Slaan oor na inhoud

ART 115 2018-07-06: Alternatiewe Afrikaanse Onderwys – Dringende hulp van opgeleide persone gevra.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Hierdie artikel word gewy aan ‘n baie groot behoefte by ons medeblankes wat weens omstandighede buite hul beheer in die een of ander informele blanke nedersetting ingedwing is.

Ek het vriende wat al jare lank baie nou betrokke is by so ‘n nedersetting naby Hartebeespoortdam.  My een vriend is ‘n advokaat wat hom nou voltyds toespits op die verbetering van kwaliteit onderwys onder kinders by blanke informele nedersettings.

Hierdie artikel poog om hulle te help deur hul plan aan ‘n wyer gehoor bloot te stel.  My punt is net dit: As ons hierdie mense kan help om hul plan aan die werk te kry kan dit net so gedupliseer en oorgedra word na die dosyne ander blanke informele nedersettings.  Ek glo hulle sal bereid wees om ook so ‘n poging aan die gang te sit.  Ek heg in elk geval hul brief aan my oor hierdie onderwerp aan vir die leser se kennisname.

Dan is daar ook ‘n verdere versoek wat ek hier wil opper.  Een van die groot behoeftes by hierdie nedersettings is rekenaartoerusting om klasse in ‘n netwerkstelsel te kan aanbied. Miskien weet u van ‘n instansie wat hul ou toerusting wil opgradeer en/of vervang met iets meer modern.  Die ou toerusting sal verseker nog baie goed kan werk in so ‘n nedersetiing, so groot asseblief, as u te hore kom hiervan, en as ons ‘n plan kan sien met die prys daarvan sal dit geweldig baie waardeer word.  Inderdaad uit die volk vir die volk, né…!

Help asseblief met hierdie baie verdienstelike saak, want niemand weet beter as juis ons onderwysers dat geestelike verval slegs positief gekeer kan word deur die ontwikkeling van mense. Kom help ons asseblief!  Kom help ons om ‘n hoër standaard van onderwys by hierdie volksgenote te hervestig!  Is dit nie uiteindelik maar in ons eie beste belang nie?

Groete,

Frik Pretorius.

———————————————————————————————————————————-

AANHANGSEL:

ALTERNATIEF VIR AFRIKAANSE ONDERWYS

Geagte Vriend(in)

Ons is ‘n groep ouers, vriende en leerkagte wat bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans as medium van onderrig. Ons het geen illusies dat sekere ongewensde elemente nie sal rus voordat ons dierbare taal geheel en al uit alle onderwys instellings verdwyn het nie.

Skrywer koördineer ‘n projek om bekostigbare gehalte tuisonderrig aan Afrikaanse leerders te bied. Ons ideaal is om ‘n matriek sillabus aan te bied wat elke leerder uiteindelik in staat sal stel om in Duits net so vaardig te wees as in Afrikaans of Engels sodat ‘n naskoolse loopbaan of studies in Duits onderneem kan word.

Uiteraard sal so ‘n diens op dieselfde en selfs ‘n hoër standaard moet wees as die standaard van die huidige Departement van Nasionale Onderwys.

Om hierdie doel te verwesenlik benodig ons opvoedkundiges en administrateurs wat hulle by hierdie saak wil skaar.   Ons nooi u daarom uit om u kundigheid as leerkrag of vakkundige aan ‘n verdienstelike saak beskikbaar te stel.

Ons kan op hierdie stadium geen vaste onderneming verskaf wat betref die vergoeding van leerkragte en ander kundiges by hierdie projek nie. Ons kan wel verklaar dat ‘n arbeider sy loon werd is en dat enige inkomste wat deur die projek gegeneer gaan word ten eerste aangewend sal word om kundige persone se volhoubare betrokkendheid te verseker.

Stuur gerus u verkorte resumé aan my as die koördineerder van hierdie projek. U besonderhede sal vertroulik gehou word en slegs mee gehandel word met u vooraf skriftelike kennisgewing.

Indien u bewus is van ‘n afgetrede, rustende of werklose opvoedkundige, deel dan asseblief hierdie versoek met sodanige persoon.

Skrywer as koördineerder benodig slegs u besonderhede in die volgende formaat:

Michael Schmidt
Regspraktisyn Pretoria
Vakrigting Arbeidsreg en Duits
Epos adres: advprodeo@gmail.com]
WhatsApp: 0810134083

Ons vernaam graag van u.

Dienswillig, die uwe

Michael Schmidt

ART 114 2018-06-24: Waarom is dit so moeilik om Siener te verstaan?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Daar is drie basiese redes waarom dit so is, naamlik tegniese redes, geestelike redes en dan ook die massas en massas inligting wat in die visioene voorkom.

Tegniese redes.

Ek wil kortliks hier sê dat ek minstens 34 sulke direkte voorkomste en probleme geïdentifiseer het, en in my boek verduidelik.  Daar is veral twee van hierdie tegniese probleme wat die leser heeltemal verwar, en dit is vertakking en versnippering.  Die visioenêre verhaal bestaan uit vier hoofverhale wat inmekaar vleg om ‘n geheel te vorm, en elkeen van hierdie hoofverhale bestaan uit sub-hoofverhale wat opgebou is uit kleiner verhale.  Die indruk wat dit skep is dat die verhaal opgebou is uit ‘n baie groot aantal vertakkinge, en dat dit onmoontlik is om ‘n geheelbeeld daarvan bloot op sigwaarde te kan vorm.

Die wortel van hierdie probleem lê in die wyse waarop die inligting in die visioene versnipper is.  Die eenvoudigste voorbeeld wat ek hiervan kan gee is om dit te vergelyk met die bou van ‘n baie groot en gesofistikeerde legkaart met sagte kleure daarop, wat baie na aan mekaar is in voorkoms.  So ‘n legkaart se “prentjie” word gevorm deur verskillende “stukke agtergrond” wat saamwerk om ‘n geheelbeeld te vorm, maar die skeidslyne tussen die stukke is soms baie moeilik om uit te ken, want dit vloei heeltemal onopsigtelik inmekaar in.

Die versnippering in die inligting in die visiene kan insgelyks voorgestel word deur die manier waarop die geheel van die legkaart in klein-klein passtukkies verdeel is.  Hierdie stukkies pas soms op ‘n baie suggestiewe wyse bymekaar in en die “regte een” kan partymaal net by wyse van eliminasie uitgelig word.  Ek kan daarvan getuig dat hierdie visioenêre verhaal die moelikste legkaart is wat ek ooit moes bou, maar dan darem ook die grootste en mooiste woordbou is waarvan ek weet!

Geestelike redes.

Ons het veral met twee probleme te doen hier, maar die leser moet op hierdie punt eers verstaan dat hierdie skrywer ‘n baie diep gelowige mens is.  En ek kán so wees omdat ek deur ons Vader se Gees van genade gelei is om te verstaan waaroor al hierdie dinge en ook ons swaarkry gaan. Ek wil dan onmiddellik hiervan sê dat die kerk in hierdie opsig ongelukkig jammerlik in haar taak gefaal het!  Die rede hiervoor is bloot dat ons totaal en al mislei is deur ‘n klomp verloopte teoloë wat hul eie bose stempel van allerhande godsdienstige vervalsings en bedrog op ons afgedruk het.  Hierdie geestelike gemors kom al baie ver, maar dit het veral in die vroeë 1970’s duidelik en sterk na vore begin tree as skynbaar die teologiese ondersteuning vir John Vorster se detente-poging.  Hierdie lelike woord beteken in die praktyk: doelbewuste gestruktureerde toegewings aan die vyand tot en met volledige oorgawe (en wat uiteindelik deur De Klerk en sy spannetjie doelbewus-verloor-onderhandelaars in 1994 voltooi is.)

Die eerste geestelike rede is dat die teologie, wat veronderstel is om die profetiese sy van die Bybel vir ons oop te maak, in werklikheid presies die teenoorgestelde gedoen het.  Die “kerk” het byvoorbeeld die stem van die Bybelse profete reeds teen die einde van die 1800’s heeltemal stilgemaak in Suid-Afrika.  Die leser wat met my wil verskil hieroor moet asseblief eers vir my uitwys watter predikante die afgelope veertig jaar (en meer) één enkele preek gelewer het oor die verwagte gebeure waaróór die profete in die Bybel geprofeteer het.  Die praktiese Bybelverhaal draai in absolute terme om die gebeure van “die laaste dae”, maar die werklikheid en die waarheid hieroor word baie doelbewus van die kansel se kant af doodgeswyg. Die leser moet hier verstaan dat die Bybelse leer van die laaste dae nie meer gehoor word nie omdat die kerk ‘n ander agenda nastreef as wat ons dink.  Ek weet eerlikwaar nie wat ons mense nóg in die kerk soek nie, want selfs die Bybel erken in Openbaring dat die kerk se Hoof buitekant staan en op die deur hamer om binnegelaat te word daar.  (Diegene wat nog daar is sê dat dit nie regtig saakmaak nie, want Jesus leef mos in hul harte sien!  So, hulle sit binne met al hierdie “warmte’ in die hart vir mekaar en Hy staan buite in die koue?  Dit is inderdaad ‘n vreemde soort logika hierdie…en ‘n nóg vreemder soort teologie!)

Maar nietemin, u is baie welkom om my te wil kom aanval hieroor, maar kom dan asseblief met ‘n amptelike en gesertifiseerde afskrif van só ‘n preek in u hand na my toe.  Sonder dit gaan ek u nie ontvang nie en gaan ek nie eers met u praat nie. (Ek kan dalk hier help deur te sê dat u dalk in net twee kerkgemeenskappe gaan regkom hiermee, en dit is (miskien nog) in die Evangelies Gereformeerde kerk, en dan definitief ook die sogenaaamde “Van Rensburg kerk” van Frankfort in die goeie ou Vrystaat.  U kan my op u beurt dalk help deur vir my nóg sulke kerkgemeenskappe uit te wys, ás daar dan nog is.  Maar bring in elk geval u bewyse saam asseblief!)

Die tweede geestelike probleem lê in die verwagtinge van ons mense rondom Siener se visioene.  Mense verwag iets anders as wat werklik daar staan, en dit lei onafwendbaar tot allerhande subjektiewe interpretasie wat die ontleder nie baie lank tevrede kan hou nie. Dit is veral waar van die meer polities-georiënteerde persoon, veral diegene wat ‘n fundamentalistiese siening uitleef.  Ons moet hier óók verstaan dat doodgewone ongelowigheid by die gematigde groep ook ‘n baie groot rol speel in die vraag bo aan hierdie artikel.  As hierdie mense nie eers die profete in die Bybel wil glo nie, hoe moet hulle dan ook nog oortuig word om die belangrikste profeet wat ooit geleef het te glo?

En dit is hoe die oes lyk wat ons kerke vir God Almagtig ingebring het…wonder wat Hy hiervan gaan sê?

Massas inligting.

En dan is daar laastens ook nog die massas en massas inligting in die visioene.  Die leser moet asseblief hier verstaan dat ek nie probeer spog nie, maar dat ek bloot ‘n baie praktiese feit hier wil stel.  Ek is nou al 24 jaar lank feitlik daagliks op ‘n baie intieme en absoluut gefokusde wyse met hierdie visoene deurmekaar, en ek weet self nie eers meer hoeveel ek werklik daarvan weet nie.  Ek kan ure lank vrylik aanmekaar uit die kop praat oor die verhaal, en ek kan op enige punt daarin begin en van daar af aangaan met ‘n volledige en gedetaileerde verduideliking, maar daar dryf tog stukkies inligting in my geheue rond wat nét kan uitkom as iemand my ‘n toepaslike vraag vra.   Die punt wat ek hiermee wil onderstreep is dat ‘n oningewyde persoon, wat onmoontlik nie die geheel sal kán verstaan nie, heeltemal deurmekaar sal raak as hy of sy skielik met hierdie geweldige vloedgolf inligting gekonfronteer word.  En as hulle nie hulp en leiding het nie val die hele poging om te verstaan vir sulke mense plat.

Oplossing van die probleem.

Die vraag ontstaan nou wat om te doen om hierdie probleme te oorkom, en anders as die mense wat byvoorbeeld die NVDLM, met sy uitsiglose negatiwiteit, so ernstig en toegewyd promoveer kan hierdie skrywer wel ‘n plan aan die hand doen.  Ek is minstens al van Mei 2004 af op rekord dat ek bereid is om studiegroepe te help om Siener se visioene intiem te leer ken.  Maar dan moet daar darem ook mense wees wat bereid is om deel te word van sulke studiegroepe, en dit het ongelukkig nooit gebeur nie.  Daarom het ek einde ten laaste op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD die volgende gesê:

Hierdie gespreksgroep is dalk die ideale plek om so iets te begin, want ek kom agter dat die entoesiasme vir Siener se visioene baie positief is hier.  Al wat u nodig het is ‘n rekenaar, ‘n e-posadres, ‘n strewe om die waaragtige Waarheid te soek, en dan ook die wil om te verstaan. En ek dink daar is genoeg hiervan op hierdie FB blad om so ‘n poging te laat werk.  Al wat ek vra, en eintlik vermaan ek ook hier, is dat die leser wat hieraan deel wil hê dit op die regte manier en veral om die regte redes sal wil doen.  En nie een van die “regte redes” het iets met die politiek en/of eie belang te doen nie.

Ons vyande sal uit die aard van die saak ook misbruik van hierdie geleentheid wil maak om verdere verwarring te skep en te saai.  Hulle gaan dalk nou nog wegkom hiermee, maar vir hoe lank nog?  Hulle planne is klaar gemaak en reeds in werking gestel om die opregte gelowige Boervolk te vernietig, maar daar is wel een of twee dinge waarvoor hulle nie voorsiening gemaak het nie.  Die belangrikste een hiervan is dat die ware God, die Een wat nie ‘n bloedsuipende mensemoordenaar is nie, en Wie ook die Boervolk se Borg is, altyd die finale skuif op die skaakbord sal oorhê.  Hy het óók planne gemaak en daar is niks wat die Engelse en hul meelopers, die Boere bekend as die Sappe, teen dit kan vermag nie.

Maar weet u, ons het  twee baie sterk hulpmiddels in ons hand om lewendig by Prieska uit te kom en die land te beërwe.  Die belangrikste een is geloof in ons Vader se beplanning hiervoor, want geloof sal ons laat aanhou totdat die oorwinning ons s’n is.  Die ander een lê opgesluit in die plan wat ek hier wil voorstel.  Kennis is ver meer as mag, dit is ook oorlewing vir ons!  Kom leer uself om hierdie visioenêre verhaal eerstehands te ken sodat u kan verstaan waaroor dit gaan!  Kom neem deel aan die “kursus” wat ons hier aanbied; kom bemagtig uself om vorentoe selfstandig die besluite te kan neem wat dalk net u en u geliefdes se lewens gaan red!

En dan wil ek laastens nog ‘n geheimpie van Siener se visoene uitwys. Hierdie visioene het ‘n manier om ‘n mens tot voor ons Vader in te bring en die opregte gelowige nederig voor Sy Wysheid te laat kniel.  Dit is Sy storie hierdie en ons moet baie versigtig wees hoe ons daarmee omgaan!  Ons vyande gáán dit probeer bederf, want hulle wil ons onderploeg.  As u die visioenêre verhaal kan leer verstaan sal u ook verstaan waarom hierdie skrywer net minagting en walging vir hierdie NVDLM kan hê, maar dan ook vir die mense wat dit so sterk promoveer!  Hierdie stuk bedrog is iets wat uit die hel uit kom en wat daarop gemik is om die ware God se gelowige kinders in hierdie wêreld te probeer vernietig!  Bly weg hiervan, want dit dra die kiem van selfvernietiging in dit om!

Groete,

Frik Pretorius.

ART 113 2018-06-08: Suidlanders se leier verklaar burgeroorlog.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Iemand stuur gister die onderstaande skrywe aan my.  Dit blyk ‘n omsendbrief te wees wat die leier van die Suidlanderbeweging aan die lede van sy groep op hul webblad gepubliseer het.

Ek kon nie glo wat ek dáár gelees het nie!

Ek het van 11 Mei 2018 tot pas eergister vyf artikels gepubliseer waarin ek die werklike doel met die vals “visioen” van die nag van die lang messe uiteengesit het.  Die strekking hiervan is gebaseer op die gang van die visioenêre verhaal wat ons van Siener van Rensburg ontvang het, saam met gebalanseerde kennisname van wat in die wêreld rondom ons aangaan, plus doodgewone logika waar een plus een altyd twee is, en nie partymaal dalk elf nie.

In hierdie artikels het ek gesê dat die werklike doel met die NVDL uit sekere opeenvolgende hoofpunte bestaan.  Die eerste was dat dit ‘n lokmiddel was om ‘n sekere teikengroep binne die blanke groep in Suid-Afrika as die Suidlanderbeweging te vestig.

Hierdie beweging is een groot raaisel vir alle buitestaanders, want niemand van ons kon nog ooit regtig verstaan waaroor hierdie “onttrekkingsplanne” werklik gaan nie.  Dit maak geen praktiese sin nie, behalwe natuurlik as die lede doelbewus plan om in allerhande dodelike hinderlae in te wil stap.

Ek het dit ook gestel dat die doel daarmee nie regtig iets met die swart gevaar te doen het nie, maar wel om hierdie gevaar uit te lok tot op ‘n punt waar dit die Engelse owerhede kan toelaat om die regeringsfunksie in Suid-Afrika te kom oorneem.  En dat alles rondom hierdie visioene daarop dui dat die Engelse dan moontlik eers die nie-blanke bevolking met biologiese agente gaan uitwis, en die gematigde Boervolk daarna in ‘n aangestigte oorlog.  En in hierdie oorlog sal die Suidlanders die gematigde deel van die Boervolk saam met die Engelse aanval en probeer uitwis!

Die manier waarop die beginpunt van hierdie beplanning geloods gaan word, het ek aanvaar en beskryf, is om ‘n massa-protesaksie deur die SL te loods op ‘n plek (of plekke) waar dit tot ‘n gewapende konflik met die swart groep sal lei.  Die mees logiese tydperk hiervoor lê tussen nou en 30 Augustus as die Grondwet na verwagting gewysig gaan word om grondonteiening sonder vergoeding moontlik te maak.  So ‘n protesaksie kan nét tot gewelddadige konflik lei omdat sekere swart drukgroepe reeds stelling ingeneem het teen die blanke se besware hierteen.  Die tafel is reeds gedek en word by die dag meer en meer gereedgemaak vir ‘n bloedbad om plaas te vind.  En die Suidlanders is duidelik die skakelaar deur wie dit gaan kom.

Dit is presies wat die Engelse hanteerders van die SL wil hê om militêr hier te kan kom ingryp.  Alles is skynbaar reeds aangelê hiervoor, en tot die voertuie waarmee hulle vinnig in Pretoria en Johannesburg kan kom staan reeds gereed daarvoor in Botswana.  Ek praat onder korreksie nou, maar daar is blykbaar ook reeds ‘n Britse lughawe by Lobatse ontwikkel hiervoor.  Die moontlike doel hiermee sal duidelik wees om vinnig per vliegtuig by die ver plekke in Suid-Afrika uit te kom.

Ek het my vermoedens in hierdie opsig met Elsa Muller van die FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD so onlangs soos 6 Junie 2018 gedeel, waarin ek vir haar gesê het die mees moontlike datum vir so ‘n konfrontasie kan dalk die volgende langnaweek wees.  Dit sal SL se lede wat ver moet ry natuurlik beter pas so.  En raai wat? die volgende langnaweek op die kalender is ‘n nuwe een wat tot nou toe nog nooit bestaan het nie, naamlik van 9 tot 14 Augustus 2018!  ‘n Mens kan net wonder wie en wat hierdie langnaweek geskep en op ons kalender geplaas het.

Gaan die finale aanloop tot Siener van Rensburg se visioenêre verhaal op een van die twee middelste dae van die vier in Augustus begin?  Ons weet nie, ons sal maar moet wag en sien wat hier gaan uitbroei, maar as wat ek hieronder verstaan reg is, sal dit waarskynlik so wees.  Soos dit is spook die datum van 31 Augustus juis reeds van 31 Augustus 2008 af by my, en nou wonder ek nogal of dit sowaar dalk kan realiseer…

Die kennisgewing hieronder aan die SL is niks meer as ‘n onbedekte oproep tot pro-aktiewe gewelddadige optrede teen die swart groep nie.  As die gewone soort lid van SL sulke dinge kwytgeraak het sou ‘n mens dalk nog meewarig hieroor kon geglimlag het.  Hierdie oproep tot aksie is egter nie deur ‘n gewone soort lid gedoen nie, maar deur die stigter en hoofleier van die SL self, en dit maak ‘n baie groot verskil aan die saak!  Hou maar dop en ás ek reg is met so ‘n protesaksie moet die leser maar daardie paar dae, en dalk die hele week daarna, liewers by die huis wees.  Dit kan dalk ‘n bietjie rof raak daarbuite.

Groete,

Frik Pretorius.

=========================================

https://www.suidlanders.co.za/het-die-tyd-aangebreek-2/

Het Dié Tyd Aangebreek?

Wanneer die massas uitlatings soos hierdie begin uiter: “We are not apologetic for occupying the land. We believe it belongs to us. It was stolen by the whites…” het dié tyd aangebreek waar Suid-Afrika in anargie, rewolusie, burgeroorlog, volksmoord, en ‘n bloedbad sal verval…!

Het dié tyd aangebreek vir nuwe helde om gebore te word… Het dié tyd aangebreek waar elkeen`n keuse sal moet maak… Het dié tyd aangebreek vir die moderne Dawids, Jeftas, Simsons, Gideons, Benajas om elkeen sy deel vir God aan die Suidpunt van Afrika te doen… Het dié tyd aangebreek waar elkeen sy kant sal moet bring om`n volk teen ‘uitwissing’ te red en as dit Sy Wil is, God se eer en koninkryk te herstel…

Het dié tyd aangebreek vir elke opregte om nou tree vir tree hierdie pad saam met my te loop en, as ek in hierdie stryd ter oorlewing van my volk aan die Suidpunt van Afrika sneuwel (en dit sal wees met `n glimlag op my gesig, want soet is die stryd, vir my God en volk), die stryd voort te sit – die oorwinning IS julle s’n!!!

Dié stryd is edel, dié stryd is regverdig, dieselfde stryd wat ons voorvaders gestry het. Dié stryd om vryheid, want ons het dit [vryheid] reeds tot `n mate, en is vinnig oppad (met die onteiening van eiendom) om dit in totaliteit te verloor…

Seën vir elke opregte volksgenoot, mag die vreesloosheid van ons hemelse Vader u vergesel in dié toekoms… U vriend, broer, en mede-volksgenoot. Gustav

 

ART 112 2018-06-06: Wie is die Sappe in Siener se visioenêre verhaal?

F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Die opskrif hierbo moes eintlik gelees het: Is die Suidlanderbeweging Suid-Afrika se eie ANTIFAS?  Ek dink die antwoord is ‘n klinkende ja.

Die Sappe in Siener se verhaal is ‘n groep baie goed georganiseerde en opgeleide para-militêre blanke mans wat vanuit politieke oorwegings teen die nuwe konserwatiewe regering in Noordwes sal optree. Hulle is dus in werklikheid rebelle wat ‘n wettig verkose regering met gewapende geweld omver wil werp. Daar is op hierdie stadium net een groep mense wat hiervoor kwalifiseer en dit is die Suidlanders. Die blanke komponent van die DA is nie groot en sterk genoeg hiervoor nie, en die kanse is in elk geval baie skraal om soveel militante militêre aggressie by hulle te kan vind. Op hierdie punt sal dit goed wees as ons dalk ‘n oomblik by sekere visioenêre feite sal stilstaan.

Die verhaal dui aan dat Noordwes Provinsie en die noordelike deel van die Vrystaat as Volkstate aan die Boervolk toegeken gaan word, dit wil sê, die twee gebiede word onafhanklike republieke.  En die aggressors teen albei is weereens Groot Brittanje en die Kaapse Afrikaners (Cape Dutch, oftewel die moderne Broederbond).  Die sigbare betekenis van die visioenêre verhaal spel dit uit dat die komende gebeure in Suid-Afrika bloot ‘n herhaling van die Tweede Vryheidsoorlog sal wees.  En so sien ons in die verhaal dat die stryd teen die nuwe Boereregering in Noordwes deur die Engelse gevoer sal word, maar met die samewerking van ‘n groep manne na wie Siener verwys het as die Sappe (“Joiners”).  Hulle was die Liberaliste van Siener se tyd, en ons sal in ons huidige tydsgewrig van die Globaliste kan praat, die mense wat ‘n EenWêreldregering sal help oprig. Ek weet nie of die Suidlanders mooi verstaan waarmee hulle regtig deurmekaar is nie, maar dit is eintlik waarvoor hulle teen hul gematigde volksgenote gebruik gaan word.

Die vraag is nou wie en wat ANTIFAS is.  Die begrip staan vir Anti Fascisme (anti diktatuur), en dit is deur Sorros geskep om as agitators in die Ukraïne op te tree om die Russe uit daardie gebied te probeer verdryf.  Die diktator in hierdie geval was volgens hulle die Russiese leier Putin gewees, en die doel was om ‘n revolusie te stook wat hom sou dwing om militêr in te gryp in daardie gebied. Die ironie hiervan was dat die Ukraïne se parlement gevra het dat hul land (weer) deel van die Russiese Federasie sal word.  Die drukgroep ANTIFAS was dus niks meer as rebelle gewees nie. Die uiteindelik doel met hul optrede was om Obama toe te laat om in ‘n kernoorlog teen Rusland op te tree.  Putin moes op hierdie manier uitgehaal word omdat hy in die pad van die Globalisme staan om hul Utopia op te rig.  En toe word Trump verkies as die president van die VSA, en toe hy ook ‘n stokkie voor hul planne steek het Sorros en kie hom as die nuwe diktator van liberale vrye regte in die wêreld verklaar. Die leser wat toegang tot YouTube het kan gerus gaan kyk na die skade wat hierdie ANTIFA drukgroep in die VSA teen Trump aangerig het.  Die groep bestaan uit jonger mense vanuit die links-liberale groepering

Die ironie van die saak is dat die Globaliste die bose plan bekend as die NVDLM in Suid-Afrika gebruik het om konserwatiewe (“regse”) mense se koppe en harte teen die gematigde groep te draai.  Ons word verkeerdelik deur hulle verkwalik dat ons die blanke uitverkoop deur “hand om die blaas” met die anderskleuriges in die land om te gaan, en dit het oor ‘n tydperk van meer as dertig jaar die bron van ‘n erge venyn teenoor ons geword…deur mense wat sê dat hulle deel van die Boervolk is!  As ek aan hul leierselement op alle vlakke dink kom die begrippe “Cape Dutch” en Broederbond onwillekeurig by my op.  As hulle dan wel Boere is, is die dwaling natuurlik soveel groter, want dan brandmerk hulle hulself ook as verraaiers en daarvoor betaal ‘n mens uiteindelik ’n baie hoë prys!

‘n Mens wil eintlik wéér vra of die Suidlanders móói verstaan waarmee hulle regtig deurmekaar is…

Groete,

Frik Pretorius.

 

ART 111 2018-05-26: Militêre voertuie in Botswana…en NVDLM.

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek sit Donderdag 24 Mei met ‘n vriend oor die telefoon en gesels, en hy vra iets oor die Suidlandersbeweging en die NVDLM, en toe, net skielik, val al die stukke van die legkaart meteens in hul regte plekke en gaan die hele storie rondom dit vir my oop.  Ons begin hier, vir die doeleindes van hierdie artikel, by Artikel 7 van die Vrede van Vereeniging van 1902. Dit wat ek daarvandaan wil verduidelik eindig vlak voor die visioenêre waarskuwing dat die Engelse, saam met ‘n klomp verraaiers, die Boervolk in die afsienbare toekoms in twee Volkstate wil vaskeer en uitwis.

Die kort “voorskou” hierby is belangrik, want ons het die eerste praktiese poging van die Britte om ons volk te probeer uitwis tydens die Tweede Vryheidsoorlog oorlog tussen 1899 en 1902 beleef.  Nie maar net beset en onderwerp soos vóór dit nie, maar doelgerig fisies probeer uitmoor met die verskroeide aarde beleid, saam met die konsentrasie-moordkampe wat hulle opgerig het.

Hierdie nagmerrie vir die Boervolk het tydelik tot ‘n einde gekom toe die politieke gety in Engeland teen die poging begin draai het.  Maar dit was inderdaad bloot tydelik van aard, want hulle het selfs nog voor die einde van die oorlog reeds begin beplan aan die uiteindelike vernietiging van ons volk.  En verraaiers soos genls. Louis Botha en Jan Smuts het deel gevorm van hierdie beplanning, want dit was onder andere deur hul toegewyde bemiddeling dat die Boere die vernederende Vrede van Vereeniging aanvaar het.  Hierdie “vredesooreenkoms” het ons effektief slawe van die Britse Ryk gemaak, en ek is op rekord op hierdie artikelblad dat ek glo dat ons moontlik in Februarie tot Maart 2019 vrygemaak gaan word van hierdie juk!

Ek kom later hierby, maar die gees van Botha en Smuts leef vandag nog voort onder ‘n klomp Afrikaanssprekende blankes, en die basis hiervan word gevorm deur die liegstorie van die NVDLM.  Die mense wat hierdie storie so ywerig promoveer is besig om ‘n mes in die Boervolk se rug in te druk!  En die absolute verskrikking hiervan is dat die SL-beweging hulself nogal as die konserwatiewe redders van die blanke beskawing beskou deur as ‘n para-militêre mag rondom hierdie bose stuk valsheid te organiseer.  Hoe gaan die lede van hierdie groep vorentoe met hul gewetens saamleef as hulle begin verstaan dat hulle misbruik is om die dood van honderde duisende medeblankes te veroorsaak?  Dat die jongste Engelse moordpoging op die Boervolk juis by hul idee van konserwatisme begin het?

Die beginpunt vir hierdie komende poging tot ‘n volksmoord op die Boervolk begin in werklikheid by artikel 7 van die Vrede van Vereeeniging, en vind sy finale beslag in die Volkstate in Siener se visioenêre verhaal.  Hierdie artikel 7 het reeds in 1902 voorsiening gemaak vir ‘n “comeback” poging van die Engelse om die Boervolk later in twee Volkstate te kom vaskeer en uit te moor.  Dit word dan ook so in groot detail aangedui in die visioenêre verhaal, en ons ken die kern daarvan as die smeltkroes waarvan Siener gepraat het.

  1. MILITARY ADMINISTRATION in the TRANSVAAL and ORANGE RIVER COLONY will at the earliest possible date be succeeded by CIVIL GOVERNMENT, and, as soon as circumstances permit, Representative Institutions, leading up to Self-Government, will be introduced.

Nou, ek het in ‘n vorige artikel, ART 109 van 13 Mei 2018, verduidelik dat die doel met die NVDLM is om ‘n rassekonflik in Suid-Afrika aan die brand te steek.  Die SL beweging is op grond van hierdie vals visioen gestig en uitgebou, en ek glo die uiteindelike doel daarmee is om die Engelse soldate in Siener se verhaal weer terug na Suid-Afrika te bring.  Ek het in hierdie verband in ‘n vorige artikel daarop gewys dat die ANC regering en die Britse owerhede ‘n amptelike ooreenkoms voor die vorige algemene verkiesing aangegaan het dat die Britse leër die ANC sal kom help in geval daar wel ‘n poging tot ‘n staatsgreep sal plaasvind.  (Sien my ART 089 van 17 Mei 2016 – Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria.)  Hierdie ooreenkoms bestaan nog en is dus steeds van krag.  Die ironie hiervan is egter dat die Engelse nie in die oorlewing van die ANC belangstel nie, maar slegs die regeringsfunksie wil oorneem.

Maar voor ons verder gaan wil ek eers kortliks terugverwys na ander vroeëre artikels waarin ek na die voorkoms van selfvervullende profesieë en ook  “beplande profesieë” verwys het.  Daardie afleidinge van my het net skielik op hierdie stadium van die geskiedenis verskriklik belangrik geword vir ons volk se algemene welsyn.  Die klem hieronder val op die begrip “beplande profesie” en die inligting wat nou na vore gekom het vorm volledig deel daarvan.

Art 011: 2008-04-12 Beginpunte van die visioenêre verhaal.

“…Ek het tydens die skryf van die twee boeke op dinge afgekom wat ek net as ‘verstommend’ kan beskryf. Een hiervan is dat die komende aanslag teen ons sy beslag reeds aan die einde van die Tweede Vryheidsoorlog gekry het. Die Engelse vorstehuis wou ons toe al uitgewis het. Ons kan ongelukkig nie nou daarna kyk nie, maar die redes hiervoor gaan selfs nóg ‘n paar honderd jaar verder terug as 1899. Dit impliseer egter langtermyn beplanning aan die vyand se kant wat die oë soms laat rek. Ons sal later weer hierna kyk, maar die huidige reeks kragonderbrekings is nie so ‘toevallig’ as wat dit lyk nie, want dit vorm wel deeglik deel van hul beplanning. Die skielike verskyning van al die ‘Siener-profesieë’ rondom ‘Koeberg wat gaan ontplof’ is dan ook meer as net ‘n duimsuig storie. Ek wil myself nie vooruitloop nie, maar dit vorm deel van wat ek ‘beplande profesie’ noem. Diegene wat die nuwe boek reeds gelees het sal presies verstaan wat ek hiermee bedoel…”

Art 012: 2008-04-18  Die bose doelwitte agter die liegstorie van die ‘nag van die lang messe’.

“…Die leser moenie die verwysing na ‘suggestie’ hierbo miskyk nie, want dit is die sleutel-aspek waarom hierdie poging teen die Boervolk draai. Dit is dan ook, na my mening, die basis waaruit die formele klag teen die lede van die Boeremag voortgespruit het. Ek glo hulle is deur hierdie soort ‘spekulatiewe oorreding’ in die situasie ingelok waarin hulle vandag sit. Dit het sedertdien vir my duidelik geword dat dit in werklikheid deel vorm van ‘n vooraf uitgewerkte plan om die Boervolk te vernietig. Hoekom is dit so dat ‘n mens al hoe meer die indruk kry dat die verskillende fasette hiervan bloot uittreksels uit ‘n uitgewerkte meesterplan is, en dat dit aan ons opgedis word as ‘Siener se profesieë’?

Die algemene begrip wat ek wil tuisbring is dat ons hier in werklikheid van ‘beplande profesie’ moet praat.  Dit is nie moeilik om ‘verstommend akkuraat te kan voorspel’ wat Siener sou gesê het as die ‘ontleder’ vooraf weet wat vir ons beplan is nie.  Dit is nie meer ‘akkurate uitleg’ nie, maar in werklikheid vooraf-kondisionering van wat ons te wagte kan wees.  Siener se naam word bloot gebruik om hierdie vooraf beplande propaganda geloofwaardig te laat klink!

Siener het gesê dat die oorlog in Europa ver gevorder sal wees voordat ons daarvan hoor.  Hoe is dit prakties moontlik?  Die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán gebeur is as ‘n landwye kragonderbreking onverwags vir ‘n paar dae sal voorkom.  Alle rekenaars, selfone en telefoonlyne werk met elektrisiteit en so ‘n groot kragonderbreking sal ook alle kontak met die buiteland vir ‘n paar dae afsny!  Die vyand het nie meer as drie of vier dae nodig om hul verskuilde plan in Europa en in die RSA uit te voer nie, en voor ons ons oë kan uitvee is ons burgers van die Ryk van die Antichris.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning.  Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nié gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap.  Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is.  Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer-termyn beplanning.  Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking.  Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie.  Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees.  Wees daarom wakker en wees waaksaam!…”  Einde van aanhalings.

Maar so het ons die afgelope paar dae baie gehoor van ‘n groot aantal militêre voertuie wat vanaf Walvisbaai na Botswana vertrek het.  Daar is wyd bespiegel oor die doel met hierdie voertuie, en ‘n persoon wat gesê het dat hy Snyman se boek Boodskapper van God in Engels vertaal het, het in ‘n openbare klankgreep gesê dat ‘n visioen van “oupa Siener” in hierdie boek opgeneem is wat aandui dat “ons nog eendag vanuit Botswana aangeval gaan word”.  Nou, soos die NVDLM is hierdie ook uit en uit ‘n leuen, want Siener het dit nooit gesê nie!  Die persepsie dat Siener dit wel gesê het word dus op ‘n uiters slu manier geskep, en almal glo dit, want niemand weet van beter nie.  Dit is presies hoe Snyman en Kie se liegmasjien te werk gaan: hy/hulle skep vals persepsies en bou dit op tot ‘n illusie wat nie in die openbaar staande kan bly nie.  Ek wil hier as voorbeeld noem dat Elsa Mulller, eienares van die FB blad OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, sekere vrae rondom NVDLM op haar blad aan Snyman persoonlik gestel het.  Sy het gevra dat hy haar voor of op 5 Mei 2018 sal antwoord, maar sover ek weet het sy nou nog nie ‘n antwoord terug ontvang nie. Sy sal ook nie, want hulle kan dit nie in die openbaar doen nie…omdat dit inderdaad ‘n reuse groot stuk bedrog is.

Daar is verder ook op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, berig dat die (Amerikaanse) lugmagbasie in Botswana óf groter gemaak word, óf na Lobatse geskuif word, en dat die voertuie daarmee koppel. Iets wat egter baie vreemd op die oor val hier is dat die voertuie almal Brits van oorsprong is, soos byvoorbeeld Landrovers, en nou is dit so dat die Amerikaners geen buitelandse voertuie in hul militêre opset gebruik nie.  Hulle gebruik nét Amerikaanse voertuie. Daar is ook geen rede waarom hulle ‘n nuwe lugmagbasis by Lobatse hoef te gaan bou nie, hulle kan die bestaande een net eenvoudig groter maak as dit vir hulle nodig word.  Ek self was van mening dat die voertuie bloot vir die Botswana weermag bedoel is, maar ek het Donderdag skielik verstaan waarvoor dit regtig geoormerk is.

Ek het in ‘n paar artikels verwys na die visioenêre feit dat daar ‘n groot klomp Engelse soldate by Pretoria gestasioneer is as die komende oorlog begin.  Ek het ook gesê dat Botswana omtrent die enigste plek in Suider-Afrika is waar hierdie soldate ongesiens kán wegkruip.  Botswana en Engeland is baie goeie vriende, en die Khama familie, wat tradisioneel die leierselement in die Botswanaregering is, is verder ook nog deur die adelike bloedlyn van lady Ruth Williams (Khama) deel van die Britse aristokrasie. Sy was getroud met (Sir) Seretse Khama, in lewe hoofleier van Botswana, en hul kleinseun, genl. Ian Khama, het (eers) verlede jaar uitgetree as president van Botswana. En dit is presies hier waar die “beplande profesieë” van mnr. Snyman en Kie inkom, want, soos ek gesê het is dit maklik om elke keer reg te wees as hulle die beplanning van hul hanteerders in Engeland begin voorhou as “Siener se profesieë”! En die leser moet hier geen fout maak nie, die berugte Sorros is deel van die topleiding van hierdie groep.

Ek verstaan nou dat die voertuie bedoel is om die Engelse soldate binne ‘n kwessie van minder as vier ure tot in Pretoria en Johannesburg aan te ry en die regeringsfunksie daar te gaan oorneem.  Daar loop ‘n pragtige breë snelweg van minstens Zeerust af, deur Rustenburg tot in Pretoria en Johannesburg.  Lobatse lê feitlik op die grens met Suid-Afrika en is ongeveer 320 km van Pretoria af geleë.  Die lughawe, wat al meer na ‘n Engelse sterkpunt begin klink, is weer bedoel om ook die ver plekke, soos Bloemfontein, Durban, Kaapstad en Upington vinnig te gaan beset.  Kaapstad is die verste punt en kan nie meer as 2:30 ure vliegtyd ver van Lobatse af wees nie. Ek weet nie hoeveel tyd ons gaan hê tussen die plofpunt tussen die SL en die massas en hierdie (mees moontlike) Engelse optrede nie, maar die virusse sal saam met die Engelse soldate kom en alles hiervan sal baie onverwags en vinnig gebeur.  Bly maar op die uitkyk vir die datums waarop veral plaasboere en/of die SL opgekommandeer word vir “protesaksies” teen die onteiening van blanke eiendomme.  Dit is die mees moontlike datums vir ‘n groot rassekonflik om in Suid-Afrika los te bars.

Ons kan selfs een van twee moontlike gevolge onderskei hier.  Die eerste is dat die massas op ons sal wil aanval, maar dat die poging juis deur snelle Britse optrede gestop sal word, en die virusse dan baie gou sal volg. Die mees moontlike rede vir so iets kan wees dat die Engelse ons “maklike” steun vir die Volkstate op hierdie manier sal probeer werf.  Die ander moontlikheid is dat die Engelse die massas sal toelaat om eers hul aanval te loods voordat hulle self teen die massas begin optree….met wapens en met virusse. Hierdie laaste moontlikheid maak nie baie sin vanuit ‘n taktiese oogpunt beskou nie, maar dit is tog ‘n moontlikheid.  Ons kan in elk geval nie nou al sê nie, so bly op die uitkyk, loop maar wakker en bly veilig en moenie vlug nie, want dan gaan u verseker uitgehaal word.

Groete,

Frik Pretorius.

ART 110 2018-05-16: VERSIGTIG MET HIERDIE OORLOGSPRAATJIES!

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Na aanleiding van my vorige twee artikels kom die vraag onwillekeurig by my op of die huidige vlaag duimsuigstories wat die rondte doen die sagmaakproses is voor die NVDLM op ons afgedwing word?  Alles wat ek hier sien bevestig dat die “vrees-geloof” van die Suidlanders (soos teenoor ‘n Christus-geloof), waarna ek in die artikel vóór hierdie een verwys het, aanhoudend gevoer moet word met vreesaanjaende stories soos hierdie om dit lewend te hou.  Dit is soos om ‘n pot kos op die agterste stoofplaat aan die prut te hou tot dit tyd geword het vir aandete.  En hierdie bose, bose feesmaal is dalk nader as wat meeste mense dink!

Daar is baie stemboodskappe en allerhande riemtelegramme wat nou loop oor “voorspellings” van Siener dat ‘n aanval vanuit Botswana op ons uitgevoer gaan word.  Of oor pres. Ramaphosa wat swartmense ingevlieg het met ‘n Amerikaanse vragvliegtuig om blanke plase te kom afneem en beset. En ook dat nét 1,000 dapper Afrikanermanne ‘n Amerikaanse leërgroep van duisende manne vernietigend gaan verslaan in Pretoria se strate, en, en…

Hierdie is ‘n sprekende voorbeeld van hoe sekere agent provocateurs Siener laat buikspreek om allerhande oorlogspraatjies aan te hits.  Geagte leser, Siener het NIE hierdie lawwe, maar uiters gevaarlike duimsuigstories gesien NIE.  Dit word duidelik gedoen om ‘n rassekonflik aan die brand te steek, en die Suidlanderbeweging is die logiese instrument om dit te bewerkstellig.

VRAAG: Daar word wyd bespiegel oor hoeveel (duisende!) pantservoertuie vanaf Walvisbaai na Botswana vertrek het.  Die paar foto’s wat ek van hierdie militêre voertuie gesien het vertoon egter gewone sagtevel vragmotors.  Ons kan seker aanvaar dat daar pantservoertuie óók by sal wees, maar die vraag is of Botswana al hierdie baie voertuie nodig het om ons huidige SAW plat te loop?  Hulle sal dalk die eerste en enigste leërmag in die wêreld wees wat meer voertuie as soldate het?  Nee, regtig darem, hulle het nie al hierdie voertuie nodig nie, want die huidige SAW se toerusting is heeltemal verouderd en niks werd nie, en dan hang daar ook nog reuse groot vraagtekens agter die paraatheid en durf van hul mannekrag. Wat wel waar is, is dat Botswana en hul bure, Namibië en Zimbabwe, nie juis die beste vriende in die wêreld is nie, en Botswana is waarskynlik net besig om hul militêre vermoë op te knap om paraat te kan bly. Namibië hou moontlik net ‘n sekere lastigheidswaarde op militêre gebied vir Botswana in, maar Zimbabwe het ‘n uiters gedugte militêre vermoë wat, soos Botswana s’n, strate beter as ons SAW is.

VRAAG:  Daar word baie gepraat oor die reuse Amerikaanse militêre vragvliegtuig wat by Lanseria lughawe geparkeer staan.  Hierdie storie het by ‘n militante swart groep begin wat hul daarvoor beywer dat swartmense alle grond moet gryp, en hul aksie was teen die EFF se Julius Malema se “sagte houding” gemik.  Hierdie storie is intussen deur woordvoerders van die pro-NVDLM oorgeneem en hulle praat nou lustig saam met hierdie militante groep swartmense.  Asof uit een mond nogal, en dan presies ook op dieselfde deuntjie! Hiervolgens het pres. Ramaphosa, in medewerking met die VSA, ‘n klomp swartmense met hierdie vliegtuig ingebring om blankes se grond te kom gryp en in besit te kom neem.

Waarom sou Ramaphosa sullke mense invlieg? Is daar nie genoeg “land hungry” mense in SA om dit sommer self te doen nie? Ek meen, die vliegtuig kan net soveel mense dra en nie meer nie, en dan in elk geval nie genoeg om alle blanke plase in die land vanaf Lanseria te gaan oorneem nie!  En waarom sou die VSA op hierdie manier hier wil ingryp? Daar is geen diplomatieke rede hiervoor nie. Hierdie skrywer is ‘n valskermsoldaat en het by minstens drie geleenthede sedert 1995 waterspronge saam met Britse, Amerikaanse en Italiaanse soldate gedoen. (Een hiervan is weens ‘n geweldige storm by Hartebeespoortdam afgestel, maar ons het nogtans lekker saam gekuier die res van daardie dag.)  Die VSA en die SAW doen ook op ‘n gereelde basis militêre oefeninge saam op ons grondgebied. Wat is dus so vreemd aan ‘n enkele VSA vragvliegtuig by Lanseria?  Een swaeltjie maak darem ook nog lank nie die somer nie!

VRAAG: Daar word ook gesê dat ‘n groep van 1,000 Afrikanermans in skietgevegte in Pretoria se strate met ‘n groot Amerikaanse militêre mag betrokke gaan raak (volgens “Oupa Siener” nogal!) Daar word met groot smaak vertel dat ons manne hierdie Amerikaners op ‘n vernederende wyse gaan terugjaag na Washington.

Nou toe nou!  Oorlog tussen die VSA en ‘n handvol Afrikanermans? Regtig? En een duisend onopgeleide Afrikanermanne met handwapens en jaggewere gaan, volgens die woordvoerder, sowaar baie duisende profesioneel opgeleide soldate met vars oorlogservaring in die Midde-Ooste uitmekaar jaag? He-he-he, moet ons nie dalk liewers hier sê: Sak Sarel, pa skiet ‘n bok, nie?

Pasop maar vir hierdie wilde en onverantwoordelike oorlogspraatjies. My vorige artikel 109 het pas op die 14 Mei verskyn en ek praat daarin oor die mees moontlike doel met die vals storie oor die NVDLM, en hier is ons volk se vyande klaar weer besig om wit en swart openlik teen mekaar op te sweep.  Praat ons dalk hier van “net betyds gewaarsku”?  Kyk, ons kan dit nie stop nie, die bose groep wat hierdie gebeure beplan het is té diep ingegrawe en hul plan het al té ver ontwikkel daarvoor, maar ons kan wel die impak daarvan op ons versag.  Al is dan net om geestelik gereed te maak vir die realiteit hiervan, met die doel om emosioneel op ‘n terugvegpoging ingestel te raak op hierdie moordaanslag wat hulle teen ons beplan het: ons oorlewing hang per slot van sake daarvan af!

Maar weet ook dat daar nog meer sulke gevaarlike en onverantwoordelike stories ingebring gaan word, en dat daar ‘n nóg groter poging gaan kom om stemme soos myne te diskrediteer en stil te maak.  Hierdie monsters is nie ons vriende nie en wil ons namens hul base in Engeland vernietig, en die Boervolk is in hierdie opsig bedoel om ‘n bloederige offerande aan die komende Antichris te wees. Wakker loop!

Groete,

Frik Pretorius.

 

ART 109 2018-05-14: NVDLM (b) – Doel daarmee uiteindelik ontbloot?

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Voor ons met vandag se artikel kan begin moet ons eers ‘n wyle terugkeer na die vorige een om twee aansluitingspunte met vandag s’n te kan vasmaak.  Die eerste is dat mnr. A. Snyman sy eie organsiasie in die voet geskiet het met sy “Antwoord aan Frik Pretorius” op 22-12-2013.  Of eintlik moet ek dit uit die mond van ‘n ou vriend só stel: “…Dit is nie net jouself in die voet skiet nie, maar jou been wegblaas…”

Mnr. Snyman het homself in hierdie skrywe uitgewys as ‘n bedrieër, ‘n leuenaar en ‘n opportunis soos min. Die rede waarom ek dit hier noem is dat hy daarna ‘n brief aan my gestuur het met die titel “My finale antwoord”, en, soos hy só sarkasties in sy brief voorstel heg ek dit hieronder aan om die leser die geleentheid te bied om vir homself te kan oordeel hoe ‘n man sy eie reputasie meteens kan vernietig…deur sy leuens, bedrog en valse aantygings in die eerste skrywe in die tweede een te probeer toesmeer met nog meer desperate deursigtige leuens en bedrieglike voorstellings, maar ook deur die skep van valse persepsies deur ‘n druppende sarkasme daarop toe te pas.

‘n Persepsie is maar dieselfde as ‘n illusie en ek is bevrees die Suidlanders gaan op ‘n dag uitvind dat hulle nog heeltyd agter ‘n illusie aanhardloop wat hy gebring het, want die Britse MI het dit geskep, en hy hou dit nou seker al in die dertig jaar soos ‘n bloederige geelwortel voor hul neuse, maar sonder om enigsins enige ontsnaproete daaruit voor te stel óók!

Hy haal ook maklik ritse Bybelversies buite konteks aan om te “bewys” hoe sleg en boos ek is, en hy doen dit blykbaar nou met mnr. Lukas Swart van AKSKA ook, maar kom ons krap net ‘n bietjie dieper om te sien wat spring régtig hier uit.  Wie oë en ore het sal verstaan wat ek hier vra.

Ek het iewers op hierdie blad in ‘n artikel gesê dat die God wat ek én my volk aanbid nie bloed drink nie, so waarom dan hierdie verskriklike beheptheid met bloed en bloed en afgekapte ledemate asof die Boervolk ‘n soort slagoffer is vir (wat?), want hy sê nie.  Hy maak ook geen voorstel van enige ontsnaproete uit hierdie Boere-bloedbad wat so vol van rand tot rand van die slagskottel lê nie.  Het hy, wat die Bybel so goed ken, en sy medewerkers dan nog nooit gesien, en verál verstaan wat Jer. 7:21-23 vir ons sê nie?  En hoe Jer. 7:24-26 daarmee koppel nie? Slagoffers en strome bloed is nie vir ons Vader aanvaarbaar nie mnr. Snyman, en Hy gaan diegene uitdelg wat dit wil onderhou en so graag deel wil hê daaraan! Pasop, wees gewaarsku!

JER 7:21  So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel:  Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en  eet vleis.
JER 7:22  Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie.
JER 7:23  Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik:  Luister na my stem, dan sal Ek vir julle ’n God wees, en julle sal vir My ’n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel,  dat dit met julle goed kan gaan.

JER 7:24  Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.
JER 7:25  Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot vandag toe het  Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat;
JER 7:26  maar hulle het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul nek verhard;  hulle het dit erger gemaak as hul vaders.

Maar in elk geval, die algemene trant van die brief drup absoluut van ‘n kleinlike sarkasme en leedvermakerige venyn.  Daar is geen poging om tersaaklike feite op die tafel te plaas sodat daar op ‘n volwasse en gebalanseerde manier na ‘n gesamentlike oplossing vir almal gesoek kan word nie, net maar ‘n geraas sonder end.  Die algemene indruk wat ek van hierdie brief oorgehou het is dat dit spreek van ‘n kleinlike leedvermaak, asof hy vir my wil sê:  Aaaag ou Frikman, wê-pê-pê, jy kan tog niks hieraan doen nie…!  Miskien kan ék niks hieraan doen nie, dit is sekerlik so, máár die Vader wat my kant van die Boervolk aanbid kan wel, want u sien (en ek het hieroor geskryf op hierdie blad) God het nog ‘n paar skuiwe in hierdie skaakspel oor!  Die leser sal in die laaste paragrawe van hierdie artikel sien hoe minstens twee van hierdie sigbare skuiwe lyk.  U sien, ons het juis hierdie visioenêre verhaal ontvang om dit aan ons uit te wys. (die regte een en nie die een wat Snyman voorhou nie!)

Maar dit is hoe die persoon lyk wat die NVDLM gebring het en nou nog met alle mag en mening probeer bevorder.  As hierdie ‘n toets vir eerbare manlikheid en eerlikheid was het mnr. Snyman dit ongelukkig jammerlik gedruip.  En ja, dit is ook my laaste woord hieroor mnr. Snyman, ek glo nie dit is na dese vir my nog nodig om met hierdie argument aan te gaan nie, en soos dit is stel ek in elk geval nie regtig belang daarin om so te doen nie.  Ek het ook nog nooit regtig nie, maar dit vorm deel van my poging om Waarheid te laat seëvier en ek glo ons het nou daardie punt bereik waar ek dit kan los soos dit is.  Die res hiervan is vir die rekening van die individuele lede van my volk self, en die Gees sal besluit wat Hy verder dáármee wil maak.

Wat dit betref wil ek dit hier stel dat ek baie sterk in die krag van Godgegewe simboliek glo, en so sien ek juis op Elsa Muller se FB blad, OOM SIENER VAN RENSBURG – BOODSKAPPER VAN GOD, ‘n ongelooflike sterk stuk simboliek wat dalk selfs as “onwetende profesie” in eie reg bestempel kan word. Een van die lede daar versterk Elsa Muller in haar strewe om Waarheid op haar blad te laat seëvier met ‘n sekere simbool wat in alle opsigte absoluut teen ons volksvyande profeteer.  Dit bestaan uit ‘n leeu se kop en gesig met ‘n deurvorsende kyk in die oë, en met hierdie woorde daarby:  “…The Truth is like a lion.  You don’t have to defend it. Let it loose, it will defend itself…”.  Nou, ons almal weet wat sy hiermee bedoel, na wie hierdie Leeu op die simboliese vlak verwys, en wat natuurlik ook dié Bringer van Waarheid is.  Profeteer hierdie dame dalk onwetend óók oor die oorwinning waarna beide Elsa Muller en myself streef in wat ons doen? Kyk, daar is geen manier hoe sy dit kon geweet het nie, maar dit is vir my baie interessant dat beide Elsa Muller en myself nogal in Augustus onder die teken van die leeu gebore is óók.  Ek wil nie te veel hiervan maak nie, want ons tree baie beslis nie in eie krag en wysheid op nie, en die krediet vir die oorwinning wat deur hierdie simboliek uitgewys word is nie ons s’n nie, maar ons poog tog elkeen om afsonderlik en op eie manier ons volk met Waarheid rondom Siener te bedien.  Ek kan dus in alle opsigte sê dat die twee afsonderlike pogings op simboliese vlak deur hierdie teken van die Leeu saamgebind word in die Krag en Waarheid waarvoor ons Vader so bekend is.  Hy is die ware en regte Leeu en sy en ek stel dus maar net die proses om Waarheid te laat seëvier simbolies voor.  En ook hier het die Gees natuurlik die laaste sê!

Maar daar is ook ‘n ander rede waarom ek hier na mnr. Snyman se twee skrywes aan my verwys.  Iemand stuur vir my ‘n artikel wat skynbaar deur mev. Annelize Snyman geskryf is.  Ek is nie seker van die datum nie, maar dit is blykbaar op die 11e of 12e Mei 2018 gepubliseer.  Hierdie artikel bring in elk geval ‘n verandering na vore in die Snymankamp se normale manier van doen in dié sin dat hier skynbaar ‘n verdeling in doelwitte sigbaar word. Mnr Snyman spits hom blykbaar nou toe op die afstuur van giftige pyle op mnr. Lukas Swart en myself om ons op die persoonlike vlak af te kraak en te diskrediteer, terwyl mev. Snyman sogenaamde “spin” in die artikel toepas om die aandag weg te trek vanaf die NVDLM na sekere “ander gebeure” rondom ons. Die feit van die saak is egter dat Die NVDLM nie asof weg van hierdie dinge geplaas kán word nie, maar dat juis hierdie “ander gebeure” daarop gemik is om die NVDLM uiteindelik moontlik te maak.  Hierdie “ander dinge” is baie doelbewus deur ons volksvyande beplan om so te gebeur, en dit word op ‘n daaglikse basis verder ontwikkel en onderlangs gestook, en die doel daarmee is om die politieke drukgang te skep wat die hele land uiteindelik by die NVDLM sal uitbring.  Sy waarsku dus verkeerdom teen die werklike probleem!  Die titel van mev. Snyman se artikel is “Die Doringbosregering” en ek heg dit hieronder met volle erkening aan as ‘n verwysingsbron vir hierdie artikel.  Dit dien verder vermeld te word dat die afleidings wat rondom hierdie “doringbosregering” gemaak word op ‘n visoenêre basis totaal en al verkeerd en onvanpas is.

Wat die NVDLM (b) betref wil ek graag só begin:

As ek in die 1930’s vir ‘n lid van die Ossewa Brandwag (OB) sou gesê het dat sy beweging in opdrag van genl. Jan Smuts deur die destydse Militêre Intelligensie gestig en beheer word sou hy vir my gesê het: Jy is heeltemal mal man, en dan sou hy my aangerand het. En hy sou, want hulle was baie agressief daardie mense.  Maar so het hierdie beweging uiteindelik platgeval toe dit aan die lig kom dat Jan Smuts dit deur MI gestig en beheer het om inligting te kry en om hierdie regse groep te bestuur.

As ek in die vroeë 1980’s vir ‘n lid van die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) sou gesê het dat sy beweging in opdrag van mnr. John Vorster deur Nasionale Intelligensie en Militêre Intelligensie gestig, en deur ‘n staatsagent in die persoon van mnr. E Terre’Blanche beheer word, sou hy vir my gesê het: Jy is heeltemal mal man, en dan sou hy my aangerand het.  En hy sou, want hulle was baie agressief daardie mense. Maar so het hierdie beweging uiteindelik platgeval toe dit aan die lig kom dat John Vorster en MI dit gestig en beheer het om inligting te kry en om hierdie regse groep te bestuur.

Maar as ek vandag vir ‘n lid van die Suidlanderbeweging (SL) sou sê dat sy beweging deur Militêre Intelligensie en die Broederbond gestig is en dat die idee met die beweging is om ‘n groot rassekonflik in Suid-Afrika aan die brand te steek, sodat die Engelse soldate in Siener se verhaal ‘n rede kan vind om hier te kom ingryp en die regering oor te neem, sál hy vir my sê: Jy is heeltemal mal man, en dan sal hy baie ernstig raak en vir my bid dat die Here asseblief tog my oë moet oopmaak sodat ek óók die afgekapte stukke ledemate en die massas Boerebloed sal sien wat verspil gáán word. En ek moet tóg aansluit sodat ook ék deur die gevaarlikste gebiede in Suid-Afrika na veiligheid kan vlug die dag as dit gáán gebeur. En intussen duisende rande spandeer op dinge wat die topbestuur bevoordeel.

En ek probeer regtig nie sarkasties wees as dit so stel nie, want hierdie onverklaarbare vrees van die SL vir die swartmense is die kern van die probleem, en die skeppers van die NVDLM het dit absoluut meesterlik in hul beplanning ingebou. My probleem hiermee is eintlik almal van ons se probleem, want hierdie onredelike vrees besit die potensiaal om die hele Boervolk in ‘n kunsmatige rasseoorlog in te trek.

Ek het al baie gewonder wat die werklike doel met hierdie vals visoen kan wees, en ek glo die wrede werklikheid daarvan het einde ten laaste vir my oopgegaan.  Daar word so iets beplan, en die voleindiging daarvan kan dalk tussen nou en kort na 30 Augustus 2018 oor ‘n niksvermoedende Boervolk losbars, maar dit lyk nie heeltemal soos Snyman en Kie dit aan ons voorhou nie.  Ek sal hieronder verduidelik, maar ek dink ek het uiteindelik, na heelwat dink en bespiegel, dalk die rede gevind waarom en hoe daar Engelse soldate in Suid-Afrka sal wees as Siener van Rensburg se visioenêre verhaal begin.  Die NVDLM is juis geskep om hulle hierheen te bring.

Die spilpunt waarop al hierdie stories en pogings draai het met ‘n redelose angs te doen wat sommige Boere vir die sogenaamde Swart Gevaar in hul ronddra.  Die NVDLM word meesterlik fyn gebruik om nie net hierdie vrees aan te wakker nie, maar ook in stand te hou.  Daar is geen werklike rede hiervoor nie, en tot die Gees se bemoedigende woorde om niks te vrees nie kan nié hierdie onredelike vrees besweer nie.  Hulle vergeet absoluut alles van Vader se Beloftes en verval in ‘n verlammende vrees vir ‘n illusie wat in hierdie verband deur Snyman en Kie aangeblaas word. En ek dink die woorde van mnr. Lukas Swart van AKSKA spreek presies hiervan waar hy op Elsa Muller se FB blad gesê het: “…Wanneer jy die verskil tussen geloof en vrees verstaan, sal jy weet dat vrees ’n baie sterk geloof is…”  Miskien verdien mnr. Snyman tog krediet vir “iets”, want dit was hy wat hierdie verskriklike groot vrees kom skep en tot ‘n selfstandige allesoorheersende sterk geloof aangeblaas het.

Die vraag is nou hoe dit kan gebeur soos ek beweer, en dan ook wat ek verwag bes moontlik gáán gebeur.  Om dit te kan verstaan moet ons eers vlugtig terugkeer na die AWB se “inval” in Bophuthatswana in Maart 1994. Die agtergrond hiervan was dat die De Klerk groep Uitverkopers, saam met hul Engelse base en dié se vennote in die Amerikaanse regering*, se planne om die land aan die ANC te oorhandig besig was om die wind van voor te kry.  (Pres Trump noem dit die “Deep State”) Die probleem was dat een van die die TBVC state, wat Oud-Pres. PW Botha geskep het, in die pad van hul planne gestaan het.  Al die leiers van hierdie state het ingestem om aan die algemene verkiesing van einde April 1994 deel te neem behalwe Pres. Lucas Mangope van die Republiek van Bophuthatswana.  Hy wou nie van sy land se onafhanklikheid afstand doen nie, en die AWB is toe gebruik om sy afsetting te bewerkstellig.  Dit is skynbaar gedoen deur aan die AWB lede te vertel dat Lucas Mangope ‘n goeie vriend is, en dat sy land deur die aanstigting van onlusgeweld deur terroriste beset gaan word. Dit sou van die AWB afhang om met hul militêre vermoë te gaan help keer en te skiet om dood te skiet as dit daarop aankom.  Die agent provocateurs wat hiervoor verantwoordelik was het egter terselfdertyd aan die Bophuthatswana weermag en polisie gesê dat ‘n groot groep blanke lede van  die AWB hul land gaan binneval en oorneem.  Hulle is aangeraai om te skiet om dood te skiet waar hulle hierdie Boere ookal aantref.  Almal weet wat daarna gebeur het.  Mangope is uit sy pos ontruim en die mense van Bophuthatswana het wel aan die algemene verkiesing deelgeneem soos deur De Klerk, Groot Brittanje, die VSA en die ANC agteraf in die geheim beplan is.  Die AWB het kort hierna platgeval toe dit uiteindelik aan die lig gekom het dat mnr Terre’Blanche inderdaad ‘n staatsagent was.

Maar hier moet ons ook eers kennis neem daarvan dat elkeen wat ‘n lid van die AWB wou word ‘n aansoekvorm moes invul.  Die voornemende lid moes, soos dit maar op enige aansoekvorm vereis word, sekere persoonlike inligting daarop aantoon.  Dit is my oortuiging dat hierdie aansoekvorms deur sielkundiges van die voormalige SAW opgestel is en dan ook op so ‘n wyse dat hulle sekere “dieper” persoonlike inligting daaruit kon aflei.  Dit het die groepering van persoonlikheidstipes in spesifieke “eenhede” moontlik gemaak.  Die vraag ontstaan nou wat van hierdie lêers geword het na die AWB se ondergang?  Wel, dit is bekend dat die AWB deur ‘n paar lede van NI en MI gestig is, en omdat dit as ‘n para-militêre mag geklassifiseer is, is dit net logies dat daardie lêers nou nog iewers in ‘n weermagargief gestoor word.  Ek glo die inligting in hierdie lêers is gebruik om sekere mense uit te soek wat in militêre terme as “die bang soort” bestempel kan word, en om hulle deur die regte propaganda te teiken om uiteindelik die SL te kon stig.

Nou kyk, ons het ‘n bepaalde idee van wat ons, volgens die NVDLM kan verwag “gaan gebeur”, en dit is herhaalde kere al uitgewys dat dit prakties nie regtig moontlik kan wees nie.  Dit het later selfs ‘n punt begin bereik waar almal nog maar net die kop geskud het oor Snyman se “regse stiksienigheid” om die NVDLM nog steeds te propageer.  Maar wat van as ons die werklike doel met hierdie vals visioen misgekyk het en hierdie kliek eintlik nog heeltyd vir ons stomme naïwiteit sit en lag?  Want ek glo dat die doel werklik is om ons volk uit te wis, maar ek “weet” ook nou dat dit darem nie regtig met kapmesse gedoen sal word nie.  Hierdie afgryslike wreedheid is ingebring om vrees op te wek en, soos Lukas Swart gesê het, dit in ‘n vaste en onwrikbare geloof te verander wat uiteindelik tot die ontstaan van die SL gelei het.

En nou kan ons weer terugkeer na mev. Annelize Snyman se artikel, want die “ander probleme” waarna sy verwys is deur dieselfde groep mense geskep wat die Suidlanderbeweging beplan en begin het.  Ons kan in hierdie opsig sien hoedat ‘n rasgedrewe politieke drukgangsituasie geleidelik ontwikkel het tot waar die blanke grondeienaar tans op die punt staan om sy eiendom deur wetgewing te verloor.  Ons weet nou dat die Grondwet baie waarskynlik op 30 Augustus 2018 verander sal word om dit moontlik te maak, en dit bied die ideale geleentheid vir ons vyande om ‘n rassekonflik te skep wat Engeland in staat sal stel om die landsregering te kan kom oorneem…en dan moontlik ‘n “oop jag seisoen” op die gelowige Boervolk onder hul beskerming aan te stig.  Die leser wat ons geskiedenis ken sal onmiddellik weet dat die Engelse presies dit tydens die Tweede Vryheidsoorlog gedoen het…en hulle kan dit dalk net binnekort weer probeer!  Ek twyfel egter of dit regtig die plan is, ek dink nogal dat hierdie monsters ander idees het, maar kom ons kyk hoe so iets moontlik kan werk, en dan veral na die begindeel daarvan, want dit loop oor na wat ek nou verwag gaan gebeur.

Baie van die lesers sou, soos ek, ‘n omsendbrief van ‘n organisasie met die naam Toekomsvonk op 5 Mei 2018 ontvang het.  Ek ken nie hierdie groep nie, dit is die eerste keer wat ek van hulle hoor, maar ek plaas ‘n aanhaling daaruit om my punt te kan maak.  Let op hoe die klem van ‘n moontlike voedseltekort (wat glad nie by die implisiete agressiewe strekking van die res van die omsendbrief inpas nie!) binne ‘n paar woorde eskaleer tot ‘n openlike dreigement van aksie.  Hulle stop hier ook maar net kort duskant die begrip “geweldadige aksie”.  (As die leser Snyman se “Antwoord aan Frik Pretorius” by die vorige artikel deurgaan sal u sien hoe “slim” hy die idee oordra dat ons voor ‘n tweede Bloedrivier te staan gekom het en hoe hy sy lesers op ‘n baie subtiele manier kondisioneer om te aanvaar dat hulle (die SL met ander woorde) gewoond moet raak daaraan dat daar weer Boerebloed gaan vloei tot by daardie punt. Sie! altyd die bloed en bloed en bloed! Ek dink dit is siek!)

‘…Ek doen n dringende beroep op alle boere om sterk aksies te oorweeg om die proses  te stop. Indien die gronddiewe nie wil leer nie moet hulle die harde realitiete van ‘n voedsel te kort voel.
Ek beskou hierdie as ‘n ernstige krisis en ‘n aanslag op die huidige Grondwet.  ToekomsVonk doen ‘n beroep op die partye wat daarteen gestem het om hulle te onttrek uit die parlement. Dit is duidelik dat die gronddiewe nie gaan luister na 83 Parlementslede nie.
Hierdie stap van die ANC en EFF is ‘n oorlogsverklaring en ‘n aanval op die wettige eienaarskap van die burgers van Suid- Afrika en sal ons as burgers geen  ander keuse hê as om onsself voor te berei vir die ergste nie.
‘n Dringende krisis beraad moet gereël word sodat ‘n teen plan aksie binne 60 dae gereed kan wees. Die tyd het gekom om nou op te staan.  Massa aksie is nou van kardinale belang.
Diegene wat enige verset aksie kelder is die verdelers en die ondersteuners van die gronddiewe. (my beklemtoning deurgaans)
ToekomsVonk en die Federasie van Minderhede sal binne die volgende 48 uur, plek, tyd en datum van so krisis beraad bekend maak….”

Nou, ek probeer nie hier beweer dat hierdie mense besig is om ‘n rebellie aan te stig nie, maar dit kan wel so geïnterpreteer word deur mense wie se geloof vrees is, en veral as hul verleiers hul op daardie basis begin oproep na so ‘n krisisberaad toe.  Hierdie omsendbrief maak my in daardie opsig nogal wonder wat die doel hiermee regtig kan wees. Kan die leser byvoorbeeld dink wat kan gebeur as so ‘n beraad van swaargewapende SL lede naby ‘n (swart) politieke brandpunt soos byvoorbeeld Diepkloof moet plaasvind, en as dit by hierdie reeds senuagtige mense ingeprent word dat daar dalk moeilikheid kan kom met die “swartes in die omgewing”, en as dit dan so gebeur om hulself te verdedig so goed en doeltreffend hulle kan?  Veral as dit dan ook nog aan die “swartes in die omgewing” gesê word dat ‘n groep blanke Boere hulle dalk kan kom aanval, en as dit gebeur, wel manne, ons het mos AK47’s waarmee ons kan saamspeel, dan nie?  Sien u wat ek probeer sê, dat die “plan” van Maart 1994 met die AWB net so suksesvol oorgedra kan word na die hudige SL “iewers” in 2018?  Ons is nou nie meer in die 1980’s waar die AWB se kampanje gou onder beheer gebring is deur ‘n “blanke SAW” nie, en dit sal ‘n groot genoeg rassekonflik laat ontplof wat die Engelse sal toelaat om die regering te kom oorneem soos per hul ooreenkoms met die ANC kort voor die vorige algemene verkiesing.  Ek het hierdie ooreenkoms behandel in my Art 089 van 2016-05-17 Siener se Engelse soldate is op pad na Pretoria!

Die hartseer punt hier is egter dat ‘n groot klomp blankes van veral die SL onnodiglik gaan sterf.  En ons weet ook nie hoe wyd so ‘n konflik onmiddelik kan uitbrei en ander onskuldige blankes betrek nie.  En ja, moenie dink dat die SL se leierselement by die volgelinge sal wees nie, hulle sal veilig  op ander plekke wees.

Op hierdie punt ontstaan egter een van twee moontlikhede.  Ek glo nie die eerste een gaan noodwendig gebeur nie, maar die Engelse kan die media heeltemal toemaak hierna sodat geen nuus kan uitlek nie, en kan dan die “massas” onder hul beskerming op ons loslaat.  Hoe keer ‘n volk so iets?  Snyman en Kie doen nêrens enige moontlike oplossings aan die hand nie en ek het in die verlede al gevra waarom nie.  Hulle vertel oor en oor van hierdie bloeddorstige aanslag wat kom, en u weet nou dat die doel daarmee is om ‘n nuwe geloof genaamd “vrees” te skep, maar dit is dit.  Ek dink die enigste haalbare manier om op ‘n onmiddellike basis deur so ‘n aanslag te kom is om by jou huis te bly en dáár die aanslag saam met jou bure af te slaan. Ons het miskien net ‘n klompie handwapens, jaggewere en tuinvurke, maar het nogtans genoeg slaankrag om dit te kan doen.  Hulle het nie almal vuurwapens nie en dit sal waarskynlik net ‘n “flash attack” wees wat ‘n kort rukkie sal duur.  Ek het ook al elders op hierdie blad die logistieke probleme wat hulle sal ondervind uitgewys en so ‘n masa aanval op ons sal dus nie so eenvoudig kan wees as wat Snyman probeer sê nie. Maar, wat u ookal doen, MOENIE VLUG nie, want dan sal u definitief uitgehaal word.  Ons sal weet wanneer om so iets te verwag, want as die SL, of hierdie Toekomsvonk, ‘n datum afkondig vir so ‘n krisisberaad, en ook die plekke daarvan bekendmaak, sal ons weet.  Daardie dag gaan niemand nêrens nie, u bly by die huis en beskerm u gesin saam met u vrou.  En as u moet ry kan u by die naaste blanke woonbuurt indraai en daar gaan help (indien dit ooit nodig sal word).

Ek twyfel egter sterk of dit die geval gaan wees, want op ‘n logiese en praktiese basis sal die Engelse eerder twee vlieë kort namekaar wil doodklap hier.  Dit sou ook meer sin maak in terme van die visoenêre verhaal as hulle eers van die “massas” ontslae raak en ons “spaar vir later”.  Die Britse vorstehuis is baie diep betrokke by die “Eugenics” se verklaarde doelwit om 5.5 miljard mense wêreldwyd uit te wis en die kanse is dus 100% dat juis hulle die virusse gaan gooi waarmee hulle die swartmense wil uitwis. Prins Phillip, kweenie se handperdjie, is bes moontlik die hoofleier van hierdie groep.

En dit bring ons by die vyand se Plan B om ons uit te wis, want dit is inderdaad wat hulle volgens die visioenêre verhaal wil doen.  Hulle sal die konserwatiewe blanke groep hierna in twee Volkstate probeer vaskeer waar hulle met ons sal kan maak wat hulle wil.  Behalwe natuurlik vir een of twee kinkels in hul kabel, waarvan die grootste een ongetwyfeld die Traktate van 1914 is wat die “rebelle” met Duitsland gesluit het.

Siener het hiervan gesê, en hier haal ek soos volg uit my eerste boek aan: “… Raath haal Boy Mussmann in hierdie verband soos volg aan in “Siener van Rensburg en die Rebellie”, Voetnota’s Deel 2, nota 803: “Nege-uur die more kom genl. Manie Maritz by ons aan met burgers en kanonne. Genl. Maritz is ‘n geharde man, maar sy hart het gebloei net soos baie van ons se voete, toe hy sien hoe ons klere verskeur is en hoe ons vervolg is deur ons eie Afrikaners saam met die Engelsman. Oom Niklaas sê, dat ons nie Maritz se hulp nodig het nie, ons is deur en ons doel is verwesenlik. Genl. Maritz was onkeerbaar. Oom Niklaas sê: ‘Nee, laat staan maar die Botha-troep. Ons is die redding van die volk, selfs van die wat agter ons gejaag het.’”  (my beklemtoning)

Die laaste stukkie waarna ons hier moet kyk het met die komende smeltkroes te doen. Nou kyk, niemand kan met groot sekerheid sê wat alles met, en rondom, die swart groep gaan gebeur totdat die regering van die dag finaal pluiens nie.  Maar die smeltkroes is ‘n heel ander saak en dié het ek in groot detail kon beskryf in my eerste boek, Wat is die Waarheid?  Die smeltkroes vertoon ‘n hele paar verskillende fasette (soos in groepe mense, plekke en gebeure) maar die oorhoofse verhaal dui aan dat die vyand die westelike dele van die Vrystaat en Noordwes in ‘n doodsakker wil verander.  In Noordwes gaan hulle ‘n linie (nuwe) blanke SAW soldate ontplooi vanaf Bloemhofdam in die suide tot by Zeerust in die noorde.  Die idee is dat die mense wat vanuit veral Gauteng en Noordwes na die westekant toe begin vlug van agteraf teen die linie soldate (wat Siener beskryf as ‘n heining) vasgedruk en uitgewis word.

My raad is daarom aan almal in die Noord-Vrystaat, Noordwes en Gauteng: Wat u ookal doen, moenie na die westekant toe vlug nie, want u vlug reguit in ‘n dodelike hinderlaag in.  U gaan baie beter doen om vanuit Gauteng en Noordwes na die noorde, noordooste en selfs die ooste te vlug.  Die idee is om in die gebroke bergagtige gebiede in die noorde en noordooste te gaan wegkruip totdat die gevaar verby is.  Dieselfde geld vir die mense in die Vrystaat, maar hulle sal natuurlik na die suide en suidoostekant toe moet vlug en gaan wegkruipplek soek.

Hoekom sê ek so?  U moet hier verstaan dat die Engelse net soveel soldate en toerusting hierheen kan stuur en nie meer nie.  Hulle beplan, volgens die visoene, om op die gebied in die westekant van die Vrystaat en Noordwes te fokus, en as ons die gebied waarin hulle moet optree kan “rek” om ook die noordoosteliike deel van Limpopo, Noordelike Provinsie en Mphumalanga, en ook die suidoostelike deel langs die Vrystaat in te sluit sal hulle ons onmoontlik nie kan uitwis nie.  U sien, die groot probleem vir hulle is tyd en mannekrag, want hulle weet die Duitsers is op pad met ‘n massiewe groot militêre mag wat verseker ‘n paar maal groter sal wees as die mag waaroor hulle self beskik, so hulle kan dit nie bekostig om té wyd te opereer nie.  Hulle wil alle teenstand vinnig uitwis om daarna op die Duitsers te kan fokus.  Ons uitkoms lê daarin om in die regte rigtings uitmekaar te spat en die vorming van groepe te vermy, want dan word jy baie sigbaar vir verkenningsvliegtuie en dan kan sulke groepe vinnig uitgehaal word.  En ja, ek glo nie die hele “oorlog” sal veel langer as twee tot omtrent vier weke wees nie, want dit is nie ‘n oorlog as sulks nie, maar eerder ‘n Engelse poging tot ‘n “staatsgreep” teen die Duitsers in Europa en om ons in die proses uit te wis. Ons moet uitgedelg word, want as Verbondsvolk staan ons op simboliese vlak vierkantig in hul bose strewe om Charles as die Antichris aan te stel.

Op hierdie punt wil ek vir die mense wat my vanuit ‘n geloofsbasis oor hierdie planne kritiseer die volgende sê:  Ons Vader het hierdie visioene gegee sodat ons kan weet wat om te verwag.  As daar dan mense is wat verkies om weens hul oordadige vroomheid, of weens hul politieke oortuigings met oogklappe aan deur die lewe te gaan moet hulle maar gaan.  Ek verkies om myself by die vyf wyse maagde te skaar en te lewe om die wonderlike mooi toekoms te sien en te beleef wat Vader deur hierdie visioene aan ons belowe het.  En ek, soos Elsa Muller saam met my, wil soveel van ons mense moontlik saam met ons daar hê!

Groete,

Frik Pretorius.

==============================================

AANHANGSEL 1:

Beste Frik, hier is my finale antwoord aan jou:

Bedaar, my ou vriend, bedaar! Waaroor al die bohaai en hewige uitbarsting? As jy dan nie “Nugter Denker” is nie, vra ek om verskoning. Maar:

Ek het destyds “Nugter Denker” se artikel per epos ontvang met ‘n boodskap: “Kyk wat skryf Frik Pretorius oor jou” – of iets in dier voege. En ek het aanvaar dat dit van jou afkomstig was, want:

1) Die skryfstyl klop nogal met joune.

2) Daar was die gebruiklike aanvalle op my soos dit ook in jou geskrifte en boeke voorkom.

3) Voorts het dit aanhalings bevat wat reeds in jou artikel van 10 Augustus 2013 verskyn het, en

4) dit het ook jou presiese woorde in verband met die NVDLM bevat: ““Ek is nie ‘n mens wat oor myself loop en spog nie, maar ek is baie tevrede daarmee dat dit juis ek was wat uiteindelik ‘amptelik’ bewys het dat hierdie NVDLM (Nag van die lang messe) niks meer as ‘n valse storietjie was nie. Ek dit reeds in 2004 verwerp as ‘n ‘valsheid en ‘n vieslike stuk bedrog’.”

Hoe kon ek dan nog twyfel dat dit jy was?

Ons het daarop reageer omdat dit onwaarhede bevat het – o.a. die skinderstorie oor ons kinders, en wat my vrou net in die reine wou bring.

Ek het “My antwoord aan Frik” persoonlik aan Elsa gestuur omdat sy my gevra het om my kant van die saak te stel, en dis al wat ek woudoen.

Maar ek sal eerbaar genoeg wees om my antwoord aan jou nie ook nog op my webblad te plaas nie.

Want die Vader wat ek dien, verwag van my om nie as ‘n kwaadspreker onder my volksgenote rond te loop nie.

Daarom het ek nog nooit vantevore op enige van jou aanvalle op my reageer nie.

Maar in jou boeke en artikels word my beskouings van Siener voortdurend beswadder, afgekraak en sleggesê.

Soos daardie dag in Desember 2013 toe Celeste van Niekerk van Radio Orania my genooi het om saam met prof. Andries Raath en jou aan ‘n gesprek oor Siener deel te neem, ek het aanvanklik geweier en gesê dit sal net weer op ‘n slegsêery teen my uitloop. Sy het my egter belowe julle sal NET oor Siener praat.

En wat was die gevolg? Julle het daardie aand behoorlik die vloer met my gevee! Dit terwyl ek my deurgaans NET by Siener en sy visioene bepaal het.

Hoekom is dit vir jou so belangrik om my menings oor die Siener gedurig af te kraak? Is dit omdat jy dalk wéét dit hou meer water as wat jou blikbrein uitspoeg?

Ek sien “My antwoord aan Frik” het al klaar weer vir jou die opening gelaat om jou dure plig as “kwaadspreker onder jou volk” op te tree. Dit pryk mos heel bo-aan die artikel op jou blad – of lees ek dalk verkeerd? “Snyman trap uiteindelik in sy eie strik”.  Jy kon dit nie vinnig genoeg aan jou lesers oordra nie, of hoe? Sonder twyfel sal die res van my “antwoord” jou ook nog vele stof bied om vorentoe stringe derms uit te ryg! Hoop jy geniet al die kwaadpratery…

Kom nou, Frikman, laat ons die saak uitmaak, soos die profeet Jesaja gesê het: laat elkeen van ons sy vertolkings van Siener se gesigte ongehinderd en na goeddunke aan die volk deurgee; en Vader Tyd, wat alles uitwys, sal ook uitwys wie van ons reg was en wie nie!

Jy kan nou maar gerus Johanna Brandt se “vyfde visioen” in vrede laat, want, soos dit vir my lyk, is dit nie vir jou bedoel nie!

‘n “Goeie Christen” soos jy sal darem seker hierdie briefie van my aan sy getroue lesers deurgee, of hoe?

Dan net ‘n laaste gedagte: (Ek het dit ook aan Elsa voorgestel):

Ek en my vrou Annelize nooi jou, Frik Pretorius, om ons PERSOONLIK in Ladismith te besoek (nie ‘n afgesant te stuur nie!), dan wys ons aan jou die getikte manuskrip van mev. Brandt se eerste uitgawe van DIE MILLINNIUM wat sy in 1918 gepubliseer het, en wat deur mev. Deborah de Beer aan ons geskenk is met haar besoek in 1996. Johanna Brandt het dit op ‘n ou Remington tikmasjien getik en op talle bladsye met potlood kantaantekeninge gemaak.

Ons beoog om dit eendag, wanneer ons land weer “normaal” funksioneer, aan ‘n museum te skenk; soos wat ons ook met al die kosbare foto’s, persoonlike briewe van Siener se kleinkinders en familie, stemopnames op band deur mev. Ria James (Siener se kleindogter), dokumentasie, koerantknipsels ens., wil maak, sodat dit vir die nageslag behoue kan bly.

Groete

Adriaan Snyman

==============================================

AANHANGSEL 2:

Die Doringbosregering

Al julle mense wat graag in die tronk wil beland of gekke van julleself wil maak, hier is ‘n goue geleentheid om dit te doen.

As ons gedink het dat die Nag van die Lang Messe ons enigste nagmerrie gaan wees, het ons dit ver mis. Daar is groter en boser planne op die tafel, maar die swartes is nie die enigstes wat deel daarvan is nie.

Die meeste Blankes sal ‘n sug van verligting slaak as hulle uitvind dat die DA, die Broederbond en “ander” van plan is om die blanke weer aan bewind te kry, maar dink weer. Niemand dra die belange van die behoudende blankes in Suid-Afrika op die hart nie – allermins die Britte en die Broederbond. Daar is oop seisoen op ons verklaar.

Iemand wat ek gedink het goed onderlê is met wat in die politiek aan die gang is, was verbaas om te hoor dat die Broederbond laaaaankal nie meer eksklusief blank is nie … lankal nie meer nie. Hulle het van elke kleur en geur en soort in hulle midde, kortom, hulle lyk soos die NG Kerk van binne. En hulle eien hulleself die reg toe om oor ons toekoms te besluit.

Danksy Julius Malema se los tong weet ons nou wat agter die skerms aan die gang is en wat beplan word. Deur hom is Projek 2019 nou uit in die ope en die Britte is boos, asook die Broederbond, want sien, hierdie projek is die toppunt van agter die skerms kook en verraai, lieg en bedrieg.

Projek 2019 is in London uitgedink en ondermeer gefundeer deur Johann Rupert, die Oppenheimer familie en Lord Robin Renwick. Die plan is met groot sukses in die laaste plaaslike verkiesings bestuur. Dit het klaarblyklik die rassistiese DA sommige van die mees strategiese metropolitaanse stede, Johannesburg en Pretoria ingesluit, gegee met die hulp van Malema se EFF.

Die uitlap van die 2019 projek het gekom uit ‘n onbewaakte kommentaar deur Malema gedurende die EFF se perskonferensie. Malema het gegil en gejil oor Helen Zille toe hy gesê het: “maar om haar party (die DA) toe te laat om so ver agteruit te gaan, dan is sy niks verskillend van Zuma nie. Sy is besig om Projek 2019 waardeur die ANC verwyder sal word, bloot te stel.”

Die mannetjie het nie geweet wat hy doen nie. Hy het onwetend Projek 2019 bekend gemaak. Slegs Mmusi Maimane kon openlik praat oor Projek 2019 om sy kiesafdeling voor te berei vir die EFF koalisie in 2019. Malema is deur London geadviseer dat hy nie die plan waarvolgens blankes weer die politieke mag gegee sal word, bekend moet maak nie aangesien dit sal maak dat swart stemmers dan teen sy party sal draai.

Verdere betekenis van die mededeling hierbo aangehaal, toon vir die eerste keer dat Malema die DA sien as die hoofspeler in Projek 2019. Malema is besig om meer en meer wisselvalig te raak. Volgens sekere bronne, mense binne Malema se binnekring, is hulle bekommerd oor sy bevoegdheid om koers te hou. Vroeër die jaar, toe hy gedruk was op twitter, het hy geknak en erken dat die EFF weereens sy stemme aan die DA in 2019 sal gee. Hierdie blabse van Malema mag hulle duur te staan kom by die stembusse aangesien swartes nie sal stem vir die terugkeer van die blankes in die regeringstoele nie.

Projek 2019 is daarop gemik om politieke mag in 2019 terug te gee aan die blankes deur gebruik te maak van dieselfde koalisieskikking wat die metros laat oorgee het aan die DA. Die Engelse is nou kwaad, want Malema het water op hulle battery gegooi.

Dit raak ons almal. Wat ons dan gaan kry, is ‘n bont regering soos dit was net voor en net na die oorgawe in ’94 – baie soos wat die NG Kerk vandag binne lyk. Dit sal ‘n regering van verraaiers en rugstekers wees en, soos Siener self gesê het, die blanke, regse, Boer sal erger vervolg word as wat die swart regering dit vandag doen. Dan breek die laaste groot stryd vir die Boervolk aan – om ons eiendom, ons land, wat deur God aan ons gegee is, weer terug te vat van die bontspul, die Engelse en die honde.

Daar is mense wat vas glo dat ons nóú ‘n rewolusie op hande het, ‘n rebellie teen die swart regering. Niks is verder van die waarheid nie. Ons het nie die getalle of die wapens om met ‘n rebellie te begin nie. Daar sal egter mense wees wat dit gaan probeer omdat hulle opgesweep gaan word deur agente van die Broederbond – soos wat met die Boeremag en die mense by Bloemfontein gebeur het. Daar sal vir hulle gesê word dat hierdie tweede rebellie gaan slaag, maar dis nie wat gaan gebeur nie.

ie tweede rebellie gaan wees juis téén die Doringbosregering wat ingestel sal wees deur die DA, die Broederbond, en ander.

‘n Persoon wat met hierdie dinge daagliks werk, sê dat as daar veertig weerbare manne bymekaar is, sal net 3 van hulle wapens hê en net ‘n paar rondtes ammunisie tussen hulle. Nee, ‘n rebellie teen die swart regering gaan daar nie wees nie. Die Broederbond wil graag hê dat ons dit moet glo en dat ons moet deelneem daaraan, want dan kan hulle ons mense toesluit soos wat hulle met die Boeremag gedoen het.

Ons wil duidelik klem lê op die feit dat die Broederbond NIE pro-wit is nie. Dis ‘n spul wat net daar is vir eie gewin. Hulle hark die biljoene in ten koste van die die blankes in hierdie land.

Moenie in enigiets betrokke raak wat gaan oor opstand teen die huidige regering nie. Die Broederbond het reeds hulle “werwers” uitgestuur om te begin kwaad stook. Die swartes, het verskeie mense al by verskeie geleenthede gesê, het nie ‘n probleem met die regse blankes nie, hulle het ‘n probleem met mense wat hulle eie verraai – soos die Broederbond. Die swartes kan in vrede met die regse blankes saamleef. Nou is dit egter op die lappe dat hulle uit die regering gelig gaan word, nie deur die regse blankes nie, maar deur liberaliste en die geldmag.

Daar is ook organisasies wat saamheul met die Khoisan en die susse en die sose en ‘n bontspul bymekaar hark om te baklei vir ‘n stukkie grond. En as jy met hulle praat, is elkeen ‘n leier en ‘n koning en ‘n generaal. Siestog. PW Botha het gesê: “Die enigste iets wat jy van bo af begin, is ‘n graf.”

Siener het gesê ons sal in die bek van die geweer kyk en dan kom ‘n hand en slaan dit weg en dan skiet hulle op mekaar. Ons sal wel uiteindelik die gemors moet opruim, maar teen die tyd dat ons daarmee klaar is, sit die geldmag, Jode, verraaiers, jingo’s en al die ander aasvoëls klaar in die stoele en dan begin die laaste, felste stryd van die Blanke Boer om behoud van sy land. Dit sal die een wees van rebellie en opstand, die wapen opneem en stry vir wat reg en regverdig is.

Annelize Snyman.

==============================================