier word ook nie by Lichtenburg aangestel nie, maar eers later by Prieska. Dit is gewoon bedrieglike misleiding om enigiets anders te probeer impliseer, en wie kan sulke leiers vertrou? Om te wil rebelleer is in elk geval heeltemal dwaas, want dit gaan ons in ‘n onnodige rassekonflik insuig wat ons op hierdie stadium op geen manier kan wen nie.

Ek probeer nie hiermee sê dat die VF+ hulself tans ook besig hou met geheime militêre opleiding nie. Ek kan nie sien hoe dit moontlik kan wees nie, want niemand kan so iets oor soveel jare geheim hou nie. Hulle sal egter wel oor die nodige staatsgesag beskik om alle manne op te kan roep vir formele militêre opleiding en diens. Hulle is die enigste instrument wat die nodige strukture daarvoor sal kan oprig, en ons sien dan ook duidelik in die visioenêre verhaal hoe dit tot stand sal kom.

Al die regse groepies hou hulself op die een of ander manier besig met “militêre doelwitte”, maar baie min van hulle weet regtig wat dit is. Hulle vertoon almal ook een baie groot swakheid, en dit is dat elkeen die politieke “baas” wil wees. Hulle werk dus in werklikheid in alles wat hulle doen teen mekaar ook, en dit lei tot ‘n verdeeldheid wat op hierdie stadium gelukkig in ons volk se algemene guns werk. Pleks dat hulle hierdie energie en bronne gebruik om te help met ons algemene beskerming, maar ek dink die selfsug en ego’s is dalk net té groot daarvoor.

Ek probeer nie nou afskiet wat (sommige van) hulle doen nie, want dit het ‘n bepaalde waarde, maar hulle berei in werklikheid op die verkeerde manier voor vir die verkeerde soort oorlog. Die oorlog wat kom gaan bes moontlik eerder teen die Engelse wees as teen enigiemand anders. En skielik praat ons van iets héél anders as wat selfs ons bosoorlog veterane ken, behalwe dalk diegene wat teen die Russe opgetree het in Angola. Daar is mense wat spesiaal moeite doen met sekere fasette van opleiding, maar dit sal beter wees om dit onder ‘n sentrale gesag te plaas. Op so ‘n manier kan dit minstens vir gehalte doeleindes gestandardiseer word.

Ons vyand wat kom is ‘n topgehalte moderne professionele militêre mag wat ook uitgebreide praktiese ondervinding in plekke soos Irak en Afghanistan opgedoen het. Ons het meer nodig as net naweekkampe nou en dan wat selfs nou nog tot ‘n groot mate op die Saterdagaand se braai ingestel is. Die leiers wat ons nodig gaan kry sal dan ook uit die reserwemag moet kom, dit wil sê, behoorlike formeel opgeleide militêre bevelvoerders van alle range. Dit is iets wat net deur ‘n regering op nasionale vlak gereël en georden kan word, en soos ek probeer uitwys kwalifiseer die VF+ tans in alle opsigte beter as enige ander groep hiervoor.

Groete,

Frik Pretorius.
fhpretorius@gmail.com

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: